Pin
Send
Share
Send


Ptah's oorspronkelijke naam in het Oud-Egyptisch is gereconstrueerd als te zijn uitgesproken als * Pitáḥ gebaseerd op het voorkomen van zijn naam in hiërogliefen, PTH overleven in Koptisch als Ptah, net zoals het nu in het Engels is geschreven. De naam werd ook vroeg in het Grieks geleend als Φθα Ptah. De betekenis van zijn naam, die kan worden vertaald als 'de opener', is enigszins dubbelzinnig, hoewel het verband kan houden met het ritueel 'openen van de mond' dat hem vaak werd toegeschreven. (Budge 1895, cviii) Er moet echter worden opgemerkt dat het enige gebruik van dit werkwoord in Egyptische teksten deze "opening" in een zeer specifieke context plaatst, zoals voorgesteld door de werkwoorden "graveren", "snijden" of " beitel "-een gebruik dat ook parallel is in het Hebreeuws. (Budge 1969, Vol. I, 500) Op deze manier weerspiegelt de naam van de god zijn associatie met knutselen en scheppen.

Ptah in een Egyptische context

Als Egyptische godheid behoorde Ptah tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem ontwikkeld in het stroomgebied van de Nijl vanaf de vroegste prehistorie tot 525 v.Chr.1 Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd.2 De culten binnen dit kader, waarvan de overtuigingen de mythen omvatten die we voor ons hebben, waren over het algemeen redelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats hebben in verschillende gemeenschappen.3 Ondanks deze schijnbaar onbeperkte diversiteit waren de goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) echter relatief slecht gedefinieerd. Zoals Frankfort opmerkt: 'De Egyptische goden zijn onvolmaakt als individu. Als we twee van hen vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden gericht aan deze goden verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. ”(Frankfort, 25-26) Een reden hiervoor was het onmiskenbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanental werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) bepaalde , afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld. (Zivie-Coche, 40-41; Frankfort, 23, 28-29) Dus degenen die personages en mythologieën ontwikkelden, waren over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die elders al in de praktijk waren. Deze flexibiliteit was ook wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (d.w.z. de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren. (Frankfort, 20-21)

Het wereldbeeld dat is ontstaan ​​door de oude Egyptische religie was uniek geschikt voor (en gedefinieerd door) de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovigen. In tegenstelling tot de overtuigingen van de Hebreeën, Mesopotamiërs en anderen in hun culturele sfeer, beschouwden de Egyptenaren zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.4 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) uiteindelijk werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (waaronder de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele richtlijnen voor dit en het volgende leven bieden, en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld, wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken. (Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166) Gezien deze twee culturele foci, is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus zijn vastgelegd, meestal scheppingsverslagen waren of afbeeldingen van de dodenwereld, met een bepaalde focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke constituenten.

In deze context was Ptah een god van ambachtslieden (vaak geassocieerd met de Helleense Hephaestus en de Romeinse Vulcanus) die ook werd geassocieerd met oeraarde. Zijn belangrijkste bijdrage aan de kosmische orde, zoals vastgelegd in het mythische corpus, is te vinden in een Memphite-scheppingsverslag, waar hij de kosmos genereert door de kracht van zijn spraak en ideeën (zie hieronder).

Mythologische verslagen

Gezien zijn relatieve alomtegenwoordigheid in het archeologische dossier, hebben Egyptologen zich al lang bewust van het belang van Ptah in de religieuze overtuigingen van de oude Egyptenaren. Dit belooft echter niet dat de god van de ambachtslieden mythologisch gezien relatief slecht gedefinieerd is. Dit gebrek aan referenties (en de disjunctie tussen dit feit en het archeologische verslag) impliceert een van verschillende mogelijkheden: dat de god een relatief latere opname in het pantheon was, dat het werd veroorzaakt door 'een gebrek aan functie in de dodelijke sfeer', of dat het werd gemotiveerd door een "verlangen van de Heliopolitaanse theologen om de positie van de Memphitische godheid te minimaliseren" (aangezien die schriftgeleerden de bron waren van de overgrote meerderheid van bestaande mythologische en theologische geschriften). (Wilkinson, 124)

Kenschetsing

Zoals hierboven vermeld, werd Ptah meestal geïdentificeerd als de god van ambachtslieden, met een bijzondere band met de op stenen en klei gebaseerde kunst. Deze associatie gaf de god niet alleen een rol in de schepping van de kosmos, maar gaf hem ook toegang tot de cultureel belangrijke sfeer van dood en wedergeboorte. In het bijzonder werd Ptah als vakman begrepen als de maker van de nieuwe lichamen, die in het volgende leven door individuen zouden worden bewoond. (Pinch, 181) Verder waren zijn creatieve krachten nauw verbonden met Tatanen (een god die de creatieve kracht van de oerheuvel vertegenwoordigt) (Wilkinson, 124; Budge 1969, Vol. I, 502-504), een associatie die fundamenteel was voor het karakter van de god, omdat van zijn creatieve vermogens vaak werd gedacht dat hij een 'macht op aarde' vertegenwoordigde. (Frankfort, 20)

Gezien zijn associatie met creatie en wedergeboorte, werd Ptah ook opgenomen in de Ptah-Seker-Osiris triade, "een mysterieuze god die in zichzelf de attributen verenigde van Seker, de god van de metamorfose, en die van Ptah, de architect en bouwer van de materiële wereld, ... en Osiris de gever van eeuwig leven. " (Budge 1969, Vol. I, 508) Aldus zou deze "drievoudige entiteit" kunnen worden geïnterpreteerd als "de hele cyclus van regeneratie vertegenwoordigen". (Knijpen, 182)

Verhoudingen

Ptah werd beschouwd als de echtgenoot van Sekhmet, een leeuwin-godin geassocieerd met de zon. Met zijn partner, verwekte hij Nefertem (de jonge Atum) en Imhotep (een Egyptische cultuurheld die later werd apotheose). (Erman, 76-77) Ptah werd ook gezien als de voorvader van de pataikoi, een ras van dwergvaklieden. (Pinch, 181; Wilkinson, 124; Erman, 77)

Ptah en de schepping van de kosmos

In de Memphite-theologie, een tekst waarin de overtuigingen van het cultcentrum van Ptah worden vastgelegd, werd de god gevierd als degene die de wereld tot bestaan ​​heeft gebracht, die de schepping in zijn hart heeft gedroomd en het tot bestaan ​​heeft uitgesproken.

En groot en belangrijk is Ptah,
die leven gaven aan alle goden en hun kas ook
door dit hart en deze tong
Het heeft ontwikkeld dat het hart en de tong controle hebben over alle ledematen,
waaruit blijkt dat hij bij uitstek aanwezig is in elk lichaam en in elke mond--
van alle goden en alle mensen, alle dieren en alle kruipende dingen die leven -
planning en regeren van alles wat hij wenst.
Het heeft ontwikkeld dat Ptah wordt genoemd "Hij die alles heeft gemaakt en de goden heeft laten ontwikkelen",
omdat hij Ta-tenen is, die de goden heeft gebaard,
uit wie alles is voortgekomen--
voedseloffers en voedsel, godenoffers en alles wat perfect is. (Allen, 43-44)

Deze bespreking van "opkomst" in de laatste strofe verwijst naar de relatie van de god met de oeraarde. Bij het beschrijven van deze passage merkt Frankfort echter op dat deze theologie nooit nationale bekendheid heeft bereikt, wat misschien suggereert de afbeelding van Ptah 'als een transcendente, geen immanente macht', en dat dit begrip 'een mate van abstractie bezat waarin de Egyptenaren niet waren bereid te berusten. " (Frankfort, 23-24)

Andere accounts

Ptah en Osiris

Een zwaar beschadigde referentie in de Egyptisch dodenboek suggereert dat Ptah Osiris te hulp kwam tijdens zijn beproeving met Set:

Nephthys zegt: "Ik ben rondgegaan om u te beschermen, broeder Osiris; ik ben gekomen om u te beschermen. Mijn kracht zal achter u zijn, mijn kracht zal voor altijd achter u zijn. Ra heeft uw roep gehoord en de goden hebben verleend dat u overwinnaar zou moeten zijn. U bent opgewekt, en u bent overwinnaar over hetgeen u is geschied. Ptah heeft uw vijanden neergeworpen, en u bent Horus, de zoon van Hathor. "5

Deze hulp wordt expliciet beschreven in een ander deel van de tekst, waar Ptah wordt gecrediteerd voor het uitvoeren van het eerste ritueel "openen van de mond", de lippen van Osiris open snijden en hem toestaan ​​te ademen:

Moge Ptah mijn mond opendoen, en moge de god van mijn stad de zwaden losmaken, zelfs de zwaden die over mijn mond zijn. Bovendien, moge Thoth, vervuld en voorzien van charmes, het verband komen losmaken, het verband van Set dat mijn mond boeit (3); en moge de god Tmu hen slingeren naar hen die mij met hen zouden binden en hen terugdrijven. Moge mijn mond worden geopend, moge mijn mond worden afgesloten door Shu met zijn ijzeren mes, waarmee hij de mond van de goden opende. Ik ben Sekhet en ik zit aan de westelijke kant van de hemel. Ik ben de grote godin Sah onder de zielen van Annu.6

Dit werd gezien als de prototypische versie van een ritueel dat een belangrijke rol speelde in de Egyptische balsemprocedure.

Ten slotte, in een ander vers van de Book of the Dead, Osiris wordt afgebeeld als een composiet (of misschien het hoogtepunt) van alle goden. Ptah, waarschijnlijk in zijn naturalistische correspondentie met de aarde, wordt verondersteld de voeten van de god te vertegenwoordigen.

Saith Osiris: "O land van de scepter! O witte kroon van de goddelijke gedaante! O heilige rustplaats! Ik ben het Kind ... Mijn heupen en dijen zijn de heupen en dijen van Nut. Mijn voeten zijn de voeten van Ptah ... Er is geen lid van mijn lichaam dat niet het lid is van een of andere god. "7

Dit verslag toont de zwakke attributies en karakteriseringen die de religieuze en mythische bronnen van Egypte gemeen hebben (zoals beschreven door Frankfort).

Cultus van Ptah

Aanbidden

Ptah was een van de centrale goden van het pantheon van Memphite en werd al meerdere duizenden jaren vereerd. Naast zijn tempel in Memphis werd hij ook aanbeden in Opper-Egypte, het Egyptische Nubië, en in stedelijke gebieden in het hele land - meestal in gebieden bewoond door ambachtslieden en ambachtslieden (van wie hij werd beschouwd als de beschermheilige). (Wilkinson, 126; Zivie-Coche, 112-116) In de populaire praktijk: 'Als de god' die gebeden hoort ', bleef hij een favoriete godheid die vaak door het gewone volk werd aangesproken.' (Wilkinson, 126)

Mummificatie en "Opening the Mouth"

Sommige vroege bronnen suggereren dat Ptah wellicht wordt gecrediteerd met de uitvinding van het ritueel "de mond openen", dat een centraal element van het mummificatieproces was. Deze praktijk was essentieel voor de Egyptische balsemprocedures, omdat het werd begrepen als "symbolisch cultus en ka beelden en reanimeer mummies. "(Pinch, 182)

Vertegenwoordigingen

In de kunst wordt Ptah afgebeeld als een bebaarde, gedeeltelijk gemummificeerde man, vaak met een schedeldop, die een staf in zijn handen houdt met een symbool dat de ankh, was, en Djed (respectievelijk de symbolen leven, macht en stabiliteit). Hoewel de godheid ook werd geassocieerd met de Apis-stier en de twee vaak samen werden afgebeeld, werd het wezen opgevat als een afzonderlijke entiteit. (Wilkinson, 125; Frankfort, 10)

Notes

 1. ↑ Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, aangezien deze periode ook een toestroom van immigranten uit Griekenland zag, was het ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs wanneer "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest" (Erman, 203), lijkt het nog redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, binnen hun eigen cultureel milieu.
 2. ↑ De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg zijn van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen (Pinch, 31-32).
 3. ↑ Deze lokale groeperingen bevatten vaak een bepaald aantal goden en werden vaak opgebouwd rond het onbetwistbare primaire karakter van een scheppergod (Meeks en Meeks-Favard, 34-37).
 4. ↑ Assmann, 73-80; Zivie-Coche, 65-67; Breasted stelt dat een bron van deze cyclische tijdlijn de betrouwbare jaarlijkse schommelingen van de Nijl waren (8, 22-24).
 5. Het Egyptische dodenboek, CLI: 2-3. Ontvangen op 4 maart 2008.
 6. Het Egyptische dodenboek, XXIII: 1-5. Ontvangen op 4 maart 2008.
 7. Het Egyptische dodenboek, XLII: 1-2, 9. Ontvangen 4 maart 2008.

Referenties

 • Allen, J. P. (trans.). 1988. "The Memphite Theology." In Genesis in Egypte: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (New Haven: Yale Egyptological Seminar), pp. 43-44. Selectie online beschikbaar bij Memphite Theology. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Assmann, januari 2001. Op zoek naar God in het oude Egypte. Vertaald door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 0801487293
 • Breasted, James Henry. 1986. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
 • Budge, E. A. Wallis (trans.). 1893 1905. De Steen van Rosetta. Toegang via sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Budge, E. A. Wallis (trans.). 1895. Het Egyptische dodenboek. Toegang via sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Budge, E. A. Wallis (trans.). 1905. De Egyptische hemel en hel. Toegang via sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Budge, E. A. Wallis (trans.). 1912. Legends of the Gods: De Egyptische teksten. Toegang via sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Budge, E. A. Wallis. 1969. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. New York: Dover Publications.
 • Dennis, James Teackle (trans.). 1910. De last van Isis. Toegang via sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Dunand, Françoise en Christiane Zivie-Coche. 2004. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 C.E. Vertaald uit het Frans door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 080144165X
 • Erman, Adolf. 1907. Een handboek van Egyptische religie. Vertaald door A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable.
 • Frankfort, Henri. 1961. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks. ISBN 0061300772
 • Griffith, F. Ll. en Herbert Thompson (trans.). 1904. De Leyden Papyrus. Toegang via sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Meeks, Dimitri en Christine Favard-Meeks. 1996. Dagelijks leven van de Egyptische goden. Vertaald uit het Frans door G. M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 0801431158
 • Mercer, Samuel A. B. (trans.). 1952. De piramideteksten. Online toegankelijk op sacred-texts.com. Ontvangen op 4 maart 2008.
 • Knijpen, Geraldine. 2002. Handbook of Egyptian Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. ISBN 1576072428
 • Shafer, Byron E. (redacteur). 1997. Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 0801433991
 • Wilkinson, Richard H. 2003. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson. ISBN 0500051208

Pin
Send
Share
Send