Ik wil alles weten

Mary (moeder van Jezus)

Pin
Send
Share
Send


Maria (מרים, Maryam, "Bitter") was de moeder van Jezus Christus. De traditie noemt haar ouders als Joachim en Anne. Volgens het Nieuwe Testament was zij de verloofde vrouw van Jozef (Matt. 1: 18-20, Luke 1:35), maar verwekte Jezus op wonderbaarlijke wijze door de Heilige Geest zonder de betrokkenheid van haar man.

Hoewel ze de openbare bediening van Jezus niet lijkt te hebben ondersteund, was Maria aanwezig bij de kruisiging en wordt ze afgebeeld als lid van de vroege christelijke gemeenschap in Jeruzalem. Christelijke kerken onderwijzen verschillende leerstellingen over Maria en ze wordt vereerd in de katholieke en orthodoxe tradities. Verschillende protestantse denominaties stellen dergelijke devotionele en leerstellige opvattingen echter in twijfel of veroordelen ze zelfs.

Maria is de meest prominente vrouwelijke figuur in het christendom en wordt door miljoenen mensen beschouwd als de meest verdienstelijke heilige van de kerk. Men zegt dat ze door de eeuwen heen vele malen op wonderbaarlijke wijze aan gelovigen is verschenen. Maria (Mariam of Maryam) heeft ook een gerespecteerde positie in de islam, waar een heel hoofdstuk aan haar is gewijd. In de eenmakingstraditie wordt ze erkend als een belangrijke speler in Gods voorzienige geschiedenis en wordt ze gerespecteerd omdat ze haar leven riskeert door Jezus te verwekken zonder de bescherming van haar man, maar wordt bekritiseerd omdat ze haar juiste rol niet begrijpt om Jezus adequaat te ondersteunen.

Maria in het Nieuwe Testament

Gabriel bezorgt de aankondiging aan Maria (El Greco, 1575)

Maria was een familielid van Elizabeth, de vrouw van de priester Zacharia, die zelf van het geslacht van Aaron was (Lucas 1: 5; 1:36). Maria verbleef in Nazareth in Galilea terwijl ze verloofd was met Jozef van het Huis van David (Lucas 1:26). Tijdens hun verloving - de eerste fase van een joods huwelijk - kondigde de engel Gabriel haar aan dat ze de moeder van de beloofde Messias zou worden.

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. De Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren; zijn koninkrijk zal nooit eindigen (Lucas 1: 32-33).

Vragend hoe dit zou kunnen zijn sinds "ik heb niemand gekend", werd Mary verteld over de wonderbaarlijke opvatting van Elizabeth en geïnformeerd dat de "macht van de Allerhoogste je zal overschaduwen." (Lucas 1:35). Mary vertrok onmiddellijk naar het huis van Zacharia, waar ze profetisch werd begroet door Elizabeth en drie maanden bleef. Mattheüs evangelie vertelt ons dat Joseph van plan was om van haar te scheiden toen hij hoorde van haar zwangerschap. Een engel informeerde hem echter in een droom om niet bang te zijn en haar als zijn vrouw te nemen, omdat haar ongeboren kind "van de Heilige Geest" is (Mattheüs 1: 18-25).

Volgens het evangelie van Lucas vereiste een decreet van de Romeinse keizer Augustus (Lucas 2: 1) dat Joseph en zijn verloofde naar Bethlehem moesten gaan voor een inschrijving. Terwijl zij daar waren, beviel Maria van Jezus; maar omdat er geen plaats voor hen was in de herberg, moest ze een dierenstal als wieg gebruiken.

Het bezoek van Maria aan Elizabeth van Jacques Daret

Na acht dagen werd de jongen besneden en werd hij Jezus genoemd. Deze gebruikelijke ceremonies werden gevolgd door Jezus 'presentatie in de tempel van Jeruzalem in overeenstemming met de wet dat eerstgeboren mannen moeten worden verlost. Het evangelie van Mattheüs voegt het bezoek van de wijzen en de vlucht van de familie naar Egypte toe, terwijl Luke hen portretteert als terugkeer naar Nazareth zonder enige vermelding van Egypte. In het verslag van Mattheüs keren ze terug naar Nazareth na de dood van koning Herodes de Grote rond 2/1 v.G.T. (Mattheüs 2). Mary bleef daarna blijkbaar in Nazareth met haar familie. Marcus 6: 3 verwijst naar Jezus met vier broers (Jakobus, Jozef, Simon en Judas) en ten minste twee niet nader genoemde zusters, hoewel tradities verschillen over de vraag of dit de kinderen van Maria zijn, de kinderen van een

Er wordt weinig gezegd over de relatie van Maria met Jezus tijdens zijn kindertijd en jeugd. Eén dramatische gebeurtenis wordt echter afgebeeld toen Jezus 12 jaar oud was. Jezus scheidde zich van zijn ouders af en bleef zonder hun medeweten in Jeruzalem na een Pascha-bedevaart naar de heilige stad.

Maria en Jozef ontdekken Jezus onder de leraren in de tempel van Jeruzalem

Zijn familie vertrok naar Nazareth en dacht dat hij in een ander deel van hun karavaan was - begon hem alleen na een reis van een dag te zoeken, keerde uiteindelijk terug naar Jeruzalem en ontdekte hem na drie dagen. Jezus was op de binnenplaatsen van de tempel geweest tussen de leraren, hongerig "luisterend naar hen en vragen gesteld". Luke voegt eraan toe dat "iedereen die hem hoorde verbaasd was over zijn begrip en zijn antwoorden" (Luke 2: 41-52). Toen Mary echter ter plaatse arriveerde, berispte ze hem en vroeg: "Waarom heb je ons zo behandeld?" Jezus antwoordde: "Wist je niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" Mary en Joseph beëindigden prompt zijn dialoog met de leraren en namen hem terug naar Nazareth.

Luke geeft aan dat Jezus daarna "gehoorzaam" was aan zijn ouders, maar niets anders verschijnt in dit verslag over hun relatie tot nadat Jezus zijn openbare bediening begon, op 30-jarige leeftijd. De meeste lezers veronderstellen dat Mary ergens in de tussenliggende periode weduwe was, want Joseph wordt niet meer genoemd.

In het evangelie van Johannes bracht Maria Jezus 'eerste wonder bij het huwelijk in Kana tot stand toen zij hem meedeelde dat de gastheren geen wijn meer hadden. Jezus antwoordde op haar verzoek: "Vrouw, wat moet ik met u doen? Mijn uur is nog niet gekomen." Toch beantwoordde hij haar klacht door water in wijn te veranderen (Johannes 2: 1-11).

"Huwelijk te Kana" door Giotto

Als hier alleen een gespannen relatie tussen moeder en zoon wordt gesuggereerd, wordt dit openlijk beschreven in een latere aflevering in alle drie synoptische evangeliën. Marks verslag, dat als het vroegst werd beschouwd, legt uit dat de broers van Maria en Jezus waren gekomen "om de leiding over hem te nemen, want ze zeiden:" Hij is gek geworden "." Jezus verwierp hen, beroemd zeggend: "Wie zijn mijn moeder en mijn broers?… Hier zijn mijn moeder en mijn broers! Wie Gods wil doet, is mijn broer en zus en moeder '(Markus 3: 21-34).

Maria bleef kennelijk niet betrokken bij het ondersteunen van Jezus 'bediening. Jezus wees op voortdurende vervreemding van zijn familie door zijn discipelen beginselen bij te brengen zoals: "Als iemand naar mij toe komt en zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zussen niet haat ... kan hij mijn discipel niet zijn" (Lucas 14) : 26).

Desalniettemin wordt Maria afgebeeld als aanwezig tijdens de kruisiging bij "de discipel van wie Jezus hield" (traditioneel Johannes de Geliefde), twee andere vrouwen genaamd Maria-Maria Magdalena en de Maria de vrouw van Clopas (Johannes 19: 25-26) -en, in het verslag van Mattheüs, "de moeder van de zonen van Zebedeüs." Aan het kruis zegt Jezus haar: "Vrouw, hier is uw zoon" en tegen de discipel: "Hier is uw moeder."

Daarna werd Maria geassocieerd met de gemeenschap van discipelen in Jeruzalem. Zij is de enige bij naam genoemde vrouw die aanwezig was bij de verkiezing van Matthias om Judas te vervangen als een van de 12 apostelen (Handelingen 1: 12-26). Dit is echter haar laatste verschijning in de nieuwtestamentische verslagen en haar dood wordt niet geregistreerd.

Andere oude bronnen

Niet-christelijke bronnen

Celsus, een late tweede-eeuwse Griekse filosoof en polemisch schrijver tegen het christendom, beweerde dat Jezus een onwettig kind was van een bepaalde Romeinse soldaat genaamd Panthera, en dat Mary door haar man was bleek omdat ze was veroordeeld voor ontrouw (Origenes, Contra Celsum 1: 28-32). Deze beweringen houden verband met de verwijzingen in de Talmoed naar de figuur van Ben-Pandera als de veronderstelde vader van Jezus. Volgens de vroege Derde-eeuwse Handelingen van Pilatus, een apocrief christelijk werk, verklaarden de oudsten van de Joden tegen Pilatus tijdens het proces van Jezus dat hij verwekt was door ontucht.1

Latere christelijke geschriften en tradities

De aankondiging van Fra Angelico

Volgens het apocriefe Evangelie-evangelie van James was Mary de dochter van Joachim en Anna. Voor Mary's conceptie was Anna onvruchtbaar geweest en haar ouders waren vrij oud toen ze werd verwekt. Ze wijdden haar aan levenslange dienst als een gewijde maagd in de tempel van Jeruzalem toen ze drie jaar oud was, net zoals de profeet Samuël in de tabernakel door zijn moeder, Hannah, aan God was toegewijd. Daar wordt ze uitgekozen voor de eer een nieuw gordijn voor de tempel te naaien op hetzelfde moment dat Zacharia zijn visioen ontvangt van de engel Gabriël over de geboorte van Johannes de Doper. Maria presenteert haar naaien aan de hogepriester na de aankondiging, voordat ze verder gaat naar het huis van Zacharia. Na de geboorte van Jezus wordt haar maagdelijkheid dramatisch opnieuw bevestigd.2

Volgens de Oosters-orthodoxe traditie stierf Maria in Jeruzalem of Efeze, omringd door de apostelen. Later, toen de apostelen haar graf openden, vonden ze het leeg en concludeerden ze dat ze lichamelijk in de hemel was opgenomen. "Mary's Tomb" in Jeruzalem wordt traditioneel toegeschreven aan Mary, maar het was onbekend tot de zesde eeuw. Het huis van de Maagd Maria in de buurt van Efeze, Turkije, wordt door sommigen gezien als de plaats waar Maria op latere leeftijd samen met de apostel Johannes woonde.

Titels gegeven aan Maria

Maagd en kind (Muurschildering uit de vroege catacomben, Rome, vierde eeuw)

Mary's meest voorkomende titels zijn "The Blessed Virgin Mary", "Our Lady" (Notre Dame, Nuestra Señora, Nossa Senhora, Madonna), 'Moeder van God' en de 'koningin van de hemel'.

Mary wordt vaak door de Oosters-orthodoxe kerk en gerelateerde tradities aangeduid als Theotokos, wat 'Goddrager' betekent, een titel erkend in de Derde Oecumenische Raad, gehouden in 431 G.T. in Efeze, tegen de leer van Nestorius. De naam werd theologisch gebruikt om te benadrukken dat het kind van Maria, Jezus Christus, zowel God als de mens was.

Maria in de koran

En we maakten de zoon van Maria en zijn moeder een teken ... (Q23.50)

Maria, moeder van Jezus, heeft een voorname en geëerde positie in de koran, die gedetailleerde verhalende verslagen van "Maryam"op twee plaatsen: 3: 35-47 en 19: 16-34. Juan Galvan legt de rol uit van Jezus 'moeder Mariam, in Islam voor vandaag.3

Ze is de enige vrouw die rechtstreeks in het boek wordt aangewezen als een Ayat Allah of "Teken van de God" voor de mensheid (23.50). Ze wordt beschreven als iemand die "haar kuisheid bewaakte" (66.12), als een "gehoorzame" (66.12), de "uitverkorene van haar moeder" gewijd aan Allah terwijl ze nog in de baarmoeder was (3.36), uniek (onder vrouwen) " door Allah aanvaard "(3.37), en verzorgd door een van de profeten, namelijk Zacharia (3:37). Volgens het Kindertijd-evangelie van Jakobus woonde ze tijdens haar jeugd in de tempel van Jeruzalem en had ze unieke toegang tot het heilige der heiligen. Ze kreeg hemelse gaven van Allah (3:37). Ze wordt "Uitverkorene" (3.42), een "Gezuiverde" (3.42), een "Waarheidsgetrouwe" (5.75), een "vervulling van profetie" (66.12) en een "vat voor de Geest van God" ( 66.12). Ze was "verheven boven alle vrouwen van de werelden" (3.42).

De koran bevestigt ook de maagdelijke geboorte van Jezus:

Toen de engelen zeiden: "O Maria! Allah geeft u het goede nieuws van een zoon door een Woord van hem! Zijn naam zal de Messias zijn, Jezus, de zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende, en van degenen aan wie nabijheid is verleend aan Allah! " (3,45)

Ze zei: "Mijn heer! Hoe zal ik een zoon krijgen als niemand me heeft aangeraakt?" Hij zei: "Dat is zoals het zal zijn. Allah schept wat hij wil. Wanneer hij iets besluit. Hij zegt er" wees "en het is!" (3,47)

Marian Doctrines

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

De geboorte van de Maagd, door Francisco de Zurbarán

De Onbevlekte Ontvangenis is de leer die stelt dat Maria zelf werd verwekt en geboren vrij van erfzonde. Alleen de rooms-katholieke kerk heeft deze leer officieel overgenomen en de titel 'Onbevlekte Ontvangenis' wordt alleen gebruikt door rooms-katholieken en leden van de Anglicaanse communie die zichzelf beschrijven als 'Anglo-katholiek'.

Oosters-orthodoxe christenen wijzen de Onbevlekte Ontvangenis af. De orthodoxen geloven dat Maria werd verwekt als ieder ander, maar werd gereinigd van de erfzonde toen Christus vorm in zich kreeg. De meeste protestanten verwerpen ook het idee dat Maria zonder erfzonde was, omdat ze geloofden dat ze Jezus moest aanvaarden en zich moest laten dopen om verlossing te ontvangen, net als elke andere persoon.

De rooms-katholieke kerk viert het feest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december. De orthodoxe kerk viert het feest van de conceptie door Maria's moeder, Sint Anna van de Allerheiligste Theotokos, op 9 december.

Maagdelijke geboorte van Jezus

The Apostles 'Creed and Nicene Creed verwijzen beide naar Jezus als geboren uit' de Maagd Maria '. Dit verwijst naar het geloof dat Maria Jezus verwekte door de Heilige Geest en niet door geslachtsgemeenschap. Dat zij in deze tijd maagd was, wordt bevestigd door het oosterse christendom, het rooms-katholicisme en vele (maar niet alle) protestanten.

Het evangelie van Mattheüs beschrijft Maria als een maagd die de profetie van Jesaja 7:14 vervulde. Tegenstanders wijzen erop dat het Hebreeuwse woord almah dat in dit vers staat betekent 'jonge vrouw', niet 'maagd'. Joden bevestigen bovendien dat de profetie lang geleden is vervuld, niet verwijzend naar de Messias, maar naar een jongen genaamd Immanuel die leefde in de tijd van koning Ahaz van Juda: "Voordat de jongen genoeg weet om het verkeerde te verwerpen en het goede te kiezen het land van de twee koningen die u (Ahaz) vreest, zal verwoest worden "(Jesaja 7:16).

Ongeacht de betekenis van dit vers, is het echter duidelijk dat de auteurs van de evangeliën van Mattheüs en Lucas beweren dat Maria "geen relaties met de mens" had vóór Jezus 'conceptie (Mattheüs 1:18, 25; Luke 1:34) . Het is gemeengoed voor christelijke gelovigen om deze bewering op het eerste gezicht te accepteren - vooral gezien de theologische betekenis dat Jezus letterlijk de "zoon" van God was.

Voor sceptici en voor rationeel ingestelde gelovigen die niet accepteren dat God werkt op manieren die in strijd zijn met de wetenschap, is menselijke parthenogenese wetenschappelijk ongeloofwaardig en is nooit waargenomen - de maagdelijke geboorte is een legende, mogelijk overgenomen uit de Griekse mysteriereligies van dat tijd: bijvoorbeeld Horus, een belangrijke god van de Egyptische mysteriegodsdienst, werd geboren uit de maagdelijke Isis; en Mithra, wiens cultus met het christendom wedijverde tijdens de eerste paar eeuwen van zijn bestaan, werd bedacht toen de schepper-god, in de vorm van licht, een maagd binnenging.

Maar het enkele feit dat de evangeliën de maagdelijke geboorte aankondigen, suggereert dat er wijdverbreide geruchten waren dat Jezus een onwettig kind was, zoals blijkt uit Marcus 6: 3, waar zijn buren hem de 'zoon van Maria' noemen, niet de zoon van Jozef. Op dit moment in Palestina werden alle kinderen geïdentificeerd door de afkomst van hun paternalisme | vader. Er is zelfs een Joodse traditie die voorkomt in de Tosefta gedateerd in een periode gelijktijdig met of kort na de redactie van de Misjna (70-200 G.T.), die beweert dat hij werd verwekt door een Romeinse soldaat. Deze geruchten veroorzaakten ongetwijfeld veel problemen voor zowel Maria als Jezus. Zou Joseph gemakkelijk de uitleg van zijn moeder hebben aanvaard, dat zij zwanger werd door de Heilige Geest? De Bijbel zegt dat Joseph werd gewaarschuwd door een engel, maar voor Maria, toen ze terug naar Nazareth reisde, alleen en zwanger, om Joseph te ontmoeten, moet haar hart vervuld zijn van angst. Als hij haar zou afwijzen, zou haar leven worden verwoest en zou het dierbare kind in haar baarmoeder geen beschermer hebben. Hoewel Joseph haar accepteerde, kan de relatie tussen Maria en Joseph hebben geleden als het kind dat niet van hem was, ouder werd, en vooral omdat ze meer kinderen hadden voor wie het ouderschap niet aan de orde was. Jezus merkte op: "Een profeet is niet zonder eer, behalve ... in zijn eigen huis" (Marcus 6: 4). Hij werd een verschoppeling, zelfs in zijn eigen huis.

Voor diegenen die een natuurlijke of biologische verklaring zoeken, omvatten kandidaten voor Jezus 'menselijke vader de priester Zacharia, in wiens huis Maria drie maanden heeft gewoond voordat haar zwangerschap bekend werd (Lucas 1:40, 56). Als Maria door de engel naar het bed van Zacharia was geleid om een ​​goddelijke boodschap te verrichten, zou het kind heel goed gedacht kunnen worden als geboren 'uit de Heilige Geest'. De totale stilte van Zacharia (hij was dom geslagen) draagt ​​bij aan het mysterie van haar zwangerschap. Nadat hij de naam Johannes voor zijn zoon heeft aanvaard, worden Zacharia en Elizabeth nooit meer in het Nieuwe Testament genoemd. De traditionele christelijke opvatting is dat Maria werd verwekt door de Heilige Geest in Nazareth op het moment van de aankondiging van de engel, voordat ze naar het huis van Zacharia vertrok.

Eeuwige maagdelijkheid

Dat Maria na de geboorte van Jezus maagd bleef, is een leerstellige houding van de katholieke, oosterse en oosterse orthodoxe kerken. De kwestie van de eeuwige maagdelijkheid van Maria houdt verband met de interpretatie van de verwijzingen in het Nieuwe Testament naar de broers en zussen van Jezus. Degenen die de doctrine verdedigen, wijzen erop dat het Aramees, de taal die door Christus en zijn discipelen wordt gesproken, een specifiek woord voor 'neef' ontbrak, zodat in plaats daarvan het woord 'broeder' werd gebruikt. Anderen beweren dat de 'broers' en 'zussen' van Jezus door een

Twee van de meest prominente leiders van de Reformatie, Martin Luther en Ulrich Zwingli, verdedigden ook de eeuwige maagdelijkheid van Maria tegen degenen die de leerstelling in twijfel trokken. Verder argumenteerde John Calvin tegen de noodzaak om de 'broers' van Jezus als de zonen van Maria te zien. Tegen de zeventiende eeuw zagen de katholieke en protestantse kerken Maria als een belangrijk punt van verdeeldheid.4 De meeste protestanten verwerpen tegenwoordig de leer van de eeuwige maagdelijkheid van Maria.

Veronderstelling

Dit schilderij, toegeschreven aan Bartolome Murillo, toont Mary's Assumption into heaven met haar lichaam en ziel

De term 'veronderstelling' onderscheidt zich van 'opstanding'. In het geval van opstanding scheidt de geest zich van het lichaam en stijgt eerst op naar de hemel, terwijl het lichaam later uit de dood opstaat. In 'veronderstelling' stijgen lichaam en geest op als één. Het geloof in de veronderstelling van Maria werd formeel als dogma verklaard door paus Pius XII in 1950. Hij verklaarde in Munificentissimus Deus:

De Onbevlekte Moeder van God, de altijd Maagd Maria, die de loop van haar aardse leven had voltooid, werd lichaam en ziel aangenomen in hemelse glorie. Dus als iemand, die God verbiedt, opzettelijk durft te ontkennen of in twijfel te trekken wat we hebben gedefinieerd, laat hem dan weten dat hij volledig is weggevallen van het goddelijke en katholieke geloof.

In de Oosters-orthodoxe traditie leken Maria, de Theotokos, normaal te sterven, maar al snel bleek dat ze waren opgestegen. Elf van de apostelen waren aanwezig en leidden de begrafenis. De apostel Thomas had echter vertraging en arriveerde een paar dagen later. Het graf werd geopend zodat Thomas het lichaam kon vereren; het lichaam was echter op mysterieuze wijze verdwenen. Het was hun conclusie dat ze met lichaam en ziel naar de hemel was gebracht. Hoewel vrijwel elke orthodoxe christen gelooft dat dit waar is, hebben de orthodoxen er nooit formeel een dogma van gemaakt. De Oosters-orthodoxen vieren dit evenement op 15 augustus. De Oosters-orthodoxen vieren het op 22 augustus.

Optionele feestdagen zoals de veronderstelling (15 augustus) worden gevierd door sommige Anglicanen. De meeste Anglicanen zijn echter van mening dat Mary stierf en dat na haar dood haar ziel zonder haar lichaam naar de hemel werd getransporteerd. Churches of the Anglican Communion vieren de Zuivering van de Heilige Maagd Maria (2 februari) en de aankondiging van de Heilige Maagd Maria (25 maart) als belangrijkste feesten van de kerk. De Kerk van Engeland vereist dat de Heilige Communie wordt gevierd in elke parochiekerk op deze twee feesten.

Christelijke verering van Maria

Onze-Lieve-Vrouw van Vladimir, een van de heiligste middeleeuwse voorstellingen van de Maagd Maria

Rooms-katholieke, orthodoxe en sommige anglicaanse christenen vereren Maria, net als de niet-Chalcedonische of oosterse orthodoxe kerk, een gemeenschap van kerken die traditioneel als monofiel wordt beschouwd (zoals de Koptisch-orthodoxe kerk). Deze verering neemt vooral de vorm aan van gebed voor voorbede met haar Zoon, Jezus Christus. Daarnaast omvat het componeren van gedichten en liedjes ter ere van Maria, het schilderen van iconen of snijbeelden die haar vertegenwoordigen, en het verlenen van titels aan Maria die haar positie onder de heiligen weerspiegelen. Ze is misschien wel de meest vereerde heilige in zowel de rooms-katholieke als de oosters-orthodoxe kerk; elk jaar worden er verschillende grote feestdagen aan haar gewijd.

Protestanten hebben over het algemeen relatief weinig eerbied aan Maria betoond in vergelijking met hun anglicaanse, katholieke en orthodoxe tegenhangers, vaak bewerend dat als er teveel aandacht op haar wordt gericht, het gevaar bestaat dat ze afbreuk doet aan de aanbidding vanwege God alleen. Sommigen beschuldigen degenen die Maria vereren van afgoderij.

Een belangrijke theologische impuls voor de verering van Maria is ontstaan ​​uit de christologische controverses van de vroege kerk - vele debatten die de goddelijkheid of de mensheid van Jezus definiëren. Sommigen beweerden dat, omdat Jezus inderdaad God was, Maria de 'Moeder van God' moet zijn.

Een echte toename van de verering van Maria vond echter plaats in het begin van de twaalfde eeuw, vooral vanwege de prediking van Bernard van Clairvaux. Bernard ging dieper in op de rol van Anselm van Canterbury bij het transformeren van het sacramentele christendom van de vroege middeleeuwen tot een nieuw, meer persoonlijk gedragen geloof, met het leven van Christus als model en een nieuwe nadruk op de Maagd Maria. In tegenstelling tot de rationalistische benadering van de scholastiek predikte Bernard een onmiddellijk geloof, waarin de voorbidder de Heilige Maagd was. "De Maagd, dat is de koninklijke weg, waardoor de Heiland tot ons komt", verklaarde hij. Sindsdien is Mary nog steeds een centraal object van verering in de katholieke en sommige anglicaanse tradities.

Op 16 mei 2005 gaven de rooms-katholieke en Anglicaanse kerken een gezamenlijke verklaring van 43 pagina's uit: "Mary: Hope and Grace in Christ" 5 (ook bekend als de Verklaring van Seattle) over de rol van de Maagd Maria in het christendom als een manier om de oecumenische samenwerking te handhaven, ondanks verschillen over andere zaken.

Maagd van Guadalupe

Maria, als de "Maagd van Guadalupe"

De verering van Maria is vooral populair in Latijns-Amerikaanse landen, te beginnen met de verschijning van de "Maagd van Guadalupe" naar Juan Diego Cuauhtlatoatzin op de heuvel van Tepeyac bij Mexico City van 9 december 1531 tot 12 december 1531. Mainstream katholieken geloven dat Guadalupe was een manifestatie van de Maagd Maria op het Amerikaanse continent, en herkent haar als 'keizerin van het Amerikaanse continent'. De Maagd van Guadalupe symboliseert ook de Mexicaanse natie sinds de Onafhankelijkheidsoorlog in Mexico. Zowel Padre Miguel Hidalgo als Emiliano Zapata's legers reisden onder de vlaggen van Guadalupan, en Nuestra Señora de Guadalupe wordt algemeen erkend als een symbool van alle Mexicanen.

Sommige historici geloven dat het pictogram bedoeld was om zowel Maagd Maria als de inheemse Mexicaanse godin Tonantzin te vertegenwoordigen. Anderen geloven dat de Maagd een vereenvoudigde en gesaneerde versie van was Coatlicue, de Azteekse moedergodin.

De basiliek van Guadalupe in Mexico-stad is het belangrijkste religieuze gebouw in Mexico. Het herbergt het originele schort van Juan Diego dat het pictogram van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe toont. Het is dus een belangrijk bedevaartsoord en wordt elk jaar door miljoenen mensen bezocht.

Optredens

Afbeelding van Maria die het Onbevlekte Hart draagt

Maria is vaak aan de gelovigen verschenen, waaronder verschillende pausen, heiligen en gewone mensen, in geregistreerde visioenen en openbaringen vanaf de vierde eeuw. Historische records van dergelijke mariale verschijningen nemen dramatisch toe met de komst van de bovengenoemde nadruk op de verering van Maria in de middeleeuwen. Sommige locaties waar Maria verscheen, zijn belangrijke pelgrimsoorden geworden voor gelovigen over de hele wereld. Naast de hierboven genoemde Basiliek van de Maagd van Guadalupe, omvatten belangrijke sites:

 • Optredens van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan het boerenmeisje Bernadette Soubirous in het Franse dorp Lourdes, Frankrijk, in 1858. Deze site ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers en een aantal wonderbaarlijke genezingen zijn daar gemeld.
 • Optredens van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima aan de jonge Lucia dos Santos en twee andere kinderen, in Fátima, Portugal in 1917. Deze verschijningen omvatten verschillende berichten die door het Vaticaan als authentieke openbaringen werden erkend.
 • Recente verschijningen beginnend in 1981 in Bosnië en Herzegovina, stad Međugorje en andere nabijgelegen locaties voor zes jonge katholieken, waarin tien "geheimen" van toekomstige gebeurtenissen werden onthuld. Deze verschijningen zijn nog steeds controversieel binnen de katholieke kerk en hoewel sommige autoriteiten erin geloven, zijn ze niet officieel aanvaard.

Andere belangrijke verschijningen zijn:

 • 352-Paus Liberius, in Rome.
 • 12 ?? - Sint Bernard van Clairvaux.
 • 1214-Saint Dominic van Osma.
 • 1513-Juan Diego, een boer, in Villa Guadalupe, Mexico.
 • 1579-Matrona, een tienjarig meisje, Kazan, Rusland.
 • 1586-María Ramos, een Spaanse meid, Chiquinquirá, Colombia
 • 1600-Melkboer en matrozen, Vailankanni, India
 • 1634-Mariana de Jésus Torres, Quito, Ecuador
 • 1717-Een groep vissers, Aparecida, Brazilië
 • 1798-Een groep vervolgde katholieken, La Vang, Vietnam
 • 1830-Saint Catherine Labouré, Parijs, Frankrijk
 • 1846-Twee koeherderskinderen, La Salette, Frankrijk
 • 1850-Boerenherders Mikołaj Sikatka, Licheń Stary, Polen
 • 1876-Drie achtjarige meisjes, Marpingen, Duitsland
 • 1879-Talrijke getuigen, Knock, Ierland
 • 1900-Peking (Beijing) en Shanghai, China

Talloze extra verschijningen van Maria zijn gemeld in de twintigste en vroege eenentwintigste eeuw.

Zie ook

 • Zwarte Madonna
 • Onbevlekte Ontvangenis
 • Theotokos

Notes

 1. ↑ Handelingen van Pilatus, Vroeg-christelijke geschriften. Ontvangen 8 augustus 2007.
 2. ↑ Kindertijd-evangelie van James, vertaald door Andrew Bernhard. Gospels.net. Ontvangen 8 augustus 2007.
 3. ↑ Juan Galvan, "Jezus en de Maagd Maria in de islam" 1islamfortoday. Ontvangen op 2 september 2008.
 4. ↑ Matthew J. Slick, had Mary andere kinderen? Christian Apologetics and Ministry of Research. Ontvangen 8 augustus 2007.
 5. ↑ "Mary: Hope and Grace in Christ" volledige tekst 2.Anglicaanse Communion.org. Ontvangen op 2 september 2008

Referenties

 • Brownson, Orestes. Saint Worship and the Worship of Mary. Manchester, NH: Sophia Institute Press, 2003. ISBN -928832881
 • Cronin, Vincent. Mary afgebeeld. Londen: Darton, Longman & Todd, Ltd., 1968. ISBN 0875052134
 • Epie, Chantal. De bijbelse wortels van het katholieke onderwijs. Manchester, NH: Sophia Institute Press, 2002. ISBN 1928832539
 • Graef, Hilda. Mary: A History of Doctrine and Devotion. Londen: Sheed & Ward, 1985. ISBN 0722052219
 • Marley, Stephen. Het leven van de maagd Maria. Harpenden, Harts, UK: Lennard Publishing, 1990. ISBN 978-1852910242
 • Miravalle, Mark. Inleiding tot Maria. Tweede editie, 2006. Santa Barbara, CA: Queenship Publishing. ISBN 1882972066
 • Sirias, Silvio. Bernardo en de Maagd. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2005. ISBN 978-0810124271
 • Pelikan, Jaroslav. Maria door de eeuwen heen: haar plaats in de geschiedenis van de cultuur. Nieuwe editie, 1998. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0300076615

Externe links

Alle links zijn opgehaald op 28 augustus 2018.

 • The Blessed Virgin Mary - Catholic Encyclopedia
 • De zoon van Mary in Islam - Islam van Inside.com
 • "Mary was waarschijnlijk geen maagd", door Geza Vermes, The Guardian (16 december 2006)

Bekijk de video: W50-10 Maria, de moeder van Jezus (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send