Ik wil alles weten

Vrijheid (filosofie)

Pin
Send
Share
Send


Vrijheid wordt traditioneel gezien als onafhankelijkheid van de willekeurige wil van een ander.1 Een dergelijke staat staat in contrast met de slavernij.2 Een slaaf is voortdurend onderworpen aan de wil van een ander. Een vrij persoon kan daarentegen doen wat hij kiest, zolang hij de wet niet overtreedt en inbreuk maakt op de vrijheid van anderen. Dit is beschreven als externe vrijheid of 'negatieve vrijheid'. Voor de leek wordt dit begrepen als: "jouw vrijheid eindigt waar mijn neus begint."

Er is ook het gevoel van innerlijke vrijheid dat bestaat waar vrije wil wordt gevolgd door vrije actie. Iemand die er niet in slaagt te doen wat hij wil doen, omdat zijn wil faalt, is in zekere zin onvrij, een slaaf van zijn passies. Zijn wil is niet vrij omdat het onderworpen is aan tijdelijke impulsen die hem afleiden van het bereiken van wat hij had besloten te doen. Een voorbeeld zou een persoon zijn die verslaafd is. Hij wil misschien zijn verslaving opgeven, maar kan dat niet en de beslissingen die hij neemt, worden gevormd door de noodzaak om de verslaving te voeden. Dus vrijheid komt van zelfbeheersing. Goethe zei: "Van de krachten die alle wezens binden, die zichzelf overwint zijn vrijheid."

Volledige vrijheid omvat de innerlijke vrijheid van de wil en de externe vrijheid van de omgeving zodat de plannen en afwegingen van een persoon niet willekeurig worden belemmerd door hemzelf of een andere instantie.

Vrijheid is geen waarde, maar is de basis van waarden omdat het een persoon in staat stelt waarden te creëren en te waarderen, om de klassieke waarden van schoonheid, waarheid en goedheid na te streven. Het stelt mensen in staat om hun creativiteit te gebruiken om vreugde te brengen aan God en aan anderen, hun familie, familieleden, vrienden en een bredere gemeenschap. Volgens de Amerikaanse moraalfilosoof Susan Wolf is vrijheid het vermogen om te handelen in overeenstemming met het Ware en het Goede. Volgens mensen zoals Sint-Augustinus en Confucius kan dit soort vrijheid een punt bereiken waarop het altijd goedheid voortbrengt. Historisch gezien hebben mensen dus niet gestreden voor abstracte vrijheid omwille van zichzelf, maar voor de vrijheid om goed te zijn en goed te doen.

Filosofen maken traditioneel een onderscheid tussen vrijheid en licentie. Vrijheid wordt altijd beperkt door wetten of regels die gelijkelijk van toepassing zijn op alle leden van een samenleving. Deze wetten hebben een negatieve eigenschap doordat ze bepaalde handelingen verbieden die schadelijk zijn voor de gemeenschap of die de vrijheid van een ander belemmeren. Dit zijn traditionele wetten zoals het verbod op verkrachting, moord en diefstal enz. Als iemand deze wetten overtreedt, moet hij worden gestraft. John Locke zei dat dergelijke wetten de vrijheid behouden en vergroten.3 Daarom is de rechtsstaat zo belangrijk voor vrijheid. Daarentegen wordt licentie geassocieerd met macht en het idee dat een persoon alles kan doen zonder afkeuring, een idee dat eerst werd geassocieerd met Voltaire. In de moderne wereld verwarren veel mensen de licentie voor vrijheid en worden boos als ze worden gecensureerd omdat ze egoïstisch, onbeleefd, onverantwoordelijk en immoreel zijn.

Vrijheid is van oudsher verbonden met het idee van verantwoordelijkheid. George Bernard Shaw verwoordde dit bondig: "Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Dat is waarom de meeste mannen er tegenop zien."4 Een vrij persoon heeft de mogelijkheid en last om keuzes en beslissingen te nemen. Dit betekent ook dat hij de gevolgen van zijn acties moet dragen. Dit thema werd onderzocht door Dostojevski in de "Legend of the Grand Inquisitor" in De gebroeders Karamasov.

Vrijheid wordt ook gezegd om mensen te onderscheiden van dieren die als gevolg daarvan niet worden behandeld als morele agenten. Het is ook gekoppeld aan creativiteit. Terwijl dieren dingen maken zoals nesten, missen hun creaties de vrije creativiteit die mensen in staat stelt originele en unieke werken te maken.

Er zijn twee hoofdaanvallen geweest op het idee van vrijheid. Men komt uit de notie van Gods voorkennis suggererend dat een alwetende God al weet wat er in de toekomst zal gebeuren, hetzij omdat hij het wil of gewoon omdat hij het weet. Dit leidt tot het idee van voorbestemming. De tweede is voortgekomen uit het idee van determinisme dat suggereert dat in een door wet bestuurd universum de wet van oorzaak en gevolg betekent dat de toekomst al is bepaald. Dit houdt in dat menselijke vrijheid een illusie is, omdat alle keuzes en beslissingen die een persoon maakt, worden bepaald door fysische wetten en chemische interacties. Een verdere aanval op het idee van menselijke vrijheid komt van degenen die beweren dat de menselijke natuur een product is van iemands omgeving en opvoeding. Al deze hebben het effect van het ondermijnen van de menselijke verantwoordelijkheid en zijn gebruikt om de vrijheid van mensen weg te nemen.

Historische oorsprong

Ama-gi geschreven in Sumerisch spijkerschrift

De ama-gi, een Sumerisch spijkerschrift, is het vroegst bekende geschreven symbool dat het idee van vrijheid vertegenwoordigt. Het Engelse woord "freedom" is een Angelsaksisch woord dat de woorden "free" en "doom" combineert. Het woord "gratis" heeft etymologische oorsprong in het niet hebben van een halster, vriend, vrede, liefde, dierbaar en nobel. Het woord "doem" betekent wet en persoonlijk oordeel of mening. Dus een vrij persoon heeft geen halster om zijn nek en zo is niemand zijn slaaf of dienaar en zo ook een nobel persoon. Zo iemand volgt zijn eigen weloverwogen persoonlijk oordeel dat binnen de wet valt. Vrijheid is een sociologisch concept en zonder samenleving heeft het woord geen betekenis. Vrijheid wordt vaak gebruikt als alternatief voor vrijheid. Het is een Latijns woord dat via Frans in het Engels is opgenomen.

De belangrijkste literatuur in Europa voor het begrip van vrijheid is de Bijbel geweest, met name het Exodus-verhaal van de overgang van de Hebreeën van slavernij naar een door de wet geregeerde samenleving, beschreven in Deuteronomium en Leviticus. Saint Paul legde een meer intern gevoel van de vrijheid van de geest uit.

De waarde van vrijheid

Mohandas K. Gandhi - Vrijheid kan worden bereikt door innerlijke soevereiniteit.

Vrijheid is waardevol voor het individu en ook voor de samenleving.

Want de individuele vrijheid is een voorwaarde voor spirituele en morele groei. Een persoon die naarmate hij ouder wordt niet meer en meer verantwoordelijkheid krijgt en de daarmee gepaard gaande vrijheid niet volledig volwassen wordt. Mensen worden behandeld als morele agenten omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties. Als een persoon niet vrij is, zijn ze niet verantwoordelijk. Als iemand bijvoorbeeld fysiek wordt gedwongen een trekker over te halen en iemand te doden, worden ze niet als een moordenaar behandeld. Vrijheid stelt een persoon in staat om beslissingen te nemen die zijn toekomst zullen beïnvloeden. Het geeft hen de kans om kansen die zich voordoen te nemen of niet te nemen in plaats van dergelijke beslissingen door iemand anders te laten nemen. Zo stelt vrijheid een persoon in staat verantwoordelijk te worden, zijn eigen licht te volgen, schoonheid, waarheid en goedheid na te streven en te creëren. De Angelsaksische koning Alfred de Grote (ca. 849 - 26 oktober 899), die de eerste bekende persoon was die het woord 'vrijheid' in het Engels heeft geschreven, suggereerde dat om door rechtvaardigheid te worden bestuurd 'op tham hehstan freodome is , "dat wil zeggen in de hoogste vrijheid. Het christelijke idee van vrijheid omvat de verwachting dat een echt vrij persoon zal leven volgens zijn geweten. Zoals Augustinus zei: "Heb God lief en doe wat je wilt."

De wetten van de Magna Carta uitgegeven in 1215 bevorderden de vrijheid van Engelsen

Vrijheid stelt mensen in staat hun belangen na te streven binnen het kader van de wet. Het betekent dat mensen niet worden gecontroleerd en geen deel uitmaken van de plannen en doeleinden van iemand anders. Integendeel, zolang ze de wet niet overtreden, een systeem van algemene regels die op iedereen van toepassing zijn, kunnen ze leven waar ze willen, elke carrière volgen die ze willen, kopen, verkopen en verhandelen zonder beperking, lezen en schrijven wat ze willen , omarm alle overtuigingen en meningen die ze hebben, associeer met wie ze maar willen en vorm clubs, groepen, feesten en sekten zonder de toestemming van iemand te vragen. Kortom de vrijheid om hun geweten te volgen. Zo iemand zou van nature binnen de morele wet leven. Natuurlijk kan een persoon die de wet overtreedt die moord pleegt of steelt, een eerlijk proces verwachten, gevolgd door een passende straf. De sociale orde die zich ontwikkelt in een vrije samenleving is zelf gegenereerd. Het is niet ontworpen of het product van een centraal plan, maar is ongelooflijk complex met veel verschillende soorten relaties. Elke persoon en instelling maakt vrijelijk zijn eigen plannen en coördineert deze met anderen. Het is een catallaxy genoemd door F.A. Hayek. Deze relaties worden voornamelijk gereguleerd door manieren, traditie, gewoonte en in laatste instantie door wetten die de grenzen van acceptabel gedrag beschrijven, waarbuiten de staat zal ingrijpen om overtreders te straffen. Vrijheid binnen de wet is dus de basis voor een vreedzame samenleving, omdat het voor mensen met onevenredige religies en meningen mogelijk wordt om naast elkaar te leven.

De vrijheid om eigendom te bezitten en ermee te doen wat men kiest, is ook belangrijk. Dit wordt traditioneel tot uitdrukking gebracht door land te bezitten en het land te kunnen bewerken en te genieten van wat men produceert. Dit staat in contrast met slavernij en minder zo met lijfeigenschap waar een persoon het land niet bezit, niet kan kiezen hoe het te bewerken en niet direct profiteert van zijn arbeid. In de moderne wereld is dit getransformeerd in het bezitten van een huis en het creëren van een tuin. Er is ook de vrijheid om te creëren, te beheren en te investeren in bedrijven en opnieuw om winst of verlies te maken, afhankelijk van hoe hard men werkt en de beslissingen die men neemt. Wanneer mensen de vrijheid hebben om verantwoordelijk te zijn, zullen ze natuurlijk genoeg proberen hun lot en dat van hun familie en samenleving te verbeteren. Hun creativiteit gebruiken om dingen voor anderen te maken en te creëren en voor wederzijds delen en uitwisselen zal leiden tot welvaart voor de hele samenleving. Dit inzicht vormde de basis voor de beschrijving en ondersteuning van Adam Smith voor de vrije markt.

De epistemologische waarde van vrijheid berust op de erkenning van menselijke onwetendheid over verleden, heden en toekomst. Omdat de toekomst onbekend en onkenbaar is, is het belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om creatief te reageren op ongevallen, kansen, gebeurtenissen en veranderende omstandigheden. In de vrije samenleving groeit de kennis terwijl mensen nieuwe ideeën bediscussiëren en misschien implementeren. Een samenleving die nieuwe ideeën en innovaties ontmoedigt of probeert te beheersen, zal de neiging hebben om te stagneren en de flexibiliteit missen die nodig is om te overleven en te bloeien.5 Dit is de reden waarom het communisme gedoemd was te mislukken als een geplande economie en de geplande samenleving kan niet voorzien in ongeplande innovaties en veranderingen en zal dus achter die samenlevingen vallen die vrij zijn. Om een ​​geplande samenleving op te zetten en te behouden, is het noodzakelijk om degenen die weigeren zich te conformeren te straffen. Bovendien verliest in een samenleving waar er een volledig monopolie op werkgelegenheid bestaat zoals onder het communisme, iedereen die zijn baan verliest omdat hij zijn werkgever om welke reden dan ook van streek maakt het vermogen om te overleven. Deze vrijheid om te experimenteren betekent ook de vrijheid om fouten te maken en ervan te leren. Dit is de reden waarom vrije samenlevingen moreler, rechtvaardiger en welvarender zijn.

Twee concepten van vrijheid

Politieke cartoon van een "Europese anarchist" die het Vrijheidsbeeld probeert te vernietigen.

De Britse filosoof Isaiah Berlin maakte in zijn essay "Two Concepts of Liberty" een onderscheid tussen positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Hij definieerde negatieve vrijheid als de afwezigheid van beperkingen op of interferentie met de mogelijke actie van een agent. Grotere "negatieve vrijheid" betekende minder beperkingen op mogelijke actie. Berlijn associeerde positieve vrijheid met het idee van zelfbeheersing, of het vermogen om zichzelf te bepalen, om de controle over zijn bestemming te hebben. Positieve vrijheid moet worden uitgeoefend binnen de beperkingen van negatieve vrijheid.

Hoewel Berlijn toegaf dat beide vrijheidsconcepten geldige menselijke idealen vertegenwoordigen, is het positieve vrijheidsconcept in de geschiedenis bijzonder gevoelig gebleken voor politiek misbruik. Hij betoogde dat Europese politieke denkers, onder invloed van Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant en G. W. F. Hegel (allen toegewijd aan het positieve concept van vrijheid), vrijheid vaak gelijkden aan vormen van politieke discipline of dwang. Voorstanders van positieve vrijheid beweren dat een persoon die zijn ambities niet kan bereiken omdat hij niet voldoende middelen heeft, niet vrij is. Volgens dit begrip zijn arme mensen niet vrij omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om dingen te kopen of te doen die ze willen.6 Dit is de basis voor het idee van vrijheid van gebrek. Om zulke positieve vrijheid te bereiken, is collectieve politieke actie nodig om dergelijke mensen te machtigen door een herverdeling van rijkdom. De gevolgen van dergelijke acties leiden altijd tot de oprichting van een groot staatsapparaat om de menselijke samenleving en de economie te herstructureren. Dit gaat meestal gepaard met groothandelsgeweld, opsluiting en vaak moord op mensen die het daar niet mee eens zijn. De vraag naar positieve vrijheid leidt dus altijd tot het verlies van negatieve vrijheid omdat mensen niet langer door de wet worden beschermd. Een voorbeeld dat de wereld van de twintigste eeuw domineerde, was het communisme. Een recenter voorbeeld om mensen te dwingen vrij te zijn, is de oorlog in Irak om een ​​liberale democratie te creëren.

Deze negatieve vrijheid staat centraal in de claim voor tolerantie vanwege onvergelijkbaarheid. Dit concept wordt weerspiegeld in het werk van Joseph Raz.

F.A. Hayek maakte een soortgelijk onderscheid. Hij beschreef de Anglicaanse traditie van vrijheid die werd ontwikkeld door John Locke, David Hume, Adam Smith, Edmund Burke en William Paley op basis van hun overwegingen over het leven in een vrij land. Hij contrasteerde dit met de Gallicaanse traditie van vrijheid, gearticuleerd door Jean-Jacques Rousseau, Condorcet en de Encyclopedisten die niet in een vrij land woonden en dus de vrijheid niet begrepen. Dus stelden ze ten onrechte vrijheid gelijk aan macht. Hayek toonde aan dat het tegenovergestelde van een vrije samenleving totalitarisme is, terwijl het tegenovergestelde van democratie autoritarisme is. Hij zei dat democratie geen vrijheid garandeert, aangezien een meerderheid altijd wordt verleid haar wil op te leggen aan een minderheid. J.S. Mill in zijn boek Over Liberty beschreef dit als de tirannie van de meerderheid. Hayek wees er ook op dat nationale onafhankelijkheid ook geen garantie voor vrijheid is.

Hayek breidt dit onderscheid tussen Anglicaanse en Gallische vrijheid uit in een vergelijking tussen wat hij waar en onwaar individualisme noemt. "Echt individualisme bevestigt de waarde van het gezin en alle gemeenschappelijke inspanningen van de kleine gemeenschap en groep ..." terwijl "vals individualisme al deze kleinere groepen wil oplossen in atomen die geen andere cohesie hebben dan de cohesieve regels die door de staat worden opgelegd ..."7 Schrijvend in de jaren 1940 merkte hij op dat terwijl Engelsen en Amerikanen die hij tegenkwam zich vrijwillig conformeerden aan sociale tradities en conventies, jonge Duitsers probeerden een originele persoonlijkheid waarvan hij dacht dat het moeilijk zou maken voor de samenleving gebaseerd op individualisme om soepel te functioneren en zou eindigen in een dictatoriale regering om orde op te leggen. Deze continentale traditie van vals individualisme en vrijheid had filosofen zoals J.S. Mill en werd aangenomen in Groot-Brittannië en Amerika ter vervanging van de traditionele Anglicaanse visie.

Edmund Burke steunde de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, maar was de eerste en meest opmerkzame criticus van de Franse revolutie. Hij voorspelde dat deze zou afdalen in chaos, gevolgd door tirannie vanwege het verkeerde concept van vrijheid. Hij benadrukte het belang van het innerlijke leven om te kunnen genieten van de vruchten van vrijheid. Anders zouden mensen afdalen naar egocentrisme en proberen hun wil aan anderen op te leggen. Mensen zonder een innerlijk spiritueel leven vinden het moeilijk om met vrijheid om te gaan en keren vaak naar alcohol, drugs en sluiten zich aan bij bendes als een ontsnapping. Burke schreef:

Mannen zijn gekwalificeerd voor burgerlijke vrijheid in exacte verhouding tot hun aanleg om morele ketens op hun eigen eetlust te leggen; in verhouding daar hun liefde voor gerechtigheid boven hun wreedheid staat; in verhouding tot hun degelijkheid en soberheid van begrip boven hun ijdelheid en vermoeden; in verhouding naarmate ze meer geneigd zijn om te luisteren naar de raadgevingen van wijzen en goeden, in plaats van de vleierij van schurken. De maatschappij kan niet bestaan ​​tenzij een controlerende kracht op wil en eetlust ergens wordt geplaatst, en hoe minder er binnenin is, hoe meer er buiten moet zijn. Het is verordend in de eeuwige samenstelling van dingen die mensen met een onmenselijke geest niet vrij kunnen zijn. Hun passies smeden hun boeien.

Een vrije samenleving

Het concept van politieke vrijheid hangt nauw samen met het concept van burgerlijke vrijheden en individuele rechten. De meeste liberale democratische samenlevingen worden duidelijk gekenmerkt door verschillende vrijheden die de wettelijke bescherming van de staat worden geboden. Sommige van deze vrijheden kunnen zijn (in alfabetische volgorde):

 • Vrijheid van vergadering
 • Vrijheid van vereniging
 • Vrijheid om wapens te dragen
 • Vrijheid van onderwijs
 • Bewegingsvrijheid
 • Persvrijheid
 • Vrijheid van geloof
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Vrijheid van gedachten
 • Intellectuele vrijheid
 • Vrijheid om te handelen

Om voorbeelden te geven uit de Bill of Rights van de Amerikaanse grondwet, zijn de vrijheden of rechten in de eerste tien amendementen negatieve vrijheden in zoverre dat ze de staat verbieden zich in die vrijheden te mengen of in te perken. Dus de staat (het eerste amendement zegt "Congres", hoewel dit nu is uitgebreid met alle regeringen in de VS, of het nu lokaal, staats- of nationaal is), kan de vrijheid van pers en publicatie, religie, vergadering en verzoekschrift. Maar de staat is niet verplicht om iemand te helpen bij het uitvoeren van een van die vrijheden. Als u uw mening wilt publiceren maar geen toegang hebt tot een krantenkolom, hoeft de staat er geen voor u te verstrekken, of als uw beoefening van uw religie vereist dat u een gebedssjaal of een kopie van de heilige tekst van uw religie heeft , hoeft de staat ze niet voor u te verstrekken.

Er is ten minste één positief recht, of vrijheid, dat is verleend aan Amerikaanse burgers door een beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof; als gevolg van de unanieme beslissing van Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963), burgers beschuldigd van een misdrijf die zich geen advocaat kunnen veroorloven, moeten er een hebben die door de staat is voorzien. Hierin krijgen Amerikaanse burgers niet alleen de vrijheid om wettelijke vertegenwoordiging te hebben als ze worden beschuldigd (negatieve vrijheid), maar krijgen ze ook wettelijke vertegenwoordiging door de overheid (positieve vrijheid) als ze dit zelf niet kunnen.

Sommige grondwetten, met name van Europese landen, bevatten positieve rechten en vrijheden, zoals een vrijheid of recht op een baan, huisvesting, medische zorg of onderwijs. Wanneer grondwetten dergelijke positieve rechten en vrijheden bevatten, moet de staat geld uitgeven om die rechten en vrijheden te verlenen, maar voor negatieve vrijheid zijn dergelijke overheids- of overheidsuitgaven niet vereist.

Negatieve vrijheid is vaak religieus gebruikt als een strijdkreet om revolutie of rebellie. De Bijbel registreert bijvoorbeeld het verhaal van Mozes die zijn volk uit Egypte en zijn onderdrukking (slavernij) leidde, en in vrijheid om God te aanbidden. In zijn beroemde "I Have a Dream" -rede Martin Luther King citeerde Jr. een oud spiritueel lied gezongen door zwarte Amerikaanse slaven: "Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Godzijdank zijn we eindelijk vrij!"De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens lijkt echter zowel negatieve als positieve vrijheid te weerspiegelen.

Innerlijke autonomie

Vrijheid kan ook duiden op innerlijke autonomie, of beheersing over iemands innerlijke toestand. Dit heeft volgens Susan Wolf verschillende mogelijke betekenissen:8

 • het vermogen om te handelen in overeenstemming met het dictaat van de rede;
 • het vermogen om te handelen in overeenstemming met iemands eigen ware zelf of waarden;
 • het vermogen om te handelen in overeenstemming met universele waarden (zoals het Ware en het Goede); en
 • het vermogen om onafhankelijk van zowel het dictaat van de rede als de driften van verlangens te handelen, d.w.z. willekeurig (autonoom).

Dit moet worden onderscheiden van licentie, wat ongedisciplineerde vrijheid is. De eerste is verantwoordelijk en zal naar verwachting een goed resultaat opleveren voor zichzelf en anderen, terwijl de tweede onverantwoordelijk en egoïstisch is en niet in staat is iets constructiefs bij te dragen aan de samenleving. Als het sociale contract enkele universele waarden bevat, kan de hierboven genoemde positieve vrijheid vergelijkbaar zijn met deze verantwoordelijke vorm van vrijheid.

Er is een nog meer geïnternaliseerde vorm van vrijheid. In een stuk van Hans Sachs bijvoorbeeld, spreekt de Griekse filosoof Diogenes tot Alexander de Grote en zegt: "U bent de dienaar van mijn dienaren." De filosoof heeft angst, lust en woede overwonnen, terwijl Alexander deze meesters nog steeds dient. Hoewel de koning de wereld zonder heeft veroverd, heeft hij de wereld van binnen nog niet beheerst. Dit soort meesterschap is afhankelijk van niemand en niets anders dan jezelf. Richard Lovelace's gedicht weerspiegelt deze ervaring:

Stenen muren maken geen gevangenis
Noch ijzeren tralies een kooi
Geest onschuldig en rustig te nemen
Dat voor een hermitage

Enkele opmerkelijke personen uit de twintigste eeuw die vaak worden beschouwd als een voorbeeld van deze vorm van vrijheid, zijn Nelson Mandela, Rabbi Leo Baeck, Dietrich Bonhoeffer, Gandhi, Lech Wałęsa en Václav Havel. Het bereiken van dit soort innerlijke vrede is vaak ook in verband gebracht met religies zoals het taoïsme, het boeddhisme en het hindoeïsme. Het kan een behoorlijke inspanning van zelfbeheersing zijn om dit te bereiken.

Een belangrijk punt is: geeft innerlijke vrijheid altijd een goed resultaat? Het antwoord is helaas in de realiteit negatief. Mensen zoals Sint-Augustinus zeiden echter dat het soort vrijheid dat wordt bereikt door heiligen buiten deze wereld altijd resulteert in goede dingen omdat het de libertas (vrijheid) in de zin van zijn non posse peccare (niet in staat om te zondigen). Volgens hem is het anders dan de geen peccare (vermogen om niet te zondigen) die Adam en Eva bezaten, zelfs vóór hun val. Dit komt overeen met wat Confucius beweerde te hebben bereikt op de leeftijd van zeventig: "Op mijn zeventig kon ik volgen wat mijn hart begeerde, zonder te overtreden wat goed was" (Lunyu II.4.20).

Vrijheid en determinisme

Deterministen beweren dat in een door wet bestuurd universum de toekomst in het verleden ligt. Alles wat morgen zal gebeuren, kan worden voorspeld door een wezen dat alle feiten over het verleden en het heden kent en alle natuurlijke wetten kent die het universum beheersen. Met andere woorden, dingen kunnen niet anders zijn dan ze zijn. Dus als alles inclusief het gedrag van mensen wordt bepaald door de onveranderlijke wetten van oorzaak en gevolg, is vrije wil en dus vrijheid een illusie. Mensen maken niet echt vrije keuzes, want wat ze besluiten te doen, is al bepaald door de wetten van de fysica en chemische interacties.

Andere varianten hiervan zijn genetisch determinisme, het idee dat het karakter en gedrag van een persoon wordt bepaald door zijn genen; omgevingsdeterminisme, het idee dat iemands gedrag en karakter wordt bepaald door zijn sociale omgeving en opvoeding.

Kwantummechanica en chaostheorie hebben het wetenschappelijk determinisme ondermijnd.

De religieuze versie van determinisme is de voorbestemming van het idee dat een alwetende God die tijd en ruimte overstijgt weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Dit kan zijn omdat alles wat er gebeurt deel uitmaakt van Gods wil of plan. Het is moeilijk om vrijheid te verzoenen met het idee van voorbestemming.

God wordt als vrij beschouwd omdat als een niet-veroorzaakt wezen al zijn acties in hemzelf voortkomen. Levende wezens kunnen niet eenvoudig worden verklaard in termen van de wetten van fysica en chemie. De motivaties van gezonde mensen worden uitgelegd in termen van redenen en niet in oorzaken. Wanneer we een persoon proberen uit te leggen in termen van oorzaken, degraderen we een persoon tot een ding.9 Dus vrijheid wordt vaak beschreven als een mysterie.

Zie ook

 • Vrijheid (politiek)
 • Vrijheid
 • Christelijk libertarisme
 • Determinisme
 • F.A. Hayek
 • Leo Strauss
 • Innerlijke rust
 • Self-ownership

Notes

 1. ↑ F.A. Hayek. De grondwet van vrijheid. (Londen: R.K.P., 1960)
 2. ↑ Ernest Barker. Reflecties op de overheid. (Oxford, VK: Oxford Univ. Press, 1942)
 3. ↑ John Locke. Tweede verhandeling over de overheid.
 4. ↑ George Bernard Shaw. Man and Superman: Maxims voor revolutionairen. (Londen, 1903)
 5. ↑ F. A. Hayek. De grondwet van vrijheid. (Londen: RKP, 1960).
 6. ↑ G.A. Cohen. Geschiedenis, arbeid en vrijheid. (Oxford: Clarendon, 1988, ISBN 0198248164).
 7. ↑ F.A. Hayek, "Individualism: True and False," in Individualisme en economische orde. (Chicago, 1948, ISBN 0226320936), 23.
 8. ↑ Susan Wolf. Vrijheid binnen reden. (New York: Oxford University Press, 1990).
 9. ↑ Roger Scruton. Moderne filosofie: een inleiding. (Londen: Pimlico, 2004).

Bibliografie

 • Aristoteles. De Nicomachese ethiek, Vertaald door Thomas M. Banchich. Bryn Mawr, PA: Thomas Library, Bryn Mawr College, 2004. ISBN 092952490X
 • Augustinus (Sint). Over de vrije keuze van de wil, Vertaald, met introd. en notities, door Thomas Williams. Indianapolis: Hackett Pub. Co., 1993. ISBN 0872201880
 • Barker, Ernest. Reflecties op de overheid. Oxford, VK: Oxford Univ. Pers, 1942.
 • Berlijn, Jesaja. Twee vrijheidsconcepten. Londen: Clarendon Press, 1958
 • Hayek, F.A. De grondwet van vrijheid. Londen: RKP, 1960. ISBN 041540424X
 • Hobbes, Thomas. Van vrijheid en noodzaak. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521596688
 • Hume, David. Een onderzoek naar menselijk begrip, Bewerkt met een inleiding en notities van Peter Millican. Oxford & New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 0199211582
 • MacCallum, G.C., Jr. "Negatieve en positieve vrijheid." Philosophical Review 76 (1967): 312-334.
 • Mill, John Stuart. Over Liberty. Ware England: Wordsworth Editions, (origineel 1859) 1996. ISBN 1853264644
 • Plato. De Republiek, Vertaald door G. M. A. Grube. Indianapolis: Hackett Pub. Co., 1974. ISBN 0915144034
 • Schiller, Friedrich. Brieven over de esthetische opvoeding van de mens. herdruk ed. Kessinger Publishing, 2004. ISBN 141913003X
 • Scruton, Roger. Moderne filosofie: een inleiding. Londen: Pimlico, 2004.
 • Shaw, George Bernard. Man and Superman: Maxims voor revolutionairen. Londen, 1903.
 • Wolf, Susan. Vrijheid binnen reden. New York: Oxford University Press, 1990. ISBN 0195056167

Pin
Send
Share
Send