Pin
Send
Share
Send


,

,

Volgens Theodor Hopfner is de Egyptische naam van Thoth geschreven als ḏḥwty is ontstaan ​​uit DHW, beweerde de oudste bekende naam voor de ibis te zijn, hoewel normaal geschreven als HBJ.4 De toevoeging van -ty (een associatief achtervoegsel), dat het bezit van attributen aangeeft, betekent dat zijn naam ruwweg kan worden vertaald als "Hij die is als de ibis".5

De Egyptische uitspraak van ḏḥwty is niet volledig bekend, maar kan worden gereconstrueerd als * ḏiḥautī, gebaseerd op de oude Griekse lening Θωθ Thoth of Theut en het feit dat het zich op verschillende manieren ontwikkelde tot Sahidic Coptic Thoout, Thoth, Thoot, Thaut evenals Bohairic Coptic Thōout. De laatste -y misschien zelfs uitgesproken als een medeklinker, geen klinker.6 Velen schrijven echter "Djehuty", waarbij ze de letter "e" automatisch tussen medeklinkers invoegen in Egyptische woorden, en "w" schrijven als "u", als een handige conventie voor Engelstaligen, niet de transliteratie van Egyptologen.7

Alternatieve namen

Djehuty wordt soms ook weergegeven als Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu, of Tetu. Thoth (ook Thot of Thout) is de Griekse versie afgeleid van de letters ḏḥwty.

Naast verschillen in spelling had Thoth, net als vele andere Egyptische goden, vele namen en titels. Sommige van zijn alternatieve namen waren A, Sheps, Lord of Khemennu, Asten, Khenti, Mehi, Hab en A'an. Bovendien was Thoth ook bekend door specifieke aspecten van zichzelf, bijvoorbeeld de maangod A'ah-Djehuty, die de maan voor de hele maand vertegenwoordigde, of als jt-nṯr "godvader".8

Verder brachten de Grieken Thoth in verband met hun god Hermes, vanwege de overeenkomsten tussen hun attributen en functies. Een van Thoth's titels, "drie keer geweldig" (zie titels) werd vertaald naar het Grieks τρισμεγιστος (Trismegistos) die de samengestelde godheid opleverde Hermes Trismegistus.9

Thoth in een Egyptische context

Als Egyptische godheid behoorde Thoth tot een religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem dat zich in het stroomgebied van de Nijl ontwikkelde van de vroegste prehistorie tot rond 525 v.Chr. (Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, omdat deze periode ook een instroom zag van immigranten uit Griekenland, het was ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs toen "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest" (Erman, 203 ), lijkt het nog redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, in hun eigen culturele omgeving aan te pakken.)

Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd. (De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg waren van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen.)10 De culten waren over het algemeen tamelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats hadden in verschillende gemeenschappen.11 Toch waren de Egyptische goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) relatief slecht gedefinieerd. Zoals Frankfort opmerkt: "Als we twee van de Egyptische goden vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden die tot deze goden zijn gericht, verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. '12 Een reden hiervoor was het onmiskenbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanent werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) specifieke, afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld.13 Dus waren die Egyptische goden die karakters en mythologieën ontwikkelden over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die al elders in de praktijk waren. Bovendien was deze flexibiliteit wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (zoals de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren.14

Het wereldbeeld dat werd voortgebracht door de oude Egyptische religie werd uniek bepaald door de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovigen. De Egyptenaren beschouwden zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.15 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (inclusief de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele begeleiding bieden (voor dit en het volgende leven) en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld , wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken.16 Gezien deze twee culturele foci, is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus zijn vastgelegd, meestal scheppingsverslagen zijn of afbeeldingen van de dodenwereld, met een bijzondere focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke constituenten.

Mythologie

Voorstellingen

Tijdens de ontwikkeling van de Egyptische mythologie is Thoth, net als de meeste veelzijdige Egyptische goden, in verschillende vormen afgebeeld. Meestal wordt hij afgebeeld als een mensachtige figuur met het hoofd van een ibis, wat in overeenstemming is met de etymologie van zijn naam. Wanneer hij niet in deze gemeenschappelijke vorm wordt afgebeeld, wordt hij soms volledig zoomorphically weergegeven, als een ibis of een baviaan, of volledig antropomorfically (zoals in de vorm van A'ah-Djehuty).17

In veel van deze vormen wordt Thoths identificatie met de maan visueel weergegeven door de aanwezigheid van de maanschijf bovenop zijn hoofd. Omgekeerd, wanneer hij wordt afgebeeld als een vorm van Shu of Ankher, zal de god vaak worden afgebeeld met het hoofddeksel van de respectieve god. Ook wordt in sommige latere afbeeldingen die de relatie van de god met de heersende dynastie benadrukken, soms getoond dat hij de een draagt Atef kroon of de dubbele kroon (die het bestuur van zowel Opper- als Neder-Egypte symboliseert).18

Attributen en mythologische verhalen

Egyptologen zijn het niet eens over de aard van Thoth, afhankelijk van hun kijk op het Egyptische pantheon. De meeste egyptologen kiezen tegenwoordig voor Sir Flinders Petrie dat de Egyptische religie strikt polytheïstisch was, waarin Thoth een afzonderlijke god zou zijn.19 Corresponderend met deze karakterisering waren enkele oorsprongsverhalen die beschreven dat Thoth volledig gevormd uit de schedel van Set tevoorschijn kwam.20 Zijn hedendaagse tegenstander, E. A. Wallis Budge, dacht echter dat de Egyptische religie voornamelijk monotheïstisch was, waarbij alle goden en godinnen aspecten van de God Ra waren, vergelijkbaar met de drie-eenheid in het christendom en deva's in het hindoeïsme. In deze opvatting werd Thoth gekarakteriseerd als het hart en de tong van Ra, die zowel de kosmische orde (Ma'at) als de middelen vertegenwoordigde waardoor het was incanted in de geschapen wereld. In deze context werden Thoth en Ma'at (beide personificaties van orde) opgevat als passagiers op de hemelse bark van Ra, die zijn regelmatige, systematische voortgang door de hemel reguleren.21

Ongeacht de algemene karakterisering van de god, het valt niet te ontkennen dat zijn rollen in de Egyptische mythologie zowel talrijk als gevarieerd waren. Ten eerste diende Thoth als een bemiddelende kracht, vooral tussen de krachten van goed en kwaad, en zorgde ervoor dat geen van beiden een beslissende overwinning op de ander had. Dit aspect was met name relevant in zijn arbitrage van het conflict tussen Set en Horus. Evenzo was de mediatieve rol van Thoth ook duidelijk in zijn onderwereldse alter ego A'an, de god van het evenwicht, die het postume oordeel van overleden stervelingen opvolgde en de resultaten in een grootboek registreerde.22

Thoth werd ook geacht te dienen als de schrijver van de goden, en werd bijgevolg gecrediteerd met de uitvinding van het schrift en alfabetten. Als gevolg hiervan werd hij ook erkend als de voorvader van alle werken van wetenschap, religie, filosofie en magie. In de Hellenistische periode verklaarden de Grieken hem verder als de uitvinder van astronomie, astrologie, numerologie, wiskunde, meetkunde, landmeetkunde, geneeskunde, plantkunde, theologie, beschaafde overheid, het alfabet, lezen, schrijven en oratorium. Ze beweerden verder dat hij de ware auteur was van elk werk van elke tak van kennis, menselijk en goddelijk.23

In het cultische systeem gecentreerd in Hermopolis (de Ogdoad), werd Thoth ook gekenmerkt als een schepper-godheid: de zelfverwekte en zelf geproduceerde. In deze context werd hij beschouwd als de meester van zowel de fysieke als de morele wet, die beide overeenkwamen met het juiste begrip en de juiste toepassing van Ma'at. Als zodanig werd hij gecrediteerd voor het maken van de berekeningen voor de oprichting van de hemel, sterren, aarde en alles wat zich daarin bevindt, en voor het sturen van de bewegingen van de hemellichamen.24 In deze specifieke constructie van het Egyptische pantheon was de wereldlijke en andere wereldse macht van Thoth bijna onbeperkt, zowel Ra als Osiris. Ook beweert deze kosmogonie hem dat hij Ra, Atum, Nefertum en Khepri heeft gebaard door een ei te leggen in de vorm van een ibis (of, volgens sommige verhalen, een gans).25

Thoth was ook prominent aanwezig in de mythe van Osiris en was een grote hulp voor Isis. Nadat Isis de stukjes van het in stukken gesneden lichaam van Osiris had verzameld, gaf hij haar de woorden om hem te laten herrijzen zodat ze kon worden geïmpregneerd en Horus voort kon brengen, genoemd naar zijn oom. Toen Horus werd gedood, gaf Thoth de formules om hem ook te doen herrijzen.26

Mythologische accounts wijzen hem ook krediet toe voor het maken van de 365 dagen kalender. Volgens dit verhaal werd de hemelgodin Nut door onvruchtbaarheid vervloekt door Shu, die verklaarde dat ze gedurende geen van de maanden van het jaar zwanger zou kunnen worden. Thoth, de sluwe god, kwam haar te hulp en ontdekte een maas in de wet - aangezien het calendrische (maan) jaar slechts 360 dagen lang was, de toevoeging van dagen die niet in een bepaalde maand waren vervat (epagomenal dagen) zou de hex omzeilen. Zo gokte Thoth met Khonsu, de maan, voor 1/72 van zijn licht (vijf dagen) en won. Gedurende deze vijf dagen werd de godin zwanger en baarde Osiris, Set, Isis, Nepthys en (in sommige versies) Kheru-ur (Horus de Oude, Gezicht van de Hemel). Voor zijn heldendaden werd Thoth erkend als 'Heer van de tijd'.27

Culturele geschiedenis

Thoth troont in zijn vorm met het ibishoofd.

Zoals hierboven vermeld, werd Thoth uit de vroegste mythische verslagen geassocieerd met het schriftgeloof. Om deze reden werd Thoth universeel aanbeden door oude Egyptische bestuurders, schriftgeleerden, bibliothecarissen en kopiisten, die hem als hun beschermheer beschouwden. Deze identificatie was ook een "tweerichtings" fenomeen, aangezien de ibis (de heilige vogel van Thoth) een visuele steno voor schriftgeleerden werd.28 In een meer algemene context betekende 'de wijsheid en magische krachten die aan Thoth worden toegeschreven dat hij van nature werd gebruikt in vele spreuken die in populaire magie en religie worden gebruikt'.29

Tijdens de late periode van de Egyptische geschiedenis kreeg een cultus van Thoth bekendheid, omdat het belangrijkste centrum, Khnum (Hermopolis Magna), de hoofdstad werd. Dit leidde ertoe dat miljoenen ibissen werden opgeofferd, gemummificeerd en begraven ter ere van hem. De opkomst van zijn cultus bracht zijn volgelingen er ook toe het mythologische corpus aan te passen om Thoth een grotere rol te geven. Een van deze ontwikkelingen is te zien in de Book of the Dead, waar de verbondenheid van de god met de natuurlijke / sociale wet (ma'at) hem toestaat gezien te worden als de schrijver van de onderwereld, die de resultaten van het oordeel van elk individu vastlegt in een hemels register.30 Op dezelfde manier werd Thoth gezien als de auteur van het hele corpus van spreuken en charmes ontworpen om de doden te helpen bij hun doortocht van de onderwereld.31 Het toenemende belang van de cultus van Thoth wordt ook bevestigd door het feit dat Djehuty (Thoth), een zestiende dynastische farao (ca. 1650 v.G.T.), de naam van de god als de zijne nam. Deze vergrote verering van Thoth bleef tot ver in de Hellenistische periode een relatieve constante van de Egyptische religie.

Titels

Titels die toebehoren aan Thoth32
in hiërogliefen
Scribe of Ma'at in the Company of the GodsHeer van Ma'at


Heer van goddelijke woorden


Rechter van de twee strijdende goden

Rechter van de Rekhekhui,
de fopspeen van de goden,
wie woont in Unnu,
de grote God in de tempel van AbtitiTweemaal geweldig


Driemaal geweldigDrie keer geweldig, geweldigThoth had, net als vele Egyptische goden en adel, vele titels. Onder deze waren 'Scribe of Ma'at in the Company of the Gods', 'Lord of Ma'at', 'Lord of Divine Words', 'Judge of the Two Combatant Gods', 'Judge of the Rekhekhui, the fopspeen van de goden, die wonen in Unnu, de grote God in de tempel van Abtiti, "" Twice Great "," Thrice Great "en" Three Times Great, Great. "33

Notes

 1. ↑ Budge (1969), 401.
 2. ↑ Budge (1969), 400, 401, 403, 405, 407, 415; Knijpen, 209-211.
 3. ↑ Hiërogliefen geverifieerd in Budge (1969), Vol. I, 402; Collier en Manley, 161.
 4. ↑ Theodor Hopfner, Der tierkult der alten Agypter nach den griechisch-romischen berichten und den wichtigeren denkmalern, in kommission bei A. (Holder, 1913).
 5. ↑ Budge (1969), 402.
 6. ↑ Collier en Manley 2-4, 161.
 7. ↑ Collier en Manley, 4.
 8. ↑ Budge (1969), 402-403, 412-3.
 9. ↑ Budge (1969), 402, 415; Wilkinson, 216.
 10. ↑ Knijpen, 31-32.
 11. ↑ Meeks en Meeks-Favard, 34-37.
 12. ↑ Frankfort, 25-26.
 13. ↑ Zivie-Coche, 40-41; Frankfort, 23, 28-29.
 14. ↑ Frankfort, 20-21.
 15. ↑ Assmann, 73-80; Zivie-Coche, 65-67.
 16. ↑ Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166.
 17. ↑ Budge (1969), Vol. I, 401, 403. Wilkinson, 216-217; Frankfort, 10-11.
 18. ↑ Budge (1969), Vol. I, 402.
 19. De religie van het oude Egypte (Londen: Archibald Constable & Co, 1906), 2-7.
 20. ↑ Wilkinson, 215.
 21. ↑ Budge, Egyptische religie, 17-18, 29; Knijpen, 210.
 22. ↑ Budge (1969), Vol. I, 403, 405, 408, 414; Knijpen, 209-211.
 23. ↑ Hal, 224; Budge (1969), Vol. I, 414; Wilkinson, 216; Zivie-Coche, 61.
 24. ↑ Budge (1969), Vol. I, 408.
 25. ↑ Budge (1969), Vol. I, 401, 407-408; Knijpen, 209-210.
 26. ↑ Knijpen, 210.
 27. ↑ saxakali.com, KLEUR: De Egyptische kalender. Ontvangen op 3 september 2007.
 28. ↑ Wilkinson, 216-217. Frankfort, 77, 79-80; Wilkinson, 217.
 29. ↑ Wilkinson, 217.
 30. ↑ Knijpen, 210-211.
 31. ↑ Knijpen, 211; Wilkinson, 217.
 32. ↑ Hiërogliefen geverifieerd in Budge (1969), Vol. I, 401, 405, 415.
 33. ↑ Budge, Vol. I, 401, 405, 415.

Referenties

 • Assmann, januari Op zoek naar God in het oude Egypte. Vertaald door David Lorton. Ithica: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
 • Bleeker, Claas Jouco. "Hathor en Thoth: twee sleutelfiguren van de oude Egyptische religie." Studies in de geschiedenis van religies 26. Leiden: E. J. Brill, 1973.
 • Boylan, Patrick. Thot, de Hermes van Egypte: een studie van enkele aspecten van theologisch denken in het oude Egypte. Londen: Oxford University Press, 1922.
 • Breasted, James Henry. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454.
 • Budge, E. A. Wallis. Egyptische religie. Kessinger Publishing, 1900.
 • Budge, E. A. Wallis (Trans.). Het Egyptische dodenboek. 1895.
 • Budge, E. A. Wallis (Trans.). De Egyptische hemel en hel. 1905.
 • Budge, E. A. Wallis. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian Mythology. Een studie in twee delen. New York: Dover Publications, 1969.
 • Budge, E. A. Wallis (Trans.). Legends of the Gods: The Egyptian Texts. 1912.
 • Budge, E. A. Wallis (Trans.). De Steen van Rosetta. 1893, 1905.
 • Černý, Jaroslav. "Thoth als Schepper van talen." Journal of Egyptian Archæology 34 (1948): 121-122.
 • Dunand, Françoise en Zivie-Coche, Christiane. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 C.E.. Vertaald uit het Frans door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X.
 • Erman, Adolf. Een handboek van Egyptische religie. Vertaald door A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable, 1907.
 • Fowden, Garth. De Egyptische Hermes: een historische benadering van de late geest. Cambridge en New York: Cambridge University Press, 1986. ISBN 0-691-02498-7
 • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772.
 • Griffith, F. Ll. en Thompson, Herbert (Trans.). De Leyden Papyrus. 1904.
 • Hall, Manly P. De geheime leer van alle leeftijden. San Francisco: H.S. Crocker Company, 1928.
 • Meeks, Dimitri en Meeks-Favard, Christine. Dagelijks leven van de Egyptische goden. Vertaald uit het Frans door G.M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158.
 • Mercer, Samuel A. B. (Trans.). De piramideteksten. 1952.
 • Knijpen, Geraldine. Handboek van Egyptische mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428.
 • Shafer, Byron E. (ed.). Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991.
 • Wilkinson, Richard H. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208.

Pin
Send
Share
Send