Ik wil alles weten

Marcus Aurelius

Pin
Send
Share
Send


Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26 april 121 - 17 maart 180) was keizer van Rome van 161 G.T. tot zijn dood in 180 G.T. Hij was opmerkelijk onder Romeinse keizers als toegewijd aan de studie en praktijk van de filosofie en aan het wijze bestuur van het rijk. Marcus diende ook als priester van de Romeinse staatsgodsdienst, maar paste over het algemeen de verschillende religieuze praktijken toe die in de Romeinse wereld bestonden. De invloed van de vroege christelijke kerk werd tijdens zijn bewind wijdverbreid, hoewel Marcus in sommige provincies ongewoon zware vervolgingen toestond.

Terwijl Marcus jong was, regelde keizer Hadrianus zijn adoptie door Antoninus Pius, zodat hij in de directe lijn van opvolging zou zijn. Nadat hij keizer was geworden, bracht hij het grootste deel van zijn regering door in een langdurige militaire campagne tegen de Germaanse stammen in het noorden. Marcus was een gematigde en rechtvaardige heerser die het Romeinse rijk verdedigde tegen talloze bedreigingen aan zijn grenzen. Hij wordt beschouwd als de laatste van de vijf goede keizers; men denkt dat de ondergang van het Romeinse rijk is begonnen tijdens het bewind van zijn zoon Commodus.

Marcus 'geschriften waren oefeningen voor zijn eigen verbetering in plaats van filosofische verhandelingen. Hij werd diep beïnvloed door de Stoïcijnse filosoof Epictetus en de zijne Reflections en meditaties benadruk morele verbetering, ethisch burgerschap, filosofische onthechting en meer in het algemeen de plaats van de mens in de kosmische orde. Deze werken worden gewaardeerd als een literaire uitdrukking van deugdzaam openbaar leven en burgerplicht.

Historia Augusta identificeert hem in zijn titel als "Marcus Antoninus Philosophus" ("Marcus Antoninus de Filosoof"). Tegen het einde van het werk wordt het volgende over hem gerapporteerd: "sententia Platonis sempre in erts illius fuit, florere civitates si aut philosophi imperarent aut imperantes philosopharentur"(27.7) (" Plato's oordeel lag altijd op zijn lippen, die staten floreerden als filosofen regeerden of heersers filosofen waren ").

Leven

Vroege leven

Hij werd geboren als Marcus Annius Catilius Severus op 26 april 121 G.T. in een aristocratische familie van Spaanse afkomst. Zijn grootvader werd drie keer tot consul verkozen en diende de Romeinse keizer Hadrianus als stadsprefect. Als jeugd was Marcus een serieuze student en ontving hij al op jonge leeftijd een openbare onderscheiding. Keizer Hadrianus interesseerde zich voor Marcus als een mogelijke toekomstige opvolger, en hij eiste van Antoninus Pius, die hem opvolgde als keizer, om de jonge Marcus te adopteren, samen met de zoon van een andere kandidaat, L. Ceionius Commodus, die Hadrianus voorkwam. Marcus was 17 en L. Aelius Aurelius Commodus (Verus) was acht. Vanaf dat moment stond Marcus bekend als Marcus Aelius Aurelius Verus.

Het bewind van Antoninus Pius was lang en relatief vredig; verstoringen aan de rand van het Romeinse rijk werden snel opgelost door de provinciale legaten. Antoninus Pius heeft Italië nooit verlaten en heeft Marcus of Verus nooit blootgesteld aan het militaire leven. Marcus Aurelius steeg gestaag op door de Romeinse politieke gelederen. Hij was consul in 140 en 145, ontving de tribunicia potestas in 147 en diende als magistraat en priester. Hij vervolgde zijn studie en was goed bekend met Fronto (c. 95 - 160), de voorname retoricus en redenaar, en met andere denkers zoals de Atheense Herodes Atticus en Aelius Aristides. De geschriften van Epictetus maakten diepe indruk op hem en hij werd een stoïcijnse onderneming.

Huwelijk

Aurelius huwde Faustina de Jonge, dochter van keizer Hadrianus, in het jaar 145. Tijdens hun 30-jarig huwelijk baarde Faustina 13 kinderen, met name zijn zoon Commodus (161-192), die later keizer zou worden, en zijn dochter Lucilla , die voor het eerst getrouwd was met Lucius Verus om zijn alliantie met Marcus Aurelius te verstevigen, en na de dood van Verus, trouwde met Claudius Pompeianus Quintianus van Antiochië, een belangrijke medewerker van haar vader. Faustina was vaak het onderwerp van roddel, beschuldigd van het gebruik van gif en van het vermoorden van mensen, en van het vrij zijn met haar gunsten. Marcus verdedigde haar krachtig. Ze vergezelde hem verschillende keren naar het slagveld en werd geëerd met de titel mater castrorum. In 175 stierf ze tijdens een ongeluk terwijl hij bij hem was in een kamp in Halala in het zuiden van Cappadocië. Marcus wijdde een tempel ter ere van hem en hernoemde de stad Faustinopolis.

Keizer van Rome

In 161 stierf keizer Antoninus Pius nadat hij de Romeinse senaat had aangegeven dat hij wenste dat Marcus Aurelius zijn opvolger zou worden. Marcus aanvaardde de voorwaarde dat hij en Commodus tot gezamenlijke keizers zouden worden gemaakt, zoals Hadrian had gepland. Bijna onmiddellijk was er een bedreiging voor het Romeinse rijk vanuit Parthia, naar het oosten. Gebruikmakend van de onzekerheid die werd veroorzaakt door de dood van Antoninus Pius, plaatste de Parthische monarch, Vologaeses III, een van zijn handlangers op de troon van Armenië, die fungeerde als een bufferstaat tussen Rome en Parthia, en berispte de Romeinse troepen die probeerden om hem te blokkeren. Als symbool van het Romeinse keizerlijke prestige besloot Marcus zijn geadopteerde halfbroer naar het front te sturen, omringd door enkele van de beste Romeinse generaals. De campagne was zeer succesvol; een aantal Parthische steden werden vernietigd, Parthia capituleerde en Rome plaatste haar eigen koning op de Armeense troon. Lucius Commodus Verus keerde als overwinnaar terug naar Italië en kreeg een triomf, ongebruikelijk omdat de parade Verus, Marcus Aurelius, hun zonen en ongehuwde dochters omvatte. De terugkerende Romeinse troepen brachten echter een vreselijke plaag met zich mee, die een verwoestend effect had op alle Romeinse provincies.

Germaanse oorlogen

Begin 169 lanceerden Germaanse stammen een invasie van Italië vanuit het noorden. De Marcomanni en Quadi staken de Donau over, drongen de tussenliggende provincies binnen en kwamen Italië binnen. Marcus Aurelius en Lucius Verus mobiliseerden snel een grote troepenmacht en gingen naar het noorden om Italië te verdedigen. Verus stierf spoedig op campagne, en Marcus bracht zijn lichaam terug naar Rome en gaf hem volledige eer. Daarna keerde hij terug naar de noordgrens, waar hij de meeste van zijn resterende jaren zou doorbrengen.

De Romeinse strategie was om de Germaanse stammen uit Italië te verdrijven en de Donau over te steken. Dit moest worden bereikt door elke stam te isoleren en elk afzonderlijk te verslaan. De strategie was succesvol maar vereiste tijd en middelen. Twee nieuwe legioenen werden aangeworven en er moesten veel nieuwe kampen en forten worden gebouwd. Eén voor één werden de stammen verslagen en onder de heerschappij van Rome gebracht. In 175 probeerde de voorname generaal Avidius Cassius, gouverneur van Syrië, het Romeinse rijk over te nemen en Marcus Aurelius reisde naar het oosten. Avidius stierf voordat hij aankwam. Marcus bracht enige tijd in Athene door en werd ingewijd in de Eleusinische mysteries. Hij keerde daarna terug naar het noordfront, nam zijn 16-jarige zoon en beoogde opvolger Commodus.

Dood

In 180, terwijl hij op campagne was met Commodus in het noorden, werd Marcus ziek. Hij weigerde eten of drinken en stierf een paar dagen later, op 17 maart, in Vindobona, toen een Keltisch dorp, in de buurt van het huidige Wenen. Zijn as werd teruggebracht naar Rome om te rusten in het mausoleum van Hadrianus (het moderne Castel Sant'Angelo). De militaire campagnes tegen de Germaanse stammen slaagden en Marcus had Commodus geadviseerd dat nog een jaar oorlog voeren nodig was om een ​​volledige overwinning te behalen en de Romeinse heerschappij volledig te vestigen. In plaats daarvan koos Commodus ervoor zich terug te trekken uit de campagne, een beslissing die later rampzalig bleek voor het Romeinse rijk. Volgens Marcus Aurelius is de dood van veel historici het einde van de Pax Romana geweest.

De reputatie van Marcus Aurelius als een voorbeeldige heerser heeft tot op heden overleefd, deels vanwege de meditaties, die getuigen van zijn integriteit en persoonlijke plichtsverplichtingen. Het leven dat hij koos, was er een van zelfopoffering en openbare dienst, en veel van zijn tijd als keizer bracht hij door in militaire kampen, in een poging de vrede en veiligheid van het Romeinse rijk te vestigen.

Bestuur en beleid ten aanzien van religie

Marcus Aurelius was een bekwame beheerder, die bekwame mannen selecteerde voor belangrijke functies en wist hoe hij zijn capaciteiten optimaal kon benutten. Hij zette het systeem van sociale mobiliteit voort dat door zijn voorgangers was ingesteld, waardoor mannen uit de provincies door konden gaan naar de Romeinse aristocratie. Hij centraliseerde zijn regering en legde gerechtelijke zaken in handen van iuridici, die sprak met het gezag van de keizer.

Marcus was een denker en een student filosofie, maar hij diende ook als priester en gaf volledig respect aan de staatsgodsdienst. Hij erkende de geldigheid van andermans overtuigingen en paste de verscheidenheid aan religies toe die in het hele Romeinse rijk bestonden. Het christendom werd niet beperkt door enig officieel beleid en de invloed van de vroege kerk werd wijdverbreid tijdens zijn bewind. Hij bemoeide zich echter niet toen lokale overheden geweld tegen christenen opriepen.

Marcus Aurelius sculptuur op Capitoline Hill.

Meditaties

Marcus Aurelius was de laatste grote Stoïcijnse auteur. Tijdens een campagne tussen 170 en 180 schreef Aurelius de zijne meditaties, bestaande uit 12 boeken van particuliere reflecties, geschreven in het Grieks, over de betekenis van leven en dood, de kosmos, plicht en het openbare leven. De boeken zijn niet in een bepaalde volgorde georganiseerd en lijken te zijn geschreven voor zijn eigen begeleiding en zelfverbetering. De boeken illustreren hoe het Stoïcijnse denken door iemand op machtsniveau kon worden toegepast. Marcus werd diep beïnvloed door de leer van Epictetus en toonde grote belangstelling voor de psychologie van morele verbetering. Hij bleef ook sterk gehecht aan het Stoïcijnse concept van natuurlijke orde en de plaats van de mens daarin, en vertoonde een religieuze gevoeligheid en een gevoel van de onbeduidendheid van de mens in de kosmos. Hij dacht vaak na over de plichten die inherent zijn aan het deel uitmaken van de sociale orde.

Het boek zelf werd voor het eerst gepubliceerd in 1558 in Zürich, uit een manuscript dat nu verloren is gegaan. Het enige andere overgebleven volledige exemplaar van het manuscript bevindt zich in de Vaticaanse bibliotheek. Het is beschikbaar in tal van vertalingen en wordt nog steeds vereerd als een literair monument voor een regering van dienst en plicht. Het is geprezen om zijn 'voortreffelijke accent en zijn oneindige tederheid' en 'heiligheid', die het 'evangelie van zijn leven' wordt genoemd.

Monumenten en beeldhouwkunst

Marcus Aurelius richtte tijdens zijn bewind slechts enkele monumenten op, mogelijk omdat er zoveel middelen nodig waren voor militaire campagnes. Marcus en Verus richtten een kolom op ter ere van de overleden Antoninus Pius, waarvan de basis nu te zien is in het Vaticaanse Museum. Drie bogen werden opgeheven om hun militaire successen te herdenken, één voor Verus en twee voor Marcus Aurelius. Secties van een van deze zijn nu bewaard gebleven op de Boog van Constantijn, en drie afvloeiingen van een ander zijn in het Conservatori Museum op de Capitoline-heuvel. Het bekendste monument is een kolom op de Piazza Colonna die Marcus 'campagnes van 172 tot 175 herdenkt. Een goed bewaard gebleven bronzen ruiterbeeld van Marcus Aurelius, dat in de middeleeuwen in het Lateraanse paleis in Rome had gestaan, was verplaatst in 1538 naar de Piazza del Campidoglio (Capitoline Hill). Momenteel is het origineel te zien in een speciaal daarvoor ontworpen expositieruimte in het Palazzo dei Conservatori van het Musei Capitolini, terwijl het op het plein is vervangen door een kopie. Het ontsnapte aan de vernietiging, na de bekering van Rome tot het christendom, omdat het werd verward met een standbeeld van keizer Constantijn. Volgens middeleeuwse verhalen hurkte een kleine figuur van een gebonden barbaarse hoofdman ooit onder het rechter voorbeen van het paard.

Italiaans euromuntstuk met sculptuur van Marcus Aurelius op Capitoline Hill.

Dit beeld is het onderwerp van een Italiaanse euromunt van € 0,50, ontworpen door Roberto Mauri.

Offertes

 • "Hoeveel tijd wint hij die niet kijkt om te zien wat zijn buurman zegt of doet of denkt, maar alleen wat hij zelf doet, om het rechtvaardig en heilig te maken."
 • "Met een rustige geest bedoel ik niets anders dan een goed geordende geest."
 • “Als geest gemeenschappelijk is voor ons, dan is ook de reden, waardoor we wezens redeneren, gebruikelijk. Als dit zo is, dan is ook de reden die bepaalt wat er moet worden gedaan of ongedaan moet worden gemaakt. Als dit zo is, is ook de wet gebruikelijk; als dit zo is, zijn we burgers; als dit zo is, hebben we deel aan één grondwet; als dit zo is, is het universum een ​​soort Gemenebest. '
 • “Beschouw het universum voortdurend als één levend wezen, met één substantie en één ziel; en observeer hoe alle dingen verwijzen naar één waarneming, de waarneming van dit ene levende wezen; en hoe alle dingen met één beweging werken; en hoe alle dingen de samenwerkende oorzaken zijn van alle dingen die bestaan; let ook op het continu draaien van de draad en de context van het web. ”
 • “Denk niet dat wat voor jou moeilijk te beheersen menselijk onmogelijk is; maar als iets menselijk mogelijk is, beschouw het dan als binnen handbereik. '
 • "Om van gedachten te veranderen en hem te volgen die jou recht zet, is niettemin de vrije agent die je eerder was."
 • "Het is de bijzondere plicht van de mens om zelfs degenen die hem onrecht aandoen lief te hebben."

Referenties

 • Asmis, E. "Het stoïcisme van Marcus Aurelius," in ANRW II 36.3. Berlijn / New York: 1989
 • Anoniem, Briley A., trans. Lives of the Later Caesars: The First Part of the Augustan History with Newly Compiled Lives of Nerva and Trajan. Londen: Penguin Classics, 1976.
 • Bowersock, G. W. Griekse sofisten in het Romeinse rijk. Oxford: Oxford University Press, 1969.
 • Champlin, E. Fronto en Antonine Rome. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
 • Farquharson, A. S. L. en R. B. Rutherford, trans. De meditaties van Marcus. Oxford University Press, 1998.
 • Gibbon, E. De ondergang en val van het Romeinse rijk, vol. 1. Londen: Everyman's Library, 1993.
 • Hammond, M. De Antonine Monarchy. De Gruyter, 1975 (Rome, 1959).
 • Long, A. A. "Epictetus en Marcus Aurelius," in T. J. Luce, ed. Ancient Writers II. New York, 1982: 985-1002.
 • Marcus Aurelius: Books and Writers 1 opgehaald op 5 december 2007
 • Perowne, S. Caesars en heiligen. Londen: W. W. Norton, 1962.
 • Rutherford, R. B. De meditaties van M. Aurelius: A Study. Oxford: Oxford University Press, 1989.
 • Stanton, G. R. "Marcus Aurelius, keizer en filosoof," Historia 18 (1969): 570-587.
 • Stanton, G. R. "Marcus Aurelius, Lucius Verus en Commodus: 162-172," in ANRW II 2. Berlijn / New York, 1975: 478-549.
 • Weber, W. "The Antonines," in CAH XI. Cambridge, 1936: 325-392.

Marcus Aurelius in moderne literatuur

 • Mémoires d'Hadrien (1951) was een fictieve maar plausibele autobiografie van een van zijn voorgangers, Hadrianus, in de vorm van een reeks brieven gericht aan zijn adoptiekleinzoon "Marcus", geschreven door Marguerite Yourcenar.
 • Huishoudelijke goden (1999-roman), door Judith Tarr en Harry Turtledove. (ISBN 0613351479)

Marcus Aurelius in film

 • De val van het Romeinse rijk (Film uit 1964), gespeeld door Alec Guinness
 • Gladiator (Film uit 2000), gespeeld door Richard Harris

Externe links

Alle links zijn opgehaald op 13 augustus 2018.

 • meditaties - The Online Books (vertaling Casaubon)
 • meditaties - Het Internet Classics Archive (vertaald door George Long)
 • Werken van Marcus Aurelius, Project Gutenberg
 • Historia Augusta: Life of Marcus Aurelius zoals gepubliceerd in de Loeb Classical Library, 1921
 • Marcus Aurelius entry bij De Imperatoribus Romanis
 • Marcus Aurelius entry op Livius.Org

Bekijk de video: Marcus Aurelius-Best Lecture on Stoicism EVER! full Virtual University lesson (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send