Pin
Send
Share
Send


Hathor als een koe, die haar ketting draagt ​​en haar heilige oog toont - Papyrus van Ani

In de Egyptische mythologie Hathor (Egyptisch voor "House of Horus") was een oude koegodin wiens brede scala aan attributen en associaties getuigen van haar enorme oudheid. Ze was verbonden met seksualiteit, vruchtbaarheid en vreugde, maar werd ook gezien als een godin van de hemel, zoals blijkt uit de etymologische connectie tussen zichzelf en Horus (een hemelgod). Verder was ze ook symbolisch verbonden met de Melkweg, die werd gezien als de melk die uit haar goddelijke uier stroomde.1 In deze hemelse context werd ze af en toe gekenmerkt als een Oog van Ra, een agressieve en gewelddadige rol die het sterkst wordt weergegeven in het verhaal van haar gewelddadige aanval op een menselijk ras dat haar vader onvoldoende eerde (zoals hieronder beschreven). Ten slotte kwam ze ook voor in het mythologische begrip van het hiernamaals, waar werd begrepen dat ze de zielen van de overledene vrede en troost bood.

In overeenstemming met de enorme oudheid en geografische alomtegenwoordigheid van de godin, was de cultus van Hathor een van de meest prominente in de oude Egyptische wereld. Deze prevalentie leidde tot een uitgebreid netwerk van tempels verspreid over het hele Egyptische koninkrijk, in combinatie met een bloeiende populaire cultus - beide worden bevestigd door archeologisch bewijs.

Hathor in een Egyptische context

Standbeeld van Hathor (Luxor Museum)

Als Egyptische godheid behoorde Hathor tot een religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem dat zich in het stroomgebied van de Nijl ontwikkelde van de vroegste prehistorie tot rond 525 v.Chr. Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, aangezien deze periode ook een toestroom van immigranten uit Griekenland zag, was het ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs wanneer "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest" 2het lijkt nog steeds redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, binnen hun eigen culturele milieu aan te pakken. Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd. De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg waren van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen 3 De culten waren over het algemeen tamelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats in verschillende gemeenschappen hadden. Deze lokale groeperingen bevatten vaak een bepaald aantal goden en werden vaak opgebouwd rond het onbetwistbare primaire karakter van een scheppergod. 4 Toch waren de Egyptische goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) relatief slecht gedefinieerd. Zoals Frankfort opmerkt: "Als we twee van de Egyptische goden vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden die tot deze goden zijn gericht, verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. '5 Een reden hiervoor was het onmiskenbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanent werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) specifieke, afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld.6 7 Dus waren die Egyptische goden die karakters en mythologieën ontwikkelden over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die al elders in de praktijk waren. Bovendien was deze flexibiliteit wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (d.w.z. de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren.8

Het wereldbeeld dat werd voortgebracht door de oude Egyptische religie werd uniek bepaald door de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovigen. De Egyptenaren beschouwden zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.9 ;10; Breasted stelt dat een bron van deze cyclische tijdlijn de betrouwbare jaarlijkse schommelingen van de Nijl waren 11 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (inclusief de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele begeleiding bieden (voor dit en het volgende leven) en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld , wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken.12; 13 Gezien deze twee culturele foci - de schepping van de kosmos en de dood - is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus zijn vastgelegd meestal scheppingsverslagen zijn of afbeeldingen van de wereld van de doden, met een speciale focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke kiezers.

Mythologische rekeningen

Dendera-tempel, met Hathor op de hoofdsteden van een kolom

Zoals hierboven opgemerkt, was Hathor een godin wiens enorme oudheid leidde tot een ontelbare verscheidenheid aan mythologische en cultische rollen. Dit feit vormt een grote moeilijkheid voor elke poging om haar klassieke karakteristieken samen te vatten, vooral wanneer men opmerkt dat ze vaak de plaatselijke godinnencultussen onderging en ook hun rol op zich nam. Het is om deze reden dat Budge beweert dat elke grote stad waarschijnlijk zijn eigen unieke cultus van Hathor had,14 een feit dat de beperking van de volgende schets tot haar meest voorkomende verslagen en karakteriseringen noodzakelijk maakt. Dit voorbehoud is gemaakt naar aanleiding van Wilkinson 15

Godin van moederschap, seksualiteit en vreugde

Het meest opvallend is dat Hathor gezien kan worden als een voorbeeld van het archetype van de Grote Godin, vanwege haar associatie met vruchtbaarheid en seksualiteit. In het bijzonder werd ze vaak gezien als de personificatie van de vrolijke, levensbevestigende component van geslachtsgemeenschap - een karakterisering die wordt weerspiegeld in veel van de mythische verhalen die haar beschrijven. Bijvoorbeeld, in de vroege Enneadische kosmogonie, waar Atum het universum schept door zijn goddelijk onanisme, wordt deze daad vaak beschreven als een vereniging van twee gendered principes, met Atum als de mannelijke kracht (de goddelijke fallus) en Hathor als de 'hand van Atum'.16 Nog explicieter is het Weddenschappen van Horus en Seth bevat het volgende heilzame verhaal:

de zonnegod Pre (Ra) wordt boos wanneer hij wordt beledigd door de bavianengod Babi en op zijn rug gaat liggen. Dit houdt in dat de schepper-zonnegod terugzonk in de inerte staat die het einde van de wereld zou betekenen. Hathor, Lady of the Southern Sycamore, bezoekt haar vader Pre en toont hem haar geslachtsdelen. Hij lacht onmiddellijk, staat op en gaat terug naar het toedienen van maat (gerechtigheid). Hathor heeft de zonnegod gewekt en zijn slechte humeur verdreven.17

In deze verschillende seksuele capaciteiten werd Hathor gezien als een godin van vreugde, wat de mate verklaart waarin ze werd vereerd door de algemene bevolking. Ze werd vooral aanbeden door vrouwen, die ernaar streefden haar veelzijdige rol als vrouw, moeder en geliefde te belichamen. In dit verband behaalde ze vele mythologische en cultische titels, waaronder 'Vrouwe van het huis van jubelen', 'Degene die het heiligdom vervult met vreugde' en 'Meesteres van de vagina'.18 Deze karakterisering werd zo wijdverbreid dat ze (soms) werd gezien als de moeder van alle jeugdige goden (inclusief Nefertem, Ify, Harsomatus,19 en vooral Horus20).

Hathors algemene associatie met seksualiteit en vreugde betekende dat veel van haar religieuze festivals extatische, waanzinnige zaken waren. Als gevolg hiervan werd ze ook erkend als de goddelijke patroon van muziek. In het bijzonder werd ze gelijkgesteld met het sistrum (een oud percussie-instrument) en de menat (a muzikale ketting gemaakt van turkoois), die beide waarschijnlijk werden gebruikt in de rituele dansen die ter ere van haar werden uitgevoerd. Deze rol wordt geïllustreerd in een hymne aan de godin, die zegt:

Gij zijt de Meesteres van Jubelen, de Koningin van de Dans, de Meesteres van Muziek, de Koningin van de Harp Spelen, de Dame van de Koordans, de Koningin van Krans Weven, de Meesteres van Ongedierte Zonder Eind.21

Deze laatste verwijzing naar dronkenschap is intrigerend, omdat het een mythologische link bevat naar de bloeddorstige persona van Hathor (hieronder beschreven), wiens verwoestingen alleen konden worden beperkt door haar te verleiden duizenden liters bier te consumeren.

Sky Goddess

Sculptuur van Hathor als een koe, met al haar symbolen, de zonneschijf, de cobra, evenals haar ketting en kroon

De aanvankelijke rol van Hathor als een hemelse godheid blijkt uit de etymologie van haar naam (Het-Heru, 'House of Horus'), wat aangeeft dat ze 'een personificatie was van het huis waarin Horus de zonnegod woonde, en dat ze het deel van de hemel vertegenwoordigde waardoor de loop van de god lag'.22 Ondanks dit aanvankelijk beperkte domein, postuleert Budge dat ze uiteindelijk werd geassocieerd met de hemel als geheel, waardoor ze 'veel van de attributen van andere predynastische godinnen' kon absorberen.23 Omgekeerd werd ze ook vaak geassocieerd met de nachtelijke hemel, in het bijzonder met de Melkweg.24

Iconografisch wordt Hathor, die vaak in rundervorm werd afgebeeld, meestal afgebeeld met de zonneschijf bovenop haar hoofd.

Vrouw van Thoth

Toen Horus geïdentificeerd werd als Ra (Ra-Herakhty) in het evoluerende Egyptische pantheon werd de positie van Hathor onduidelijk, omdat zij in latere mythen de vrouw van Ra was geweest, maar in eerdere mythen was zij de moeder van Horus. Eén poging om dit raadsel op te lossen gaf Ra-Herakhty een nieuwe vrouw, Ausaas, wat betekende dat Hathor nog steeds kon worden geïdentificeerd als de moeder van de nieuwe zonnegod. Dit liet echter de onopgeloste vraag open hoe Hathor zijn moeder kon zijn, omdat dit zou impliceren dat Ra-Herakhty een kind van Hathor was, in plaats van een schepper. Dergelijke inconsistenties ontwikkelden zich toen het Egyptische pantheon in de loop van de duizenden jaren veranderde en zeer complex werd, en sommige werden nooit opgelost.

In gebieden waar de cultus van Thoth sterk werd, werd Thoth geïdentificeerd als de schepper, waardoor werd gezegd dat Thoth de vader was van Ra-Herakhty, dus in deze versie werd Hathor, als de moeder van Ra-Herakhty, aangeduid als Thoth's vrouw. In deze versie van wat de Ogdoad-kosmogonie wordt genoemd, werd Ra-Herakhty afgebeeld als een jong kind, vaak aangeduid als Neferhor. Toen hij als de vrouw van Thoth werd beschouwd, werd Hathor vaak afgebeeld als een vrouw die haar kind verzorgde. Als gevolg van dit syncretisme werd de godin Seshat, die eerder als de vrouw van Thoth werd beschouwd, geïdentificeerd met Hathor. De koegodin werd bijvoorbeeld geassocieerd met het oordeel van zielen in Duat, wat leidde tot de titel 'Nechmetawaj ("de (degene die) het kwaad verdrijft"). Bij een homofonisch toeval Nechmetawaj (die ook kan worden gespeld Nehmet-AWAI en Nehmetawy) kan ook worden verstaan (iemand die) gestolen goederen terughaalt, wat resulteerde in een andere eigenschap van de godin.

Buiten de cultus van Thoth werd het belangrijk geacht om de positie van Ra-Herakhty (d.w.z. Ra) te behouden als zelfgeschapen (alleen via de oerkrachten van de Ogdoad). Bijgevolg kon Hathor niet worden geïdentificeerd als de moeder van Ra-Herakhty. De rol van Hathor in het doodsproces, dat van het verwelkomen van de nieuw overleden mensen met eten en drinken, leidde er in dergelijke omstandigheden toe dat ze werd geïdentificeerd als een vrolijke vrouw voor Nehebkau, de bewaker van de toegang tot de onderwereld en de binder van de Ka. Niettemin heeft ze in deze vorm de naam van behouden Nechmetawaj, omdat haar aspect als retourner van gestolen goederen zo belangrijk was voor de samenleving dat het een van haar rollen bleef.

Godin van de doden

Hathor onder de goden die de pas overleden farao, Thoetmosis IV, begroeten vanuit zijn graf in de Vallei der Koningen, Luxor, Egypte

Gezien haar alomtegenwoordigheid in klassieke bronnen, is het niet verwonderlijk dat Hathor ook een belangrijke rol speelde in de uitgebreide Egyptische mythen rond het hiernamaals. In het bijzonder werd gedacht dat ze hoop, onderhoud en hulp gaf aan de zielen van de doden:

Van heel vroege tijden, vooral in de regio Memphite, werd ze aanbeden als een boomgodin, 'minnares van de plataan' die de overledene eten en drinken gaf; en vanaf ten minste de achttiende dynastie diende ze als de beschermheilige van de Theban-necropolis, waar ze royalty's en gewone mensen beschermde en voedde, hetzij in de vorm van een koe of als de antropomorfe 'minnares van het westen', die vaak werd afgebeeld als gastvrij de overledene naar het hiernamaals met zuiverend en verfrissend water. Ze werd verondersteld elke avond de stervende zon te ontvangen en dus was het een verlangen van de overledene om 'in de navolging van Hathor' te zijn.25

Bloeddorstige krijger

Het Midden-koninkrijk werd gesticht toen de farao van Opper-Egypte, Mentuhotep II, met geweld de controle overnam van Neder-Egypte, dat onafhankelijk was geworden tijdens de eerste tussenliggende periode. De eenwording die tot stand was gekomen door deze brutale oorlog liet het bewind van de volgende farao, Mentuhotep III, vreedzaam verlopen. Vanaf deze stichting werd Egypte opnieuw voorspoedig. Gedurende deze periode hebben de Neder-Egyptenaren een herdenkingsverhaal geschreven ter herdenking van degenen die in de langdurige strijd zijn gevallen, waarbij zij hun eigen ervaring tijdens de langdurige burgeroorlog hebben vastgelegd.

In dit allegorische verhaal werd Ra (die de farao van Opper-Egypte vertegenwoordigde) niet langer gerespecteerd door het volk van Neder-Egypte, dat ophield zijn gezag te gehoorzamen. De god was zo bedroefd dat hij Sekhmet (oorlogsgodin van Opper-Egypte) uitzond om hen te vernietigen. Naar aanleiding van deze bevelen begon de godin elk wezen op haar pad af te slachten in een bloeddorstige woede. Terwijl ze doorging met het doorsnijden van de strook door de sterfelijke spiraal, begonnen de goden te vrezen dat de hele mensheid zou worden vernietigd, en omdat de vernietiging zijn verantwoordelijkheid was, werd Ra beschuldigd haar tegen te houden. De sluwe god ging vervolgens bloedrode kleurstof in een enorme hoeveelheid bier gieten, die hij vervolgens op de grond goot. In haar niet te stuiten bloedlust voelde Sekhmet zich genoodzaakt alles te drinken, waarna ze te dronken werd om het bloedbad voort te zetten. De mensheid werd gered. Toen ze wakker werd uit haar bedorven slaap, veranderde Sekhmet in een liefhebbende en vriendelijke godin.

De zachte vorm die Sekhmet aan het einde van het verhaal was geworden, was identiek aan Hathor, en dus ontstond er een nieuwe cultus, aan het begin van het Middenrijk, die Sekhmet dualistisch identificeerde met Hathor, waardoor ze één godin werden, Sekhmet-Hathor, met twee kanten. Bijgevolg werd Hathor, als Sekhmet-Hathor, soms afgebeeld als een leeuwin. Soms werd deze gezamenlijke naam beschadigd Sekhathor (ook gespeld Sechat-Hor, Sekhat-Heru), betekenis (iemand die) Horus herinnert (de niet-beschadigde vorm zou betekenen (het) krachtige huis van Horus maar Ra had Horus verplaatst, dus de verandering).

Deze nieuwe identificatie was echter niet enorm populair noch wijdverbreid, waarschijnlijk vanwege de diametrale tegenstelling tussen de karakters van de twee godinnen.26

Cultische observaties

Tekening van Hathor met al haar symbolen en details van haar traditionele jurk

De cultus van Hathor was een van de meest eerbiedwaardige en wijdverspreide in het oude Egypte. Of men nu de populaire toeschrijving van een pre-dynastieke standaard aan de godin accepteert, het blijft zo dat verifieerbaar bewijsmateriaal voor haar aanbidding kan worden teruggevoerd op de eerste of tweede dynastie (ca. 3.000 v.G.T.). Verder, en in een duidelijk contrast met veel van de andere goden in het Egyptische pantheon, was de cultus van Hathor niet gebonden aan een bepaalde geografische plaats en was in plaats daarvan verspreid over de hele natie. Zoals Wilkinson opmerkt, "was de aanbidding van Hathor zo wijdverbreid dat ze vaak werd beschouwd als een vorm van de inheemse godheid in plaatsen waar ze oorspronkelijk geen eigen cultus had. Op deze manier werd in Thebe Hathor geïdentificeerd met Mut en bij Elephantine met Sothis. Ondanks het feit dat Hathor tegen het einde van de geschiedenis van Egypte vaak werd geassimileerd met de godin Isis, zijn er nog veel gevallen waarin de oude godheid nog steeds haar identiteit handhaafde en door de Egyptenaren met grote genegenheid werd vereerd. "27

In haar vruchtbare tempelcultus, die werd beoefend op verschillende locaties zoals Atfih, Cusae, Memphis, Thebe, Deir el-Medina en Dendera,28 de mannelijke en vrouwelijke priesters van de godin voerden veel rituele handelingen uit, met name een festival met een 'goddelijk huwelijk' (ter herdenking van de unie van Hathor en Horus) dat vreugdevol werd gevierd door 'royalty's, edelen en gewone mensen'.29 Naast haar hoog ontwikkelde tempelcultus, was ze ook de ontvanger van aanzienlijke openbare verering, zoals blijkt uit een veelheid aan archeologische overblijfselen (waaronder sieraden, spiegels en offergaven) die haar imago dragen.30 Haar talloze associaties, van het beschermen van vrouwen tijdens de bevalling tot het helpen van de zielen van de overledene, waren waarschijnlijk verantwoordelijk voor deze overvloed aan voorstellingen, zoals Pinch opmerkt in haar artikel over de opgraving Deir el Bahari:

Het aanbod van Deir el Bahari maakt duidelijk dat de oude Egyptenaren geloof hadden in Hathor om hen te beschermen in leven en dood. Ze zochten persoonlijk contact met haar en brachten hun dagelijkse problemen naar haar toe, en zochten naar meer algemene zegeningen. In het leven werd ze geassocieerd met seksualiteit en geboorte, en daarmee even belangrijk voor de boer als de grote ambtenaar. In haar rol als zangeres in het hiernamaals verzachtte ze de angst voor de dood en hoopte ze op wedergeboorte. Dit alles wordt weerspiegeld in de verscheidenheid aan objecten die haar worden gepresenteerd.31

Hathor buiten Egypte

Hathor werd in de elfde eeuw voor Christus in Kanaän aanbeden. in de heilige stad Hazor (Tel Hazor), die destijds door Egypte werd geregeerd. Vroege stenen inscripties lijken te suggereren dat de Hebreeuwse arbeiders in de mijnen van Sinaï (ca. 1500 v.Chr.) Hathor aanbaden, die zij identificeerden met hun godin Astarte. Gebaseerd op dit feit, suggereren sommige theorieën dat het gouden kalf dat in de Bijbel wordt genoemd een afbeelding van de godin was (Exodus 32: 4-6). Deze hypothese heeft aanzienlijk gewicht gekregen door verschillende archeologische opgravingen die oude mijnkampen en hun bijbehorende tempels van Hathor hebben onthuld, waarvan de eerste werd geleid door de beroemde Egyptoloog Sir Flinders Petrie. Een dergelijke structuur werd gebouwd door Seti II in de kopermijnen in Timna in Edomite Seir.32

De Grieken, die driehonderd jaar lang vóór de Romeinse overheersing in 31 v.Chr. Heersers van Egypte werden, hielden ook van Hathor en stelden haar gelijk aan hun eigen godin van liefde en schoonheid, Aphrodite.33

Notes

 1. ↑ Een alternatieve naam voor Hathor, die 3000 jaar bleef bestaan, was Mehturt (ook gespeld Mehurt, Mehet-Weret, en Mehet-Uret), betekenis grote overstroming, een directe verwijzing naar haar als de Melkweg. Geraldine Pinch. Handboek van Egyptische mythologie. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002), 163.
 2. ↑ Adolf Erman. Een handboek van Egyptische religie, vertaald door A. S. Griffith. (Londen: Archibald Constable, 1907), 203
 3. ↑ Knijpen, 31-32.
 4. ↑ Dimitri Meeks en Christine Meeks-Favard. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden, Vertaald uit het Frans door G. M. Goshgarian. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996), 34-37
 5. ↑ Henri Frankfort, Oude Egyptische religie. (New York: Harper Torchbooks, 1961), 25-26.
 6. ↑ Christiane Zivie-Coche. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 G.T., hoofdstuk 1 Faraonisch Egypte, vertaald uit het Frans door David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), 40-41
 7. ↑ Frankfort, 23.
 8. ↑ Ibid., 20-21.
 9. ↑ Jan Assmann. Op zoek naar God in het oude Egypte, vertaald door David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001), 73-80
 10. ↑ Zivie-Coche, 65-67
 11. ↑ James Henry Breasted. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986), 8, 22-24.
 12. ↑ Frankfort, 117-124
 13. ↑ Zivie-Coche, 154-166.
 14. ↑ E. A. Wallis Budge. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. (New York: Dover Publications, 1969, deel I), 434.
 15. ↑ Richard H. Wilkinson. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. (London: Thames and Hudson, 2003), 140.
 16. ↑ Knijpen, 138.
 17. ↑ Ibid.
 18. ↑ Wilkinson, 141-143.
 19. ↑ Knijpen, 137.
 20. ↑ Wilkinson, 140.
 21. ↑ C. J. Bleeker en G. Widengren, Historia Religionum: Handboek voor de geschiedenis van religies - Religies of the Past. (Leiden: Brill, 1997), 1. Geciteerd op piney.com.Op 13 november 2007 opgehaald.
 22. ↑ Budge, Vol. I, 428.
 23. ↑ Ibid., 428-429.
 24. ↑ Wilkinson, 140.
 25. ↑ Wilkinson, 143. Zie ook: Budge (1969), Vol. I, 435-437. Ook, het Egyptische Dodenboek HET BOEK VAN DE DODEN De Papyrus van Ani Plate (XXVII) beschrijft haar in haar karakterisering als een boomgodin. Opgehaald op 13 november 2007.
 26. ↑ Wilkinson, 140; Pinch (2002), 74-75, 138. Zie ook: www.sacred-texts.com/egy/leg/leg05.htm sacred-texts.com voor een andere versie van het verhaal.
 27. ↑ Wilkinson, 145.
 28. ↑ Wilkinson, 144. Budge (1969) gaat zelfs zo ver dat hij suggereert dat 'als we volledige informatie over het onderwerp hadden, we waarschijnlijk zouden vinden dat elke grote stad zijn eigen selectie van Hathors bezat, en dat de vormen van de godin wiens namen waren ingeschreven op begrafenispapyri waren alleen die welke populair waren bij degenen die ervoor zorgden dat dergelijke documenten werden gemaakt "(Budge, Vol. I, 434).
 29. ↑ Wilkinson, 145. De gemengde geslachten van de leden van het Hathoriaanse priesterschap (en de vraag of deze rollen erfelijk waren) worden onderzocht in Marianne Galvins 'De erfelijke status van de titels van de cultus van Hathor'. The Journal of Egyptian Archaeology, 70 (1984): 42-49.
 30. ↑ Knijpen (1982), passim. Zie ook: Wilkinson, 145.
 31. ↑ Knijpen (1982), 148.
 32. ↑ Zie A. Barrois, "The Serabit Expedition of 1930: The Mines of Sinai," The Harvard Theological Review 25 (2) (april 1932): 101-121; Herbert G. May, "Mozes en de Sinaï-inscripties." De bijbelse archeoloog 8 (4) (december 1945): 93-99.
 33. ↑ Harold Bell, "Populaire religie in Grieks-Romeins Egypte: I. De heidense periode." Het Journal of Egyptian Archaeology 34 (december 1948): 82-97, 84. Zie ook: Budge (1969), Vol I, 435.

Referenties

 • Assmann, januari Op zoek naar God in het oude Egypte, vertaald door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
 • Balter, Michael. The Goddess and the Bull - Catalhöyük: een archeologische reis naar het begin van de beschaving. New York: Simon & Schuster, 2005. Free Press, 2004. ISBN 9780743243605
 • Barrois, A. "The Serabit Expedition of 1930: The Mines of Sinai." The Harvard Theological Review 25 (2) (april 1932): 101-121.
 • Breasted, James Henry. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454
 • __________. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte (Lezingen gegeven op de Morse Foundation op Union Theological Seminary) Adamant Media Corporation, 2005. ISBN 9781402141294
 • Budge, E. A. Wallis (vertaler). Het Egyptische dodenboek. 1895. Toegang via sacred-texts.com.
 • __________. (vertaler). Egyptian Book of the Dead: The Papyrus of Ani. Black Dog & Leventhal Publishers, 2006. ISBN 9781579124915 (origineel 1895)
 • __________. De Egyptische hemel en hel. 1905. Toegang via www.sacred-texts.com/egy/ehh.htm sacred-texts.com.
 • __________. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. New York: Dover Publications, 1969.
 • __________. Legends of the Gods: De Egyptische teksten. 1912. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • ___________. De Steen van Rosetta. (1893), 1905. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Dunand, Françoise en Christiane Zivie-Coche. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 C.E. vertaald uit het Frans door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X
 • Erman, Adolf. Een handboek van Egyptische religie, vertaald door A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable, 1907.
 • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772
 • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie: een interpretatie. Dover Publications, 2000. (origineel 1961) ISBN 9780486411385.
 • Galvin, Marianne. "De erfelijke status van de titels van de cultus van Hathor," Het Journal of Egyptian Archaeology 70 (1984).
 • Griffith, F. L. en Herbert Thompson, (vertalers). De Leyden Papyrus. 1904. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • May, Herbert G. "Mozes en de Sinaï-inscripties." De bijbelse archeoloog 8 (4) (december 1945).
 • Meeks, Dimitri en Christine Meeks-Favard. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden. Vertaald uit het Frans door G. M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158
 • Mercer, Samuel A. B. (vertaler). De piramideteksten. 1952. Online toegankelijk op www.sacred-texts.com/egy/pyt/index.htm sacred-texts.com.
 • Knijpen, Geraldine. Handboek van Egyptische mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428
 • Knijpen, Geraldine. "Aanbod aan Hathor." Folklore 93(2) (1982), 138-150.
 • Shafer, Byron E. (redacteur) Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991
 • Wilkinson, Richard H. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208

Externe links

Alle links zijn opgehaald op 4 augustus 2017.

Pin
Send
Share
Send