Pin
Send
Share
Send

Als Egyptische godheid behoorde Ma'at tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem ontwikkeld in het stroomgebied van de Nijl van de vroegste prehistorie tot 525 v.Chr.6 Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd.7 De culten binnen dit kader, waarvan de overtuigingen de mythen omvatten die we voor ons hebben, waren over het algemeen redelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats hebben in verschillende gemeenschappen.8 Ondanks deze schijnbaar onbeperkte diversiteit waren de goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) echter relatief slecht gedefinieerd. Zoals Frankfort opmerkt: 'de Egyptische goden zijn onvolmaakt als individu. Als we twee van hen vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden gericht aan deze goden verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. '9 Een reden hiervoor was het onbetwistbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanental werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) specifieke, afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld.10 Dus degenen die personages en mythologieën ontwikkelden, waren over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die al elders in de praktijk waren. Deze flexibiliteit was ook wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (d.w.z. de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren.11

Het wereldbeeld dat werd voortgebracht door de oude Egyptische religie was uniek geschikt voor (en gedefinieerd door) de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovige. In tegenstelling tot de overtuigingen van de Hebreeën, Mesopotamiërs en anderen binnen hun culturele sfeer, beschouwden de Egyptenaren zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.12 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) uiteindelijk werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (inclusief de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele begeleiding bieden (voor dit en het volgende leven) en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld , wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken.13 Gezien deze twee culturele foci, is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus werden vastgelegd, meestal scheppingsverslagen waren of afbeeldingen van de dodenwereld, met een speciale focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke constituenten.

Hoewel Ma'at zowel als een godin als als een onpersoonlijk principe kan worden besproken, moet worden opgemerkt dat dit onderscheid niet werd gemaakt in haar oorspronkelijke religieuze context. Aldus impliceerde het begrip van de kosmische orde altijd de theologie (en daarmee samenhangende ritualismen) gericht op de godin, net zoals de godin zelf werd gezien als de personificatie van deze zelf-zelfde orde. Poging om de twee te scheiden doet onrecht aan de samenhang en concreetheid van het Egyptisch religieus-filosofische milieu. Dit gezegd zijnde, is een dergelijk onderscheid nog steeds het meest efficiënte middel om discursief de godin / het principe te onderzoeken, zolang de kunstmatigheid van een dergelijk onderscheid wordt erkend.

Ma'at als een principe

In principe duidde 'Ma'at' de fundamenteel betekenisvolle en geordende aard van de menselijke en kosmische rijken aan. De enkele term zou dus in beide contexten worden gebruikt: kosmisch, om zowel de cyclische transformatie van seizoenen als de seizoensgebonden overstromingen van de Nijl te beschrijven, en humanistisch, om de ordelijke werking van de menselijke samenleving en de morele code van haar burgers te beschrijven. De samenvoeging van deze twee rijken betekent de mate waarin menselijke sociale codes werden gezien als analogieën van kosmische cycli, wat in wezen betekent dat ze werden gezien als zowel ontologisch reëel als objectief waar.14 Dus, 'voor de Egyptische geest, verbond Ma'at alle dingen samen in een onverwoestbare eenheid: het universum, de natuurlijke wereld, de staat en het individu werden allemaal gezien als delen van de bredere orde gegenereerd door Ma'at.'15 De connotatieve rijkdom van het concept van ma'at wordt bevestigd door Frankfort, die suggereert:

Het ontbreekt ons aan woorden voor concepties die, net als Maat, zowel ethische als metafysische implicaties hebben. We moeten soms 'orde', soms 'waarheid', soms 'gerechtigheid' vertalen; en de tegenstellingen van Maat vereisen een vergelijkbare verscheidenheid aan weergaven ... De natuurwetten, de wetten van de samenleving en de goddelijke geboden behoren allemaal tot de ene categorie van wat juist is. De maker plaatste orde (of waarheid) in de plaats van wanorde (of valsheid). De opvolger van de maker, Farao, herhaalde deze belangrijke handeling bij zijn opvolging, bij elke overwinning, bij de renovatie van een tempel, enzovoort.16

Gezien de immanentie van ma'at in alle aspecten van de kosmos suggereren Egyptische scheppingsverslagen vaak dat het principe van orde ofwel het eerste element was dat ontstond, of, meer opvallend, dat ma'at was in feite eeuwig (dus vóór het bestaan ​​van de wereld):17 "zij is de orde opgelegd aan de kosmos gecreëerd door de zonnedemiurg en als zodanig het leidende principe dat de zonnegod te allen tijde vergezelde."18 Na de eerste handeling van de schepping werd het principe van orde begrepen als immanent aanwezig in alle natuurlijke en sociale systemen - een idee dat in wezen de mogelijkheid van ontwikkeling of vooruitgang uitsluitte, aangezien de oorspronkelijk geschapen staat van het universum werd gezien als zijn morele top.19 Verder betekende de universaliteit van het principe dat het ook van toepassing was op stervelingen en godheden: 'alle goden functioneerden binnen de gevestigde orde; ze leefden allemaal' volgens Maat 'en bijgevolg haatten ze allemaal' onwaarheid '. We kunnen zeggen dat in het Egyptische denken Maat, de goddelijke orde, bemiddeld tussen mens en goden. "20

Het menselijk begrip van ma'at, dat snel werd gecodificeerd in de Egyptische wet, werd gedeeltelijk vastgelegd in het Egyptische Dodenboek. Later zouden deze zelfde concepten door wetenschappers en filosofen worden besproken in de wijsheidsliteratuur van hun cultuur (Seboyet).21 Hoewel veel van deze teksten op het eerste gezicht alledaagse handleidingen voor etiquette lijken (zoals die betrekking hebben op verschillende sociale of professionele situaties), werden zelfs deze banale menselijke interacties begrepen in het licht van ma'at. Op deze manier kregen de meest elementaire menselijke gedragingen een kosmische betekenis. In plaats van het systeem echter te transformeren in een rigide en punitieve gedragsnorm, heeft dit perspectief het morele discours eigenlijk gehumaniseerd:

Toen de mens zich vergiste, pleegde hij in de eerste plaats geen misdaad tegen een god; hij bewoog zich tegen de gevestigde orde, en de ene of de andere god zorgde ervoor dat die orde werd gerechtvaardigd ... Om dezelfde reden is het thema van Gods toorn praktisch onbekend in de Egyptische literatuur; want de Egyptenaar is in zijn aberraties geen zondaar die God verwerpt, maar een onwetende man die gedisciplineerd en gecorrigeerd is.22

Ma'at als een godin

De godin Ma'at is de personificatie van de hierboven beschreven fysieke en morele orde.23 Als een oerwezen, wiens aard verbonden was met het functioneren van de kosmos, werd ervan uitgegaan dat ze al bestond vóór de schepping van het universum. Dit begrip van de godin wordt weerspiegeld in de Doodskistteksten, die de rol van beschrijven Leven (gepersonifieerd als een god) en Bestellen (Ma'at) in de auto-genesis van de oorspronkelijke maker:

"Ik was alleen met de Oorspronkelijke Oceaan, in de inertie, en kon geen plaats vinden om te staan ​​... (de goden van de) eerste generatie was nog niet ontstaan, (maar) zij waren met mij." Hij richt zich tot de oerzee en voegt eraan toe: "Ik zweefde tussen twee wateren, volkomen inert ... en het was mijn zoon, 'Leven', die mijn geest opwekte, die mijn hart liet leven en mijn inerte leden verzamelde." De oerzee antwoordt de scheppergod: "Adem je dochter Maat in en breng haar naar je neusgat zodat je hart kan leven. Mogen ze niet ver van je zijn, je dochter Maat en je zoon Shu, wiens naam leven is."24

In dit visioen is de eerste cyclische actie - de inhalaties en uitademingen van de oorspronkelijke god-Ma'at al aanwezig. Zoals opgemerkt door Meeks, 'zorgde het ritme van de adem van de schepper ervoor dat het leven in de lucht zou worden uitgeademd, waardoor de geboorte van de andere wezens mogelijk werd.25 In een vergelijkbaar scheppingsverhaal stelt Atum dat "toen ik alleen was in Nun (Primordial Chaos, inert ... ze waren al bij me").26 Gezien de vooraanstaande positie van de godheid, is het ook begrijpelijk dat de Egyptenaren geloofden dat er zonder Ma'at alleen de primaire chaos zou zijn, die zou leiden tot de beëindiging van het geschapen bestaan.

In het Egyptische pantheon (vooral in zijn meer ontwikkelde vormen) werd ze beschreven als de dochter van Ra en de vrouw / partner van Thoth. Gezien het schriftgeleerde karakter van de ibis-geleide god (en zijn resulterende associatie met gecodificeerde wetten), was zijn huwelijk met de godin die de kosmische oorsprong van die wetten symboliseerde volledig een voorstel.27 Deze twee goden, die samen wet, waarheid en gerechtigheid symboliseren, werden verondersteld de strijdwagen van Ra te vergezellen en te verdedigen tijdens zijn dagelijkse reizen boven de aarde en door de onderwereld.28 De godin werd ook gezien als verbonden met vele andere goden, zij het vaak op dezelfde manier: zij en Thoth flankeren ook Horus tijdens zijn hemelse reizen; Temu, de avondvorm van Ra, wordt beschreven als hij 'die Maat regisseert'; Er wordt gezegd dat Amun-Ra 'rust op Maat'; Osiris 'draagt ​​de aarde in zijn trein door Maat in naam van Seker'; en in meer algemene zin wordt ze beschreven als 'de dame van de goden en godinnen'. "29 In het menselijke rijk, omdat het de plicht van de farao was om waarheid en gerechtigheid te waarborgen, werd naar velen van hen verwezen als Meri-Ma'at (Geliefde van Ma'at).

De meest opmerkelijke mythische verhalen van Ma'at beschrijven haar in de context van het postume oordeel van menselijke zielen. Gezien het feit dat deze verhalen het belangrijkst waren in hun liturgische context, zullen ze worden behandeld in de sectie over de rol van de godin in religieuze vieringen.

Vertegenwoordigingen

Ma'at wordt vaak afgebeeld als een vorstelijke vrouw, zittend of staand, met een scepter in de ene hand en een ankh in de andere. Gezien haar verband met lucht / oerademhaling (zoals ontwikkeld in de hierboven geïntroduceerde scheppingsverslagen), wordt ze soms afgeschilderd als een semi-aviaire godheid, met vleugels in plaats van armen. In feite werd de veer zelf vaak genomen om de godin te vertegenwoordigen bij verstek. Zelfs wanneer ze volledig wordt geantropomorfiseerd, wordt de verbinding met de lucht gesymboliseerd door een grote veer die in haar hoofdtooi wordt gedragen. Ten slotte was een visuele 'korte hand' die vaak werd gebruikt om de godin voor te stellen, een 'hiëroglyfisch teken ... gebruikt om haar naam te schrijven die leek op de maat van een bouwer of de plint waarop beelden van de goden werden geplaatst'.30 Veel Egyptische sarcofagen zijn versierd met ten minste een van deze afbeeldingen, omdat ze werden opgevat als symbolen van bescherming voor de zielen van de doden.

Ma'at in Egyptian Religion

Hoewel Ma'at niet vaak werd geëerd met tempels die expliciet aan haar waren gewijd, zou je kunnen stellen dat haar rol in de Egyptische religie aanzienlijk fundamenteler was.

In de koninklijke cultus werd ze vereerd door de farao's voordat ze andere goden aanbaden. In feite was een van de meest typische religieuze offers van vorsten een miniatuurstandbeeld van de godin, die hun toewijding symboliseerde, "maat in het handhaven van orde en gerechtigheid namens de goden. "31

Verder stond zij centraal in het Egyptische begrip van het hiernamaals, in die zin dat iemands postuum lot werd bepaald door iemands naleving van Ma'at in het leven. In het bijzonder zouden de harten van de doden worden afgewogen tegen de single Shu veer, symbolisch het concept van Ma'at, in de Hall of Two Truths. Het wegen van het hart, afgebeeld in het Dodenboek, laat zien dat Anubis toezicht houdt op het wegen, af en toe met Maat toekijkend (of zelfs neergestreken op de verticale balk van de weegschaal). Andere tradities beweren dat Anubis de ziel voor de chtonische heerser Osiris bracht die het feitelijke wegen uitvoerde. Een hart dat onwaardig was, werd verslonden door Ammit en de eigenaar ervan veroordeeld om in Duat (de onderwereld) te blijven. Die mensen met zuivere harten werden doorgestuurd naar Osiris in Aaru.32

Veel Egyptische graven waren gegraveerd met "biecht" -teksten, die beweerden dat hun inzittenden getrouw waren geweest aan de principes van Ma'at toen ze nog leefden. Men dacht dat de inhoud van deze verklaringen door de overledene zou worden gesproken tijdens hun postume beproeving als een gecombineerde getuigenis en juridische verdediging. Zivie-Coche merkt op dat de traditionele beschrijving van deze teksten als "bekentenissen" enigszins misleidend is, met het argument dat "het hier niet ging om een ​​berouwvolle zondaar die al zijn zonden belijdt, maar om gratie te verlenen, maar om het vertrouwen van een onschuldig persoon dat de lijst van zonden tegen Maat, die was gecodificeerd en opgevat als uitputtend, niet door hem was begaan. "33 Verschillende voorbeelden van deze teksten zijn bewaard gebleven in het Dodenboek en zijn opmerkelijk omdat ze ingaan op de breedte van menselijke acties die als de provincie Ma'at worden beschouwd.

Ma'at in het Egyptische Dodenboek

Zoals hierboven vermeld, wordt het concept van Ma'at meestal sterk bewezen in de Negatieve bekentenissen, waaruit blijkt in welke mate men dacht dat mensenlevens afhankelijk waren van haar strenge normen:

(1) "Wees gegroet, gij wiens stappen lang zijn, die voortkomen uit Annu, ik heb geen ongerechtigheid gedaan.
(2) "Gegroet, gij die door vlammen wordt omarmd, die voortkomt uit Kheraba, ik heb niet beroofd met geweld."
(3) "Gegroet, Fentiu, die voortkomt uit Khemennu, ik heb niet gestolen."
(4) "Wees gegroet, verslinder van de schaduw, die voortkomt uit Qernet, ik heb geen moord gepleegd; ik heb geen kwaad gedaan."
(5) "Wees gegroet, Nehau, die voortkomt uit Re-stau, ik heb geen offerande bedrogen."
(6) "Wees gegroet, god in de vorm van twee leeuwen, die voortkomen uit de hemel, ik heb geen oblaties mined."
(7) "Wees gegroet, wiens ogen van vuur zijn, die voortkomen uit Saut, ik heb de god niet geplunderd."
(8) "Gegroet, gij vlam, die komt en gaat, ik heb geen leugens gesproken."
(9) "Wees gegroet, vergruizer van beenderen, die voortkomen uit Suten-henen, ik heb geen voedsel weggenomen."
(10) "Wees gegroet, gij die de vlam voortschiet, die voortkomt uit Het-Ptah-ka, ik heb geen pijn veroorzaakt."
(11) "Hall, Qerer, die voortkomt uit Amentet, ik heb geen ontucht gepleegd."
(12) "Wees gegroet, wiens gezicht is teruggedraaid, die voortkomt uit uw schuilplaats, ik heb geen tranen vergoten."
(13) "Wees gegroet, Bast, die voortkomt uit de geheime plaats, ik heb niet bedrieglijk gehandeld."
(14) "Wees gegroet, wiens benen van vuur zijn, die voortkomen uit de duisternis, ik heb niet overtreden."
(15) "Wees gegroet, verslinder van bloed, die voortkomt uit het slachtblok, ik heb niet bedrieglijk gehandeld."
(16) "Wees gegroet, verslinder van de innerlijke delen, die voortkomen uit Mabet, ik heb het geploegde land niet verwoest."
(17) "Wees gegroet, Heer van Recht en Waarheid, die voortkomt uit de stad van Recht en Waarheid, ik ben geen afluisteraar geweest."
(18) "Wees gegroet, gij die achteruit stapt, die voortkomt uit de stad Bast, ik heb mijn lippen niet tegen iemand in beweging gezet."
(19) "Wees gegroet, Sertiu, die voortkomt uit Annu, ik ben niet boos en toornig geweest behalve om een ​​rechtvaardige zaak."
(20) "Wees gegroet, tweevoudige goddeloosheid, die voortkomt uit Ati (?) Ik heb de vrouw van geen enkele man verontreinigd."
(21) "Gegroet, gij tweekoppige slang, die uit de martelkamer komt, ik heb de vrouw van geen enkele man verontreinigd."
(22) "Wees gegroet, gij die acht neemt wat u is gebracht, die voortkomt uit Pa-Amsu, ik heb mij niet verontreinigd."
(23) "Gegroet, gij leider van de machtige, die voortkomt uit Amentet, ik heb geen verschrikking veroorzaakt."
(24) "Wees gegroet, gij vernietiger, die voortkomt uit Kesiu, ik heb niet overtreden."
(25) "Wees gegroet, gij die spraak spreekt, die voortkomt uit Urit, ik heb niet gebrand van woede."
(26) "Gegroet, gij Babe, die voortkomt uit Uab, ik heb mijn oren niet gestopt tegen de woorden van Goed en Waarheid."
(27) "Gegroet, Kenemti, die voortkomt uit Kenemet, ik heb geen verdriet gewerkt"
(28) "Wees gegroet, gij die uw offer brengt, ik heb niet brutaal gehandeld."
(29) "Wees gegroet, gij die de spraak bestelt, die voortkomt uit Unaset, ik heb geen strijd aangewakkerd."
(30) "Wees gegroet, Heer der gezichten, die voortkomt uit Netchfet, ik heb niet haastig geoordeeld."
(31) "Wees gegroet, Sekheriu, die voortkomt uit Utten, ik ben geen afluisteraar geweest."
(32) "Wees gegroet, Heer van de twee horens, die voortkomt uit Saïs, ik heb de woorden niet buitengewoon vermenigvuldigd."
(33) "Wees gegroet, Nefer-Tmu, die voortkomt uit Het-Ptah-ka, ik heb geen kwaad of kwaad gedaan."34

Notes

 1. ↑ Budge 1969, Vol. I, 417-418.
 2. ↑ Strudwick, 106.
 3. ↑ Budge 1969, Vol. I, 400.
 4. ↑ Budge 1969, Vol. I, 407; Richard Hooker, Maat: Goddess of Truth, opgehaald op 23 juli 2007.
 5. ↑ Heiroglyfen zijn te vinden in Collier en Manley (27, 29, 154). Er zijn nog enkele varianten, dus we hebben ervoor gekozen om Budge's (1969) lijst van de meest voorkomende (Vol. I, 416) te volgen.
 6. ↑ Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, aangezien deze periode ook een toestroom van immigranten uit Griekenland zag, was het ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs wanneer "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest" (Erman, 203), lijkt het nog redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, binnen hun eigen cultureel milieu.
 7. ↑ De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg zijn van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen (Pinch, 31-32).
 8. ↑ Deze lokale groeperingen bevatten vaak een bepaald aantal goden en werden vaak opgebouwd rond het onbetwistbare primaire karakter van een scheppergod (Meeks en Meeks-Favard, 34-37).
 9. ↑ Frankfort, 25-26.
 10. ↑ Zivie-Coche, 40-41; Frankfort, 23, 28-29.
 11. ↑ Frankfort, 20-21.
 12. ↑ Assmann, 73-80; Zivie-Coche, 65-67; Breasted stelt dat een bron van deze cyclische tijdlijn de betrouwbare jaarlijkse schommelingen van de Nijl waren (8, 22-24).
 13. ↑ Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166.
 14. ↑ Knijpen, 15; Wilkinson, 150.
 15. ↑ A. G. McDowell, "Jurisdiction in the Workmen's Community of Deir el-Medîna" diss., Egyptologische Uitgaven (5), Leiden, 1990. 23.
 16. ↑ Frankfort, 54.
 17. ↑ Assmann, 179.
 18. ↑ Wilkinson, 150.
 19. ↑ Frankfort, 62.
 20. ↑ Frankfort, 77.
 21. ↑ Zie Russ VerSteeg, Law in Ancient Egypt 19 (Carolina Academic Press 2002)
 22. ↑ Frankfort, 77.
 23. ↑ Budge 1969, Vol. I, 417.
 24. Doodskistteksten (Vol. 2, 33-34), geciteerd in Meeks en Favard-Meeks, 14.
 25. ↑ Meeks en Favard-Meeks, 15.
 26. ↑ Assman, 179.
 27. ↑ Wilkinson, 150.
 28. ↑ Budge 1969, Vol. I, 417. Budge citeert ook een klassieke hymne aan Ra, die zegt dat 'de godin Maat je Ra omhelst zowel' s morgens als 's avonds.'
 29. ↑ Budge 1969, Vol. I, 417-418.
 30. ↑ Wilkinson, 150. Gezien de mate waarin werd begrepen dat Ma'at het bestaan ​​van de andere goden versterkte (of er zelfs aan ten grondslag lag), lijkt dit symbool volledig passend. Zie ook: Budge 1969, Vol. I, 416.
 31. ↑ Wilkinson, 152.
 32. ↑ Zivie-Coche, 180-181; Wilkinson, 150-152; Budge 1969, Vol. I, 418-421.
 33. ↑ Zivie-Coche, 181.
 34. Het Egyptische dodenboek, vertaald door Budge, 347-349. Een sterke parallel kan worden gemaakt tussen deze biechtlijst en de "42 negatieve bekentenissen" gevonden in de Nebseni Papyrus, geciteerd in Budge's Het Egyptische dodenboek, 350-351. Ontvangen op 21 juli 2007.

Referenties

 • Assmann, januari Op zoek naar God in het oude Egypte. Vertaald door David Lorton. Ithica: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
 • Breasted, James Henry. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454.
 • Budge, E. A. Wallis (trans). Het Egyptische dodenboek. 1895. Toegang via sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis (trans). De Egyptische hemel en hel. 1905. Toegang via www.sacred-texts.com/egy/ehh.htm sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. New York: Dover Publications, 1969.
 • Budge, E. A. Wallis (trans). Legends of the Gods: De Egyptische teksten. 1912. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis (trans). De Steen van Rosetta. 1893, 1905. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Collier, Mark en Manly, Bill. Hoe Egyptische hiërogliefen te lezen: herziene editie. Berkeley: University of California Press, 1998. ISBN 0520239490.
 • Dunand, Françoise en Zivie-Coche, Christiane. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 C.E.. Vertaald uit het Frans door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X.
 • Erman, Adolf. Een handboek van Egyptische religie. Vertaald door A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable, 1907.
 • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772.
 • Griffith, F. Ll. (trans.) en Thompson, Herbert (trans). De Leyden Papyrus. 1904. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Mancini, Anna. Ma'at Revealed: Philosophy of Justice in het oude Egypte. New York: Buenos Books America, 2004. ISBN 1932848290.
 • Meeks, Dimitri en Meeks-Favard, Christine. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden. Vertaald uit het Frans door G.M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158.
 • Mercer, Samuel A. B. (trans). De piramideteksten. 1952. Online toegankelijk op www.sacred-texts.com/egy/pyt/index.htm sacred-texts.com.
 • Knijpen, Geraldine. Handboek van Egyptische mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428.
 • Shafer, Byron E. (ed). Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991.
 • Strudwick, Helen (ed). De encyclopedie van het oude Egypte. Singapore: De Agostini UK, 2006. ISBN 1904687997.
 • Wilkinson, Richard H. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208.

Pin
Send
Share
Send