Pin
Send
Share
Send


Racisme verwijst naar verschillende overtuigingen die beweren dat de essentiële waarde van een individu kan worden bepaald op basis van een waargenomen of toegeschreven raciale categorie en dat sociale discriminatie door ras daarom gerechtvaardigd is. Raciale vooroordelen omvatten vaak de overtuiging dat mensen van verschillende rassen verschillen in aanleg en vaardigheden, zoals intelligentie, fysieke bekwaamheid of deugdzaamheid. De meeste individuen die zich inschrijven voor raciale categorieën geloven dat verschillende rassen op een gerangschikte, hiërarchische schaal kunnen worden geplaatst. Racisme heeft een proces van toenemend voorkomen en ernst doorgemaakt toen mensen van verschillende rassen elkaar tegenkwamen; van discriminerende attitudes tot genocide tot het opzetten van sociale structuren die rassenscheiding institutionaliseren. Ten slotte, in het tijdperk van de geglobaliseerde samenleving, wordt racisme nu officieel veroordeeld door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie, evenals door verschillende staten. Het idee van racisme heeft dus het punt bereikt waarop het nauwelijks als acceptabel wordt beschouwd, en het idee dat we één menselijke familie zijn, heeft wortel geschoten.

Definitie

Racisme wordt gedefinieerd als de voorspelling van beslissingen en beleid met betrekking tot rasoverwegingen met als doel een raciale groep ondergeschikt te maken en controle over die groep te behouden. Organisaties en instellingen die racisme beoefenen, discrimineren en marginaliseren een groep mensen die een gemeenschappelijke raciale benaming delen. Racisme kan nauwer verwijzen naar een systeem van onderdrukking, zoals institutioneel racisme, dat gebaseerd is op het idee van de superioriteit van het ene ras ten opzichte van andere rassen. De term "racisme" wordt meestal toegepast op de dominante groep in een dergelijke samenleving, omdat die groep doorgaans de middelen heeft om anderen te onderdrukken. "Racisme" kan echter ook op elke persoon of groep (en) worden toegepast, ongeacht de sociale status of dominantie. Per definitie staat iemand die racisme beoefent bekend als een racist.

Racisme kan openlijk of subtiel zijn en er zijn twee nauw verwante vormen: individuen die optreden tegen andere individuen en een gemeenschap die tegen een andere handelt. Deze worden respectievelijk individueel en institutioneel racisme genoemd. Individueel racisme bestaat uit openlijke daden van individuen, die direct de dood, verwondingen of de vernietiging van eigendommen kunnen veroorzaken. Institutioneel racisme is vaak moeilijker te identificeren maar niet minder destructief. Het komt vaak voort uit de werking van gevestigde en gerespecteerde krachten in de samenleving en daarom kan het minder publiekelijk worden veroordeeld dan individueel racisme.

Racisme moet worden onderscheiden van 'racialisme', dat W.E.B. Du Bois betoogde was de overtuiging dat er verschillen tussen de rassen bestaan, of ze nu biologisch, sociaal, psychologisch of in het rijk van de ziel zijn. Hij voerde vervolgens aan dat racisme dit geloof gebruikt om het argument naar voren te brengen dat het ene ras superieur is aan het andere. Daarom scheidt Du Bois de voorwaarden van racisme van racisme zelf.

Debatten over de oorsprong van racisme lijden vaak onder een gebrek aan duidelijkheid gedurende de looptijd. Velen gebruiken de term "racisme" om te verwijzen naar meer algemene fenomenen, zoals vreemdelingenhaat (angst voor andere rassen) en etnocentrisme. Er zijn pogingen gedaan om deze fenomenen duidelijk te onderscheiden van racisme als een ideologie of van wetenschappelijk racisme, dat weinig te maken heeft met werkelijke vreemdelingenhaat.

Geschiedenis van racisme

Etnische conflicten

Racisme is samengevoegd met eerdere vormen van etnische en nationale conflicten. In de meeste gevallen brengt etnisch-nationale conflicten een strijd over land en strategische middelen met zich mee. In bepaalde historische voorbeelden werden etniciteit en nationalisme aangewend om strijders te verzamelen in oorlogen tussen grote religieuze rijken (bijv. De islamitische Turken en de katholieke Oostenrijks-Hongaren). In dergelijke etnische conflicten hebben noties van ras en racisme vaak een centrale rol gespeeld. Historisch gezien, toen een tegenstander werd geïdentificeerd als "ander", gebaseerd op noties van ras of etniciteit (in het bijzonder wanneer "ander" wordt opgevat als "inferieur"), de middelen die worden gebruikt door de zelf-veronderstelde "superieure" partij op geschikt grondgebied, menselijke roerend of materiële rijkdom is vaak meedogenlozer, brutaler en minder beperkt door morele of ethische overwegingen.

Tijdens de controverse over Valladolid in het midden van de zestiende eeuw, beweerden mensen zoals Juan Ginés de Sepúlveda dat de indianen natuurlijke slaven waren omdat ze geen 'ziel' hadden. In Azië waren de Chinese en Japanse rijken beide sterke koloniale machten, waarbij de Chinezen kolonies en vazalstaten van een groot deel van Oost-Azië door de geschiedenis heen maakten en het Japanse Rijk hetzelfde deed in de negentiende-twintigste eeuw. In beide gevallen geloofden de Aziatische imperiale machten dat ze etnisch en raciaal superieur waren aan hun vazallen, en het recht hadden om hun meesters te zijn.

Leden van de tweede Ku Klux Klan tijdens een bijeenkomst in 1922.

In de westerse wereld evolueerde racisme, omvatte de doctrine van 'witte suprematie' en hielp het de Europese verkenning, verovering en kolonisatie van een groot deel van de rest van de wereld voeden, vooral nadat Christopher Columbus Amerika bereikte.

Een voorbeeld van de brutaliserende en ontmenselijkende effecten van racisme was de poging om inheemse Amerikanen tijdens de rebellie van Pontiac in 1763 opzettelijk met pokken te infecteren, zelf een oorlog die bedoeld was om de 'andere' (Anglo-Amerikanen) etnisch te reinigen van indianen; elke kant "maakte" de andere. Volgens historicus Daniel Richter introduceerde Pontiac's rebellie 'het nieuwe idee dat alle autochtonen' indianen 'waren, dat alle Euro-Amerikanen' blanken 'waren, en dat alles aan de ene kant zich moet verenigen om de andere te vernietigen' aan beide kanten van de conflict.1

Er is ook betoogd dat racisme meer recent is opgedoken - zo laat als de 19e eeuw - vanwege de noodzaak van een rechtvaardiging voor slavernij in de Verenigde Staten. Het volhouden dat Afrikanen 'ondermenselijk' waren, was de enige maas in het heersende ideaal dat 'alle mannen gelijk zijn geschapen'. Er ontstonden theorieën over 'ras', waardoor velen de verschillen in positie en behandeling konden rechtvaardigen van mensen die zij als verschillende rassen hadden gecategoriseerd 2. Racisme eindigde echter niet met de Amerikaanse burgeroorlog. Haatgroepen zoals de Ku Klux Klan vormden zich tijdens de wederopbouw in een poging Afro-Amerikanen te ontnemen, te bedreigen en ondergeschikt te maken.

Europees kolonialisme

Hoofdartikel: Kolonialisme

Auteurs zoals Hannah Arendt, die schreef De oorsprong van het totalitarisme in 1951 hebben erop gewezen hoe de racistische ideologie ("populair racisme") die zich aan het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde, hielp bij het legitimeren van de imperialistische veroveringen van buitenlandse gebieden en misdaden die daarop volgden (zoals de genocide Herero en Namaqua in 1904-1907) . De positivistische ideologie van de Franse filosoof Auguste Comte over sociale vooruitgang als gevolg van wetenschappelijke vooruitgang, bracht veel Europeanen ertoe te geloven in de inherente superioriteit van het "Witte Ras" ten opzichte van niet-blanke rassen.3 Het gedicht van Rudyard Kipling De last van de blanke man (1899), dient als een van de beroemdste illustraties van dit geloof.4

Racistische ideologie hielp zo bij het legitimeren van onderwerping, slavernij en de ontmanteling van de traditionele samenlevingen van inheemse volkeren. Racistische rationalisaties zorgden ervoor dat veel mensen dergelijke acties als humanitaire verplichtingen beschouwden. Andere kolonialisten erkenden de verdorvenheid van hun acties, maar hielden aan voor persoonlijk gewin. Sommige Europeanen maakten bezwaar tegen het onrecht dat werd veroorzaakt door het kolonialisme en lobbyden voor de inheemse bevolking. Toen de zogenaamde "Hottentot Venus" in het begin van de negentiende eeuw in Engeland werd tentoongesteld, verzette de Afrikaanse Vereniging zich publiekelijk tegen de beschamende tentoonstelling. Bovendien publiceerde Joseph Conrad in hetzelfde jaar dat Kipling zijn gedicht publiceerde Hart van duisternis (1899), een duidelijke kritiek op de Congo Free State in handen van Leopold II van België.

Menselijke 'dierentuinen' versterkten het populaire racisme door het te verbinden met wetenschappelijk racisme: mensen van verschillende rassen waren zowel objecten van publieke nieuwsgierigheid als van antropologie en antropometrie. 5 6 Joice Heth, een Afro-Amerikaanse slaaf, werd tentoongesteld door P. T. Barnum in 1836, een paar jaar na de tentoonstelling van Saartjie Bartman, de 'Hottentot Venus'. Dergelijke tentoonstellingen werden gebruikelijk in de periode van het nieuwe imperialisme en bleven zo tot de Tweede Wereldoorlog. Congolese pygmee, Ota Benga, werd in 1906 getoond door eugeneticus Madison Grant, hoofd van de Bronx Zoo, als een poging om de "ontbrekende schakel" tussen mensen en de orang-oetan te illustreren. Zo werd racisme verbonden met het darwinisme, waardoor de ideologie van het sociale darwinisme ontstond, die zich probeerde te verankeren in de wetenschappelijke ontdekkingen van Darwin. De koloniale tentoonstelling van Parijs in 1931 toonde Kanaks uit Nieuw-Caledonië, en een "Congolese dorp" was al in 1958 te zien tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel.7

Slavernij in de Verenigde Staten

Hoofdartikel: SlavernijMississippi Ku-Klux-leden in de vermommingen waarin ze werden gevangen

Strijd om de moraliteit en wettigheid van het slavernijinstituut was een van de belangrijkste kwesties die tot de Amerikaanse burgeroorlog hebben geleid. De mislukte poging tot afscheiding door de Confederatie van de Verenigde Staten leidde tot de Emancipatie Proclamatie, het officiële einde van de juridische slavernij in de Verenigde Staten.

Geëmancipeerde Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten moesten nog steeds vechten tegen institutioneel racisme, gedwongen segregatie, schending van stemrechten en zelfs terrorisme. De Ku Klux Klan (KKK) - misschien wel de meest beruchte racistische organisatie - vormde zich kort na emancipatie. De KKK omarmt racistische ideologieën en hanteert discriminerende culturele normen met moorddadig geweld, of de dreiging daarvan.

Fascism

Hoofdartikelen: Fascisme en nazisme

De fascistische regimes, die vóór de Tweede Wereldoorlog aan de macht kwamen in Europa (met name Duitsland en Italië) en Japan, bepleitten en voerden racistisch, xenofoob en vaak genocidaal beleid en attitudes uit. Hoewel racisme, vreemdelingenhaat en genocide niet nieuw waren, was de reikwijdte van de gruweldaden door de Duitse nazi's en de Japanse imperialisten zonder precedent.

Antisemitisme

Hoofdartikel: antisemitisme

Antisemitisme is een specifiek geval van racisme tegen het Joodse volk, hoewel wetenschappers beweren of het als een sui generis soort of niet. In het Russische rijk bijvoorbeeld, werd officiële scheiding van de Russische joden in de Pale of Settlement sinds het begin van de 19e eeuw nog verergerd door de wetten van 1882 in mei. Golven van antisemitische pogroms (rellen tegen een bepaalde groep), in veel gevallen door de staat gesponsord, verspreidden zich van 1881-1884, 1902-1906 en 1914-1921. De term "antisemitisme" is misleidend omdat "semitische" volkeren technisch gezien zowel de Arabieren als de Hebreeën omvatten, maar "antisemitisme" verwijst alleen naar de laatste.

Geleerden onderscheiden traditioneel, christelijk antisemitisme, dat is afgeleid van het bijbelse verslag van deicide (betekent letterlijk "Goddodende" verwijzend naar de executie van Jezus door kruisiging), met raciaal antisemitisme, dat uiteindelijk leidde tot de Holocaust. De staat Israël werd opgericht in 1948, toen veel joden en heidenen de oprichting van een joodse natiestaat (wat het doel van het zionisme was) beschouwden als de enige manier om echte bescherming te krijgen tegen mogelijke toekomstige genociden. Bij het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 heeft de Rooms-Katholieke Kerk de Joden opgeruimd van beschuldigingen van deicide.

Soorten racisme

Racisme kan individueel worden uitgedrukt, door middel van expliciete en impliciete gedachten, gevoelens of daden, of sociaal, door instellingen die ongelijkheden tussen 'rassen' bevorderen, zoals in institutioneel racisme. Wetenschappelijk racisme is het gebruik van wetenschappelijke argumenten om het geloof in verschillen tussen rassen te ondersteunen.

Wetenschappelijk racisme

Nott en Gliddon Inheemse rassen van de aarde (1857) gebruikte misleidende beelden om te suggereren dat "negers" tussen "blanken" en chimpansees stonden. Let op de verschillende hoeken waaronder de "witte" en "zwarte" schedels zijn geplaatst. Het werk van Nott en Gliddon wordt beschouwd als een van de klassiekers van wetenschappelijk racisme.

Wetenschappelijk racisme verwijst naar het gebruik van wetenschap (of het vernisje van wetenschap) om racistische overtuigingen te rechtvaardigen en te ondersteunen. Het concept gaat althans terug tot het begin van de achttiende eeuw, hoewel het de meeste invloed kreeg in het midden van de negentiende eeuw. Werkt als die van Gobineau Een essay over de ongelijkheid van de menselijke rassen (1853-1855) probeerde racisme te kaderen in de termen van biologisch verschil tussen mensen. Nadat het werk van Charles Darwin bekend werd, leidde de opkomst van evolutietheorieën ertoe dat sommige rassen meer "geëvolueerd" dan andere beschouwden. Deze standpunten werden destijds heel gewoon binnen de wetenschappelijke gemeenschap - zelfs Darwin, die een actieve abolitionist was en alle mensen als dezelfde soort beschouwde (tegen een trend van polygenisme die destijds populair was in de antropologie), geloofde dat er waren inherente biologische verschillen in de mentale capaciteiten van verschillende rassen. Ideologieën zoals sociaal Darwinisme en eugenetica gebruikten en versterkten veel van deze opvattingen.

Sommige wetenschappers pleitten tegen biologische versterking van racisme, zelfs als ze geloofden dat biologische rassen bestonden. Op het gebied van antropologie en biologie waren dit echter tot het midden van de twintigste eeuw minderheidsposities. Tijdens de opkomst van het nazisme in Duitsland probeerden veel wetenschappers in westerse landen de raciale theorie te ontkrachten waarop het regime zijn aanspraken op superioriteit baseerde. Dit, gecombineerd met afkeer van nazi-eugenetica en de raciale motivaties achter de Holocaust, leidde tot een heroriëntatie van de mening over wetenschappelijk onderzoek naar ras in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Veranderingen binnen wetenschappelijke disciplines - zoals de opkomst van de Boasiaanse school voor antropologie in de Verenigde Staten - droegen ook bij aan deze verschuiving. Veel van de wetenschappelijke studies die beweerden racistische claims te ondersteunen, zijn sindsdien methodologisch ontkracht door wetenschappers met specifiek antiracistische agenda's, zoals Stephen Jay Gould.

Individueel racisme

Voorbeelden van individueel racisme zijn een werkgever die geen persoon aanneemt, niet promoot, strengere taken geeft, strengere arbeidsomstandigheden oplegt of een werknemer ontslaat, geheel of gedeeltelijk vanwege zijn ras. Individueel racisme kan een van de volgende vormen aannemen:

 • Raciale vooroordelen is vooraf gevormde persoonlijke meningen over individuen op basis van ras. (John denkt bijvoorbeeld dat Mary een slechte eigenschap X heeft, alleen omdat Mary lid is van race Y.)
 • Rassen discriminatie is een verschillende behandeling van mensen op basis van kenmerken die kunnen worden geclassificeerd als raciale huidskleur, cultureel erfgoed en religie. (bijvoorbeeld, Mary weigert John in te huren omdat hij van ras Y is.) Dit concept is niet unaniem overeengekomen. Hoewel dit meestal verwijst naar discriminatie van raciale minderheidsgroepen in westerse samenlevingen, kan het ook verwijzen naar de tegenovergestelde situatie. Deze vorm van discriminatie wordt vaak omgekeerde discriminatie genoemd wanneer deze het gevolg is van positieve actie of andere pogingen om vroegere of huidige discriminatie van raciale minderheidsgroepen te verhelpen.
 • Culturele raciale discriminatie treedt op wanneer leden van één cultuur de veronderstelling van inferioriteit van een of meer rassen in hun cultureel onderhouden beeld van die rassen inbouwen. (Leden van groep X wordt bijvoorbeeld geleerd te geloven dat ze lid zijn van een superieur ras en bijgevolg beschouwen ze leden van andere rassen als inferieur.)
 • Racisme van hetzelfde ras doet zich voor wanneer leden van het ene ras gedrag of uiterlijk van andere leden van hun ras associëren als gerelateerd aan negatieve kenmerken van een ander ras. Sommige Afro-Amerikanen met een donkere huidskleur houden niet van Afro-Amerikanen met een lichte huid vanwege hun lichtere huidtint, die op een bepaald punt in hun genealogie al dan niet in verband kan worden gebracht met blanke afkomst. Een vorm van cultureel racisme (zie hierboven) kan hier ook aan worden gerelateerd, waarbij leden van een raciale groep worden getuchtigd door leden van hun eigen groep voor het coöpteren van een cultuur waarvan wordt aangenomen dat deze wordt geassocieerd met een ander ras. (er bestaat bijvoorbeeld een stigma tegen "acteren wit" in sommige Afro-Amerikaanse gemeenschappen.)
 • Omgekeerd racisme is een pejoratieve en controversiële term die wordt gebruikt om attitudes, gedragingen en beleid te beschrijven die racistisch discriminerend zijn op een manier die in strijd is (d.w.z. omgekeerd) aan historische patronen van raciale discriminatie.

Institutioneel racisme

Structureel of institutioneel racisme omvat sociale structuren die racisme bevorderen. Voorbeelden van dit soort structuren zijn onder meer:

 • Positieve actie is de praktijk om leden van een raciale minderheid te begunstigen of te begunstigen op gebieden zoals toelating tot het college en vooruitgang op de werkplek, in een poging om een ​​tegenwicht te bieden aan wat wordt gezien als systemische vooroordelen ten opzichte van de raciale meerderheid. Hoewel gepresenteerd als een poging om gelijke kansen te garanderen, beweren tegenstanders van raciale quota in banen en scholen dat expliciet rekening houden met ras in het aanvraag- of goedkeuringsproces een vorm van geïnstitutionaliseerde omgekeerd racisme die ten onrechte discrimineert tegen raciale categorieën met historisch hogere toelatings- of goedkeuringspercentages. Voorstanders beweren dat raciale quota de integratie en economische gelijkheid bevorderen van groepen die door racisme zijn getroffen.
 • Historische, economische of sociale ongelijkheid is een vorm van discriminatie veroorzaakt door racisme uit het verleden. Tekorten in de formele opvoeding en andere vormen van voorbereiding bij de generatie van de ouders, en racistische attitudes en acties van leden van de algemene bevolking beïnvloeden de huidige generatie van een bepaald ras. (bijv. Een lid van Race Y, Mary, heeft haar kansen ongunstig beïnvloed (direct en / of indirect) door de mishandeling van haar voorouders van ras Y.)
 • Racisme is een term die vaak voorkomt in de witte separatistische literatuur en verwijst naar een sociale nadruk op raciale afkomst. Racisme impliceert een veronderstelling van raciale superioriteit en schadelijke intentie, terwijl separatisten soms de voorkeur geven aan de term "racialisme", wat een sterke interesse in raskwesties aangeeft zonder noodzakelijkerwijs superioriteit aan te nemen of een verlangen om anderen te schaden. In plaats daarvan richten ze zich op rassenscheiding en 'witte trots'. Dat gezegd hebbende, de meeste Engelse woordenboeken en de meeste mensen maken geen scherp onderscheid tussen 'racisme' en 'racialisme'. Afro-Amerikaanse socioloog W.E.B. Du Bois betoogde dat racialisme de overtuiging is dat er verschillen tussen de rassen bestaan, of deze nu biologisch, sociaal, psychologisch of in de ziel zijn. Hij definieerde racisme als een geloof in raciale verschillen gebruiken om het argument naar voren te brengen dat het ene ras superieur is aan het andere.
 • Wereldwijde apartheid is een uitdrukking die wordt gebruikt door diegenen die beweren dat het internationale economische, sociale en politieke systeem racistisch is en zodanig is ontworpen dat een blanke minderheid meer rijkdom en macht opbouwt en internationaal meer mensenrechten en wettelijke rechten geniet dan de niet-blanke wereld-meerderheid.

Voorbeelden van institutioneel racisme

Zie ook: Jim Crow Laws

Rassendiscriminatie is en is officieel overheidsbeleid geweest in verschillende landen. Het raciale beleid van nazi-Duitsland is het beroemdste voorbeeld, samen met de apartheid in Zuid-Afrika.

In de Verenigde Staten werden inheemse Amerikanen beschouwd als een inferieur ras, "beschaafd" of anders verbannen naar "reservaten". Na het einde van de slavernij na de burgeroorlog werd gescheiden maar gelijk de juridische vorm van rassenscheiding. In de twintigste eeuw werd raciale profilering van minderheden door wetshandhavingsfunctionarissen een controversieel onderwerp. Wetshandhaving zoekt mensen die "in het profiel passen" om een ​​misdrijf te plegen op basis van ervaring en statistieken. Sommige mensen beschouwen dit als een vorm van racisme.

Raciaal beleid van nazi-Duitsland

De Raciaal beleid van nazi-Duitsland verwijst naar het beleid en de wetten die door nazi-Duitsland zijn geïmplementeerd, waarbij de superioriteit van het Arische ras wordt beweerd, en met inbegrip van maatregelen die voornamelijk tegen joden zijn gericht.

Een gymnastiekles uit 1936 op een joodse school in Berlijn

De oorsprong van het beleid lag bij de Dolchstoßlegende ('verraadlegende'), waarbij ontevreden Duitse nationalisten niet-Duitsers de schuld gaven van het verlies van de Eerste Wereldoorlog. De nazi's exploiteerden die gevoelens en ontwikkelden ze later tot de 'Neurenbergse wetten', die een pseudo-wetenschappelijke basis gebruikten voor raciale discriminatie tegen Joden: mensen met vier Duitse grootouders waren van 'Duits bloed', terwijl mensen als joden werden geclassificeerd als ze afstamden van drie of meer Joodse grootouders. Het hebben van een of meer Joodse grootouders maakte iemand "gemengd bloed". Bij gebrek aan waarneembare externe verschillen, gebruikten de nazi's de religieuze naleving van iemands grootouders om hun 'ras' te bepalen.

Hoewel de wetten voornamelijk gericht waren tegen Joden, waren andere 'niet-Arische' mensen onderworpen aan deze wetten en aan andere wetgeving die betrekking had op 'rassenhygiëne'. Minstens 400 kinderen van gemengd ras werden gedwongen gesteriliseerd, terwijl anderen naar concentratiekampen werden gestuurd. Gemengde huwelijken bleven illegaal gedurende het bewind van de nazi's.

Apartheid in Zuid-Afrika

Apartheid (letterlijk 'apartheid' in het Afrikaans en Nederlands) was een systeem van rassenscheiding dat in Zuid-Afrika van 1948 tot 1991 werd afgedwongen. Onder apartheid werden mensen wettelijk ingedeeld in een raciale groep - de meeste mensen vielen onder een van de vier classificaties: wit, zwart, Indisch en gekleurd - en waren geografisch en gedwongen van elkaar gescheiden op basis van deze wettelijke classificatie. Vooral de zwarte meerderheid werd legaal burger van bepaalde 'thuislanden', die nominaal soevereine naties waren, maar meer verwant waren aan de 'Indian Reservations' in de Verenigde Staten en de Canadese 'Aboriginal Reserves'. In werkelijkheid had een meerderheid van de zwarte Zuid-Afrikanen vóór 1948 nog nooit in deze 'thuislanden' gewoond.

Volgens de wet werden de vier raciale groepen gekapitaliseerd. De gekleurde groep omvatte mensen van gemengde Bantu, Khoisan en Europese afkomst (met enkele Maleisische voorouders, vooral in de West-Kaap). De Apartheidsbureaucratie bedacht complexe (en vaak willekeurige) criteria bij de implementatie van de Wet op de bevolkingsregistratie om te bepalen wie tot de Gekleurde groep behoorde. Minder belangrijke ambtenaren zouden tests afnemen om te bepalen of iemand in de categorie Kleur of Zwart, of Kleur of Wit moet worden ingedeeld. Verschillende leden van dezelfde familie bevonden zich in verschillende raciale groepen. Verdere tests bepaalden het lidmaatschap van de verschillende subraciale groepen van de Coloreds.

"Kleine apartheid": teken op het strand van Durban in het Engels, Afrikaans en Zulu

Apartheid werd door de wet geïmplementeerd. De volgende beperkingen werden niet alleen sociaal aangenomen, maar werden strikt gehandhaafd door de wet (de wet op de reservering van afzonderlijke voorzieningen stond de regering specifiek toe om verschillende niveaus van voorzieningen voor de verschillende rassen te bieden):

 • Niet-blanke mensen mochten zonder vergunning geen bedrijven of beroepspraktijken leiden in gebieden die zijn aangeduid als "blank Zuid-Afrika". In plaats daarvan moesten ze naar de zwarte thuislanden verhuizen en daar bedrijven en praktijken opzetten.
 • Transport en civiele voorzieningen waren gescheiden.
 • Zwarte mensen werden uitgesloten van het leven of werken in witte gebieden tenzij ze een pass hadden. Alleen zwarte mensen met "Section 10" -rechten (degenen die vóór de Tweede Wereldoorlog naar de steden waren gemigreerd) waren vrijgesteld van deze bepaling. Witte mensen hadden pasjes nodig in "zwarte" gebieden.

In de praktijk belette dit niet-blanke mensen - zelfs degenen die in het witte Zuid-Afrika woonden - om een ​​stem of enige invloed uit te oefenen, waardoor hun rechten werden beperkt tot de grenzen van verre thuislanden die ze misschien nooit hebben kunnen bezoeken. Onderwijs, medische zorg en andere openbare diensten werden soms geïdentificeerd als "gescheiden maar gelijk", maar die beschikbaar voor niet-blanke mensen waren in feite enorm inferieur. De overheid verbood seks en huwelijk tussen de rassen.

Apartheid doordrong de Zuid-Afrikaanse cultuur en wetgeving. De media versterkten de perceptie van niet-blanke Zuid-Afrikanen als tweederangsburgers, en het gebrek aan kansen voor de rassen om zich te vermengen in een sociale omgeving die sociale afstand tussen mensen heeft verergerd.

Veel van de ongelijkheden die door apartheid zijn gecreëerd en worden gehandhaafd, blijven nog steeds in Zuid-Afrika. In 2004 had het land een van de meest ongelijke inkomensverdelingspatronen ter wereld: armoede in Zuid-Afrika wordt nog steeds grotendeels bepaald door de huidskleur, waarbij zwarte mensen ongeveer 90% van de armen van het land uitmaken 4.

Inheemse Amerikanen in de Verenigde Staten

Inheemse Amerikanen in de Verenigde Staten (ook gekend als Indiërs, Amerikaanse indianen, indianen, Amerindsof inheems, inheems of origineel volkeren of Amerikanen) zijn de inheemse volkeren en hun nakomelingen binnen het grondgebied dat nu wordt omvat door de continentale Verenigde Staten en delen van Alaska.

Van de vijftiende tot de negentiende eeuw heeft de Europese kolonisatie van Amerika de bevolking van de indianen gedecimeerd door ontheemding, ziekte, oorlogvoering en slavernij.

In de negentiende eeuw dwong de onophoudelijke uitbreiding van de Verenigde Staten in toenemende mate grote aantallen indianen ertoe zich verder naar het westen te vestigen, soms met geweld en bijna altijd met tegenzin. Onder president Andrew Jackson keurde het Congres de Indian Removal Act van 1830 goed, die de president toestond verdragen te sluiten om Indiaans land ten oosten van de Mississippi-rivier te ruilen voor landen ten westen van de rivier. Maar liefst 100.000 indianen verhuisden uiteindelijk naar het Westen als gevolg van dit Indiase verwijderingsbeleid. In theorie zou verhuizing vrijwillig zijn (en veel indianen bleven in het oosten), maar in de praktijk werd grote druk uitgeoefend op de leiders van de indianen om verwijderingsverdragen te ondertekenen. De meest grove schending van de verklaarde intentie van het verwijderingsbeleid was ongetwijfeld het Verdrag van New Echota, dat werd ondertekend door een dissidente factie van Cherokees maar niet door de gekozen leiders. De brutale handhaving van het verdrag door president Martin Van Buren resulteerde in de dood van naar schatting 4.000 Cherokees (meestal door ziekte) op het 'Trail of Tears'.

Studenten aan de Bismarck Indian School in de vroege twintigste eeuw

Amerikaans beleid ten opzichte van indianen is een evoluerend proces geweest. In de late negentiende eeuw pasten hervormers, in hun inspanningen om indianen te 'beschaafden', de praktijk van het opleiden van autochtone kinderen in Indiase kostscholen aan. Deze scholen, die voornamelijk werden gerund door christenen,8 bleek traumatisch te zijn voor inheemse Amerikaanse kinderen, die hun moedertaal niet mochten spreken, het christendom onderwezen in plaats van hun inheemse religies, en op andere manieren gedwongen werden om hun verschillende inheemse Amerikaanse identiteiten te verlaten en de Europees-Amerikaanse cultuur aan te nemen. Er zijn ook veel gedocumenteerde gevallen van seksueel, fysiek en mentaal misbruik op deze scholen. 9

De Indian Citizenship Act van 1924 gaf het burgerschap van de Verenigde Staten aan indianen, deels vanwege de belangstelling van velen om hen samen te voegen met de Amerikaanse mainstream, en ook vanwege de heroïsche dienst van veel indianen-veteranen in de Eerste Wereldoorlog.

Afzonderlijk maar gelijk: Afro-Amerikanen na wederopbouw

Nadat de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) het einde van de slavernij bewerkstelligde, Plessy v. Ferguson (1896) werd de de facto standaard in de zuidelijke staten van de VS en vertegenwoordigde de institutionalisering van de segregatieperiode. In theorie ontvingen Afrikaanse Amerikanen en Europese Amerikanen dezelfde diensten (scholen, ziekenhuizen, waterfonteinen, badkamers, enz.), Maar elke "race" had een andere faciliteit. In de praktijk waren de diensten en voorzieningen die voorbehouden waren aan Afro-Amerikanen vaak van mindere kwaliteit dan die voorbehouden aan blanken; Veel Afrikaans-Amerikaanse scholen ontvingen bijvoorbeeld minder openbare financiering per student dan nabijgelegen witte scholen. De legitimiteit van dergelijke wetten werd bevestigd door het Amerikaanse Hooggerechtshof in de Plessy geval.

Advocaten voor de NAACP gebruikten de uitdrukking "Afzonderlijk maar gelijk" tijdens het proces van het Hooggerechtshof van Brown v. Onderwijsraad (1954). Het verwees naar de uitdrukking "gelijk maar gescheiden" gebruikt in Plessy v. Ferguson (1896) als een gebruik van de jure rassenscheiding vastgelegd in de wet. De intrekking van "afzonderlijke maar gelijke" wetten was een belangrijk aandachtspunt van de burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig en zestig. In Brown v. Onderwijsraad (1954) verbood het Hooggerechtshof gescheiden openbare onderwijsfaciliteiten voor zwart-witmensen op staatsniveau; het metgezelgeval van Bolling v. Sharpe dergelijke praktijken op federaal niveau in het District of Columbia verboden.

Racisme in de eenentwintigste eeuw

Sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw is 'racisme' een pejoratieve term geworden en is de identificatie van een groep of persoon als 'racistisch' bijna altijd controversieel. Een aantal internationale verdragen hebben getracht een einde te maken aan racisme. De Verenigde Naties gebruiken een definitie van "rassendiscriminatie" die is vastgelegd in Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie en aangenomen in 1966:

elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op basis van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst die tot doel of gevolg heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op gelijke voet, van mensenrechten en fundamentele vrijheden teniet te doen of te schaden het politieke, economische, sociale, culturele of andere gebied van het openbare leven.

De Europese Unie veroordeelt na een "positieve actie" na het "Jaar tegen discriminatie" van 1997 en veroordeelt meerdere factoren voor discriminatie, waaronder racisme:

Artikel 21 van het charter verbiedt discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, religie of overtuiging, politieke of andere mening, lidmaatschap van een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en ook discriminatie op grond van nationaliteit.10

Toen de menselijke samenleving het nieuwe millennium inging, werd racisme daarom als onaanvaardbaar erkend en zijn de inspanningen opgevoerd om de praktijk voor eens en voor altijd te beëindigen.

Referenties

 1. ↑ Daniel K. Richter. Tegenover het oosten van Indian Country: A Native History of Early America, Nieuwe ed. (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2003. ISBN 0674011171), 208
 2. ↑ Eric R. Wolf. 1982. Europa en de mensen zonder geschiedenis. (University of California Press. ISBN 0520048989)
 3. ↑ Auguste Comte. Cours de Philosophie Positief. (6 delen), gepubliceerd 1830-1842; vertaald in het Engels 1853.
 4. ↑ Rudyard Kipling 'The White Man's Burden' en het VS-imperialisme november 2003, GlobalPolicy.org. Ontvangen op 18 april 2008.
 5. ↑ Over een verwaarloosd aspect van westers racisme, Kurt Jonassohn, december 2000, Paper gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de Association of Genocide Scholars. MIGS.Concordia.Ca.
 6. ↑ Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire en Nicolas Bancel. "Menselijke dierentuinen - Racistische themaparken voor de kolonialisten in Europa" Le Monde Diplomatique Augustus 2000 1 Ces dierentuinen humains de la République coloniale Le Monde diplomatique Augustus 2000 2
 7. ↑ De dikke darm

  Bekijk de video: Johan en René in felle discussie over juiste straf bij racisme. VERONICA INSIDE (Oktober 2021).

  Pin
  Send
  Share
  Send