Pin
Send
Share
Send


Middeleeuwse illustratie van de hel in het Hortus deliciarum-manuscript van Herrad van Landsberg (rond 1180)

In veel wereldgodsdiensten, het concept van Hel verwijst naar een letterlijke of symbolische plaats (of soms een existentiële toestand) van verdoemenis waar de goddelozen en onrechtvaardigen worden gestraft voor hun overtredingen. Het concept van de hel is gangbaar in veel religies, hoewel de exacte beschrijving varieert van religie tot religie. In het traditionele christendom, de islam en de populaire verbeelding wordt de hel vaak afgeschilderd als een vurige put onder de grond waar zielen worden gekweld door hun vroegere zonden en demonische krachten. Als alternatief is de hel beschreven (bijvoorbeeld in Dante's hel) als een ijskoude en moedeloos sombere plek.

Veel moderne mensen beschrijven de hel als een existentiële of psychologische toestand (of toestand) van de ziel. Moderne literaire opvattingen over de hel verbeelden het vaak abstract, als een staat van verlies in plaats van als een vurige marteling die letterlijk onder de grond ligt. Zo kan de hel worden gezien als de volledige en definitieve scheiding van Gods liefde en genade van zondaars die zijn morele normen van goedheid hebben verworpen en ervoor hebben gekozen een rebellerend leven van zonde te leiden. In dit licht zijn de acties die verondersteld worden dat iemands ziel naar de hel wordt gestuurd (d.w.z. de zogenaamde "zonden") precies die acties die in het dagelijks leven die gemoedstoestanden veroorzaken. De hel in het hiernamaals is slechts een intensivering van de pijn van de hel op aarde, geïntensiveerd omdat de materiële rekwisieten van een egocentrisch leven zijn verwijderd.

Een ander probleem is of de hel eeuwig is. Religies met een lineair beeld van de geschiedenis verbeelden de hel meestal als een eindeloze, oneindige afgrond; omgekeerd geven religies met een cyclische kijk op de geschiedenis vaak de hel weer als een tussenperiode tussen incarnaties (bijvoorbeeld de Chinese Di Yu of de boeddhistische Naraka). Het wijdverbreide begrip van de hel als vagevuur is nuttig bij het verzoenen van de gerechtigheid van God met zijn ultieme genade voor zijn kinderen.

Ondanks deze variaties is de gemeenschappelijke grond tussen de beschrijvingen een plaats van vervreemding en vervreemding van goddelijkheid, wat zich vertaalt in ondraaglijke pijn en lijden.

Etymologie

De oorsprong van het Engelse woord "hell" komt uit de Germaanse taal. Oorspronkelijk betekende "hel" "dekken". Het woord werd ook gebruikt om de godin van de Noorse onderwereld (Niflheim) en dochter van Loki aan te duiden.

In het christendom is het woord "hel" in het Latijn, infernus, infernum, inferi; in het Grieks, ᾍδης (Hades); in het Hebreeuws, שאול (Sheol) - wordt in de Schrift en de Apostles 'Creed gebruikt om te verwijzen naar de verblijfplaats van alle doden, of ze nu rechtvaardig of kwaadaardig zijn, tenzij ze worden toegelaten tot de hemel.1

Religieuze verslagen

Jodendom

Het Joodse equivalent van de hel is Gehenna, dat wordt beschreven als een vurige plaats van kwelling. Het woord "Gehenna" is afkomstig van het Hebreeuwse גי (א) -הינום (Gêhinnôm) betekent de "Vallei van de zoon van Hinnom" - een echte plaats buiten de stadsmuren van Jeruzalem, waar ooit kinderoffers werden gebracht aan het idool Moloch, en lichamen van geëxecuteerde criminelen en afval werden ooit gedumpt. Vuren bleven branden in de vallei om de stank te beperken. Bijgevolg werd Gehenna geassocieerd met gruwel van kinderoffers en de gruwel van brandend vlees.

Gehenna in het jodendom is echter niet bepaald de hel per se, maar een soort vagevuur waar men wordt beoordeeld op basis van de daden van hun leven. De Kabbalah beschrijft het als een "wachtkamer" (gewoonlijk vertaald als een "toegangsweg") voor alle zielen (niet alleen de goddelozen). De overgrote meerderheid van het rabbijnse denken beweert dat mensen niet voor altijd in Gehenna zijn; er wordt gezegd dat de langste die er kan zijn 12 maanden is, maar er is af en toe een opmerkelijke uitzondering geweest. Sommigen beschouwen het als een spirituele smederij waar de ziel wordt gezuiverd voor haar uiteindelijke beklimming naar Olam Habah (Hebr. עולם הבא; lit. "De toekomende wereld", vaak gezien als analoog aan de hemel). Dit wordt ook genoemd in de Kabbalah, waar de ziel wordt beschreven als breken, zoals de vlam van een kaars die een ander verlicht: het deel van de ziel dat ascendeert op zuiver zijn en het 'onafgemaakte' stuk wordt herboren.

Oude Griekse religie

Een andere bron voor het idee van Hel is de Griekse en Romeinse Tartarus, een plaats waar veroverde goden, mensen en andere geesten werden gestraft. Tartarus maakte deel uit van Hades in zowel de Griekse mythologie als de Romeinse mythologie, maar Hades omvatte ook Elysium, een plaats voor de beloning voor degenen die deugdzaam leven leiden, terwijl anderen hun hiernamaals doorbrachten in de asfodellenvelden. Zoals de meeste oude (pre-christelijke) religies, werd de onderwereld niet zo negatief gezien als in het christendom en de islam.

Toen de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks werd vertaald (zie Septuagint), was het woord dat werd gebruikt om het sombere hiernamaals aan te duiden niet "hel" maar "hades". De Joden gaven de voorkeur aan het woord "hades" als de beste vertaling van het Hebreeuwse woord "Sheol". In het vroege Jodendom verwees "Sheol" naar de troosteloze plaats onder de aarde, waar zowel slaaf als koning, vroom en slecht na de dood in stilte en vergetelheid in het stof sliepen (Jesaja 38:18; Psalmen 6: 5, 88: 3-12; Job 7: 7-10, 3: 11-19; Genesis 2: 7, 3:19). In de eerste eeuw waren joden gaan geloven dat degenen in Sheol op de opstanding wachtten, hetzij in comfort (in de boezem van Abraham) of in kwelling. Dit geloof wordt weerspiegeld in het latere joodse concept van een vurige Gehenna, dat contrasteert met Sheol.

Het Nieuwe Testament (in het Grieks geschreven) gebruikt ook "hades" om de verblijfplaats van de doden (sheol) te betekenen. Westerse christenen, die een concept van "hades" niet delen met de Oosters-orthodoxen, hebben traditioneel "Sheol" (en "hades") vertaald als "hel". In tegenstelling tot de hel wordt Sheol echter niet geassocieerd met Satan.

Het is aannemelijk dat in de loop van de geschiedenis oudere opvattingen van Hades als de gegeneraliseerde verblijfplaats van de doden zich in de hemel en hel hebben gedifferentieerd. Dit kan worden verklaard als gevolg van de grotere beschikbaarheid van redding in de nieuwere mysteriereligies die zich over de hele Hellenistische wereld verspreiden, die een duidelijk onderscheid bepleit tussen de verblijfplaatsen van licht en duisternis, evenals in het jodendom met de doctrine van de martelaren die eeuwig genieten zaligheid; vandaar dat de opvattingen van de hel als een donkere en angstaanjagende plaats zich ontwikkelden samen met het geloof in heldere verblijfplaatsen als de woningen van de rechtvaardigen.

Christendom

Hel, het rechterpaneel van het drieluik The Garden of Earthly Delights door de Nederlandse schilder Hieronymus Bosch.

De meeste christenen zien de hel als de eeuwige straf voor niet-berouwvolle zondaars, evenals voor de duivel en zijn demonen. In tegenstelling tot het concept van het vagevuur, wordt verdoemenis naar de hel als definitief en onomkeerbaar beschouwd. Er bestaan ​​verschillende interpretaties van de kwelling van de hel, variërend van vurige kuilen van jammerende zondaars tot eenzame isolatie van Gods aanwezigheid.

De meeste christenen geloven dat verdoemenis onmiddellijk na de dood plaatsvindt (bepaald oordeel); anderen geloven dat het na de Dag des Oordeels plaatsvindt. Er werd ooit gezegd dat deugdzame ongelovigen (zoals heidenen of leden van uiteenlopende christelijke denominaties) naar verluidt de hel verdienen vanwege de erfzonde, en zelfs van ongedoopte kinderen wordt gezegd dat ze verdoemd zijn. Uitzonderingen worden echter vaak gemaakt voor degenen die Jezus Christus niet hebben aanvaard, maar verzachtende omstandigheden hebben (jongeren die het evangelie niet hebben gehoord, geestesziekten, enz.). De houding ten opzichte van hel en verdoemenis is in de loop der eeuwen echter verzacht (zie bijvoorbeeld Limbo).

Verschillende christelijke denominaties verwerpen het traditionele concept van de hel helemaal. Zevende-dags adventisten en Jehovah's Getuigen geloven niet in de hel. Ze leren dat zielen in het graf in slaap blijven tot het laatste oordeel, waarna de rechtvaardigen zullen worden opgewekt tot de hemel en de goddelozen eenvoudig zullen worden vernietigd. Unitaristische-Universalisten zien het traditionele geloof in de hel als onverenigbaar met een God van liefde - voor zover God is gezonden om zondaars daarheen te sturen om eeuwig te lijden. Ze pleiten voor universele redding, waarbij Christus tussenbeide komt om de zielen van iedereen te redden, zelfs degenen die in de hel leven.

Moderne christelijke opvattingen over de hel verbeelden het als de voorwaarde om gescheiden te zijn van Gods liefde. Jezus Christus hebben aanvaard en vergeving van zonden hebben ontvangen terwijl hij op aarde is, opent de poort naar het ontvangen van Gods liefde, en daarmee toegang tot de rijken van het Paradijs. Aan de andere kant behoren atheïsten, nominale christenen wiens geloof alleen conceptueel is, en huichelaars die geloof belijden maar op de tegenovergestelde manier handelen, onder degenen die in de hel wonen. De gelovigen van andere religies en mensen met een goed geweten wonen echter niet in de hel, maar in de hogere rijken die geschikt zijn voor hun geloofsystemen. Het oordeel dat naar de hel leidt, is zelfgemaakt, omdat de nieuw vertrokken geest zijn of haar eigen niveau vindt met anderen van vergelijkbare aard. De rijken van de hel worden bevolkt door mensen wier karakter voornamelijk egocentrisch is. De ontwikkeling tijdens het aardse leven van een karakter van altruïsme of van egoïsme is de scheidslijn die bepaalt of men naar de hemel of de hel zal gaan.

De overheersende christelijke opvatting is van een eeuwige hel, waaruit ontsnappen onmogelijk is. Een alternatieve opvatting dat de hel eeuwig is, maar niet noodzakelijk, is door een aantal christelijke schrijvers voorgesteld. C. S. Lewis suggereerde bijvoorbeeld de mogelijkheid dat geesten in de hel tot berouw kunnen worden gebracht en daardoor tot een hoger rijk kunnen worden verheven. Dit standpunt wordt ook ingenomen door vele spiritisten, ondersteund door getuigenissen en verhalen van zielen wiens missie het is om naar de hellen te reizen en geesten te redden waarvoor de kwellingen van de hel hun harten hebben verzacht.2

Islam

De islamitische kijk op de hel wordt genoemd Jahannam (in het Arabisch: جهنم), wat in contrast staat met Jannah, het tuinachtige paradijs genoten door rechtschapen gelovigen. In de koran, het heilige boek van de islam, staan ​​letterlijke beschrijvingen van de veroordeelden in een vurige hel. De hel is opgesplitst in vele niveaus, afhankelijk van de acties die in het leven worden ondernomen, waar straf wordt toegewezen op basis van de hoeveelheid gepleegd kwaad. De koran zegt ook dat sommigen van hen die tot de hel zijn verdoemd niet voor altijd verdoemd zijn, maar in plaats daarvan voor onbepaalde tijd verblijven. Wanneer de Dag des Oordeels komt, zullen de voorheen verdoemden worden geoordeeld over de vraag of ze het Paradijs mogen betreden of niet. In elk geval wordt aangegeven dat straf in de hel niet bedoeld is om eeuwig te duren, maar in plaats daarvan dient als een basis voor spirituele rectificatie.3

Chinese religies

De structuur van de hel is opmerkelijk complex in veel Chinese religies. De heerser van de hel heeft te maken met politiek, net zoals menselijke heersers dat doen. De hel is het onderwerp van veel volksverhalen en in veel gevallen kunnen mensen in de hel weer sterven. In sommige volksverhalen herleeft een zondaar alleen uit de dood om te kronkelen en te kreunen terwijl hij zijn ontzet buren getuigt over de kwellingen die hij in de hel heeft ondergaan. Bij een Chinese begrafenis verbranden ze veel helbankbiljetten voor de doden. Met dit helgeld kan de dode de heerser van de hel omkopen en de rest van het geld uitgeven in de hel of in de hemel.

De Chinese afbeelding van de hel betekent niet noodzakelijkerwijs een lange periode van lijden voor degenen die de hel binnengaan, noch betekent het dat die persoon slecht is. Voor sommigen lijkt de hel op een hedendaags paspoort of immigratiecontrolestation voor zover een persoon daar wordt vastgehouden voordat hij zijn spirituele reis voortzet. Andere afbeeldingen volgen de boeddhistische traditie en zien de hel als een vagevuur waar de geesten lijden als beloning voor hun aardse misdaden.

Hindoeïsme

In het hindoeïsme zijn er tegenstrijdigheden over het al dan niet bestaan ​​van een hel (aangeduid als Verlinken in het Hindi). Voor sommigen is het een metafoor voor het menselijk geweten, waar het voor anderen een echte plaats is. Er wordt aangenomen dat mensen die zich engageren Paap (zonde) ga naar de hel en moet door de straffen gaan in overeenstemming met de zonden die ze hebben begaan (zelfs als ze fundamenteel goed zijn geweest). De Mahabharata stelt bijvoorbeeld dat zowel de Pandava's als de Kaurava's naar de hel zijn gegaan. Dus gingen de helden van de Mahabharata, die rechtvaardigheid symboliseerden, nog steeds naar de hel vanwege hun vroegere zonden. In tegenstelling tot de typisch westerse kijk op de hel als plaats van eeuwig lijden, wordt in het hindoeïsme de hel gezien als een tijdelijke stop in de cyclus van reïncarnatie.

Volgens hindoeïstische overlevering wordt de god Yama, de god van de dood, ook de koning van de hel genoemd. De Garuda Purana geeft een gedetailleerd verslag van de hel, de kenmerken ervan en de verschillende straf voor de meeste misdaden (analoog aan een modern strafwetboek). Chitragupta, de recordhouder aan het hof van Yama, zou de gedetailleerde verslagen moeten bijhouden van alle zonden die door een persoon zijn begaan. Chitragupta leest de gepleegde zonden voor en Yama beveelt dat de juiste straffen worden opgelegd. Deze straffen omvatten onderdompeling in kokende olie, branden in vuur, marteling met behulp van verschillende wapens, enz. Echter, individuen die hun quotum van de straffen beëindigen worden herboren volgens hun karma. Als iemand een algemeen vroom leven heeft geleid, stijgt hij na een korte periode van verzoening in de hel op naar de hemel of Swarga.4

Boeddhisme

Zo divers als andere religies, er zijn veel overtuigingen over de hel in het boeddhisme.

De meeste denkrichtingen, Theravāda, Mahāyāna en Vajrayāna erkennen verschillende hellen, die plaatsen zijn waar veel leed heerst voor degenen die slechte acties ondernemen, zoals koude hellen en hete hellen. Net als alle verschillende rijken binnen het cyclische bestaan, is een bestaan ​​in de hel tijdelijk voor zijn inwoners. Degenen met voldoende negatief karma worden daar herboren, waar ze blijven totdat hun specifieke negatieve karma is opgebruikt, op welk punt ze worden herboren in een ander rijk, zoals dat van mensen, van hongerige geesten, van dieren, van asura's, van deva's , of van Naraka (Hel) alles volgens het karma van het individu.

Er zijn een aantal moderne boeddhisten, vooral onder westerse scholen, die geloven dat de hel slechts een gemoedstoestand is. In zekere zin kan een slechte dag op het werk een hel zijn, en een geweldige dag op het werk kan de hemel zijn. Dit wordt ondersteund door enkele moderne geleerden die pleiten voor de interpretatie van dergelijke metafysische delen van de geschriften symbolisch in plaats van letterlijk.

Bahá'í Faith

Het Bahá'í-geloof is het eens met moderne christelijke opvattingen over de traditionele beschrijvingen van de hel als een specifieke plaats om symbolische taal te zijn. In plaats daarvan beschrijven de Bahá'í-geschriften de hel als een 'spirituele toestand' waarin de afgelegen positie van God wordt gedefinieerd als de hel; omgekeerd wordt de hemel gezien als een staat van nabijheid tot God. De ziel in het hiernamaals behoudt zijn bewustzijn en individualiteit en herinnert zich zijn fysieke leven; de ziel zal andere zielen kunnen herkennen en met hen kunnen communiceren.5

Hel in de literatuur en populaire cultuur

Een helse visie van Dante The Divine Comedy (illustratie door Gustave Doré).

In de westerse religieuze iconografie en populaire cultuur wordt de hel vaak afgeschilderd als een vurige plek onder de grond waar de duivel leeft. Er wordt ook gedacht dat het bewoond wordt door de zielen van dode mensen en door demonen die de verdoemden kwellen. Christelijke theologen portretteren de hel als de verblijfplaats van de gevallen engel Lucifer (ook bekend als Satan en de duivel). De duivel wordt gezien als de heerser van de hel en wordt in de volksmond afgebeeld als een wezen dat een hooivork draagt, een rode huid heeft, hoorns op zijn hoofd, een zwarte sikbaard en een lange, dunne staart met een driehoekige weerhaak erop. De hel zelf wordt beschreven als een domein van grenzeloze kwelling en het absolute, ultieme worst-case-scenario, per se.

Veel van de grote epische verhalen in de Europese literatuur bevatten afleveringen die in de hel plaatsvinden. In het Latijnse epos van de Romeinse dichter Virgil, de Aeneis Aeneas daalt af in Dis (de onderwereld) om de geest van zijn vader te bezoeken. De onderwereld is slechts vaag beschreven, met een onontgonnen pad dat leidt naar de straffen van Tartarus, terwijl het andere door Erebus en de Elysische velden leidt.

Dante en Virgil in de hel, door William-Adolphe Bouguereau

Dante Alighieri's The Divine Comedy is een klassieke inspiratie voor moderne helbeelden. In dit werk, dat zich afspeelt in het jaar 300, gebruikte Dante de verwaandheid om Virgil als zijn gids door Inferno te nemen (en vervolgens, in het tweede lied, de berg van Purgatorio op). Virgil zelf is niet veroordeeld tot de hel in het gedicht van Dante, maar is eerder, als een deugdzame heiden, beperkt tot Limbo net aan de rand van de hel. De geografie van de hel is zeer uitgebreid uiteengezet in dit werk, met negen concentrische ringen die dieper de aarde in gaan en dieper in de verschillende straffen van de hel, totdat Dante, in het centrum van de wereld, Satan zelf in het bevroren meer van Cocytus. Een kleine tunnel leidt langs Satan naar de andere kant van de wereld, aan de voet van de berg van het vagevuur.

John Milton's verloren paradijs (1668) opent met de gevallen engelen, waaronder hun leider Satan, die wakker wordt in de hel na te zijn verslagen in de oorlog in de hemel en de actie keert terug op verschillende punten in het gedicht. De aard van de hel als plaats van straf, zoals afgebeeld door Dante, wordt hier niet onderzocht; in plaats daarvan is de hel de verblijfplaats van de demonen en de passieve gevangenis van waaruit zij hun wraak op de hemel beramen door de corruptie van het menselijk ras.

C.S. Lewis's De grote scheiding (1945) ontleent zijn titel aan die van William Blake Huwelijk van hemel en hel (1793) en zijn inspiratie uit de Goddelijke Komedie terwijl de verteller op dezelfde manier door hel en hemel wordt geleid. De hel wordt hier afgebeeld als een eindeloze, verlaten schemeringsstad waarop de nacht onmerkbaar zinkt. De nacht is eigenlijk de Apocalyps en kondigt de komst van de demonen aan na hun oordeel. Voordat de nacht komt, kan iedereen aan de hel ontsnappen als ze hun vroegere zelf achterlaten en het aanbod van de hemel aanvaarden, en een reis naar de hemel onthult dat de hel oneindig klein is; het is niets meer of minder dan wat er gebeurt met een ziel die zich afkeert van God en in zichzelf.

Een moderne symbolische interpretatie van de hel werd verbeeld in de Hollywood-film uit 1998, Welke dromen kunnen komen, gebaseerd op de gelijknamige roman van Richard Matheson. In de film zijn de acties die ertoe leiden dat de ziel naar de hel wordt gestuurd, precies die acties in het dagelijks leven die de geest pijn en lijden bezorgen. De toestand van de pijn en het lijden van de geest is de basis van de hel. Dus terwijl de hel de verblijfplaats is van geesten die Gods goedheid hebben verworpen - zoals de zelfmoord in de film, is het de depressieve gemoedstoestand van de zelfmoord die haar gedachten domineert en haar gevangen houdt op die plaats. Haar man kan haar dus uit de hel redden door haar geest te openen voor het feit dat ze vooral geliefd is.

Lokaal gebruik

Satan bevroren in het midden van Cocytus, de negende cirkel van de hel in Dante's Inferno.

Het woord 'hel' dat buiten zijn religieuze context werd gebruikt, werd lange tijd als godslastering beschouwd, vooral in Noord-Amerika. Hoewel het gebruik ervan alledaags was in de dagelijkse spraak en op televisie in de jaren 1970, beschouwen veel mensen in de Verenigde Staten het nog steeds als ietwat grof of ongepast taalgebruik, vooral met kinderen.6 Velen, met name in religieuze kringen en in bepaalde gevoelige omgevingen, vermijden nog steeds toevallig gebruik van het woord.

Een voorbeeld van het algemene gebruik van 'hel' in de dagelijkse taal is het gezegde 'een koude dag in de hel'. Deze uitspraak hangt af van de paradox dat de meeste beelden van de hel het heet en vurig afschilderen, zoals in de Bijbel in Openbaring, waar zondaars in een poel van vuur worden geworpen. Daarom zal er nooit een gebeurtenis plaatsvinden die "op een koude dag in de hel" zal gebeuren. Soortgelijke of verwante zinnen zijn: "over mijn dode lichaam", "wanneer de hel bevriest", " de kans van een sneeuwbal in de hel, "" wanneer de duivel gaat schaatsen "en" wanneer varkens vliegen. "Toch wordt de uitdrukking" koud als de hel "begrepen als iets heel kouds.

Interessant is dat Cocytus, de onderste cirkel van de hel, die verraders hield, in Dante's The Divine Comedy, wordt afgebeeld als een met ijs bedekt meer.

Notes

 1. ↑ Paragraaf 1. Christus daalde af naar de hel, 633, in Catechismus van de katholieke kerk, Sectie 2: Het beroep van het christelijk geloof; Hoofdstuk 2: Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God; Artikel 5: "Hij daalde af naar de hel op de derde dag dat hij weer opstond." Teruggevonden op 15 januari 2008.
 2. ↑ Zie bijvoorbeeld Franchezzo, Een zwerver in de geestenlanden, getranscribeerd door A. Farnese. Ontvangen op 15 januari 2008.
 3. ↑ William C. Chittick, Imaginale werelden: Ibn al-'Arabī en het probleem van religieuze diversiteit (Albany: State University of New York Press, 1994); zie Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Hādī al-Arwāh, ed. M. ibn Ibrāhīm al-zaghlī (Al-Dammām, Saoedi-Arabië: Ramādī lil-Nashr, 1997).
 4. Vedic Knowledge Online, Vedische kosmologie - planetarium. Ontvangen op 15 januari 2008.
 5. ↑ Franaz Ma'sumian, Life After Death: A Study of the Afterlife in World Religions (Oxford: Oneworld Publications, 1995 ISBN 1851680748).
 6. ↑ Michael A. Fuoco en Eleanor Chute, meisje geschorst omdat ze h-e-dubbele hockeysticks zegt, Pittsburgh Post-Gazette, 5 februari 2004. Teruggevonden op 15 januari 2008.

Referenties

 • Chittick, William C. Imaginale werelden: Ibn al-'Arabī en het probleem van religieuze diversiteit. Albany, NY: State University of New York Press, 1994.
 • Ma'sumian, Franaz. Life After Death: A Study of the Afterlife in World Religions. Oxford: Oneworld Publications, 1995. ISBN 1851680748

Externe links

Alle links zijn op 14 december 2017 opgehaald.

 • Christelijke site met schilderijen, audio en video over hel, Satan en demonen.
 • Christelijke doctrines van de hel - uitspraken uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, kerkvaders en moderne denominaties over de hel, plus gemeenschappelijke argumenten voor en tegen de hel.
 • De hel als niet-eeuwige (Universalistische studie)
 • Sterven, Yamaraja en Yamadutas bij Vedic Knowledge Online
 • Voorbeeld van boeddhistische hellen
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy Entry on Heaven and Hell in Christian Thought
 • De joodse kijk op de hel

Pin
Send
Share
Send